AriPesonen1

Venäjän ydinaseet - yksi asia Nato-lähentymisessä Suomelta on jäänyt huomiotta

Until 7 November, Rovaniemi Air Base will be the home base for the exercising units showcasing Finland’s capabilities both as a Host Nation providing support to deployed units and as a Partner operating alongside Allies during exercises and real-world operations.”

Kyseinen Trident Juncture- sotaharjoitukseen liittyvä lainaus löytyy Naton kotisivuilta (Nato, Allied Air Command 30.10.2018).

Vapaasti suomennettuna:

Marraskuun 7. päivään saakka Rovaniemen lentotukikohta on harjoittelevien yksikköjen kotitukikohta osoittaen Suomen kykyä toimia sekä isäntämaana harjoitteleville [Rovaniemelle sijoitetuille] yksiköille sekä liittokunnan [= Naton] rinnalla kumppanina harjoitusten ja todellisten (sota]toimien aikana.

Tuo lause kuvaa oikeastaan kaiken, mistä on kysymys Suomi-Nato-suhteissa Naton näkemänä ja missä tällä hetkellä Suomi-Nato-liittosuhteessa ollaan. Tilanne ei ole Suomen kannalta tyydyttävä, vaan meidän olisi vaadittava lisää ja myös saatava lisää liittosuhteelta.

Meidän ei tule toimia Nato-suhteessa vain Venäjän uhan kohteena, vaan meidän tulee saada myös varma sataprosenttinen sotilaallinen turva. On ennen kaikkea Suomen etu, että väliaika sotilaallisesta liittoutumattomuudesta liittoutumiseen olisi lyhyt. Välivaihe ja siihen liittyvä epävarmuus on jäätävä lyhytaikaiseksi.

Väliaikaa voidaan kuvata harmaalla ajalla vastaavasti kuin myös niitä maita voidaan kuvata harmaaksi vyöhykkeeksi, jotka eivät kuulu joko Venäjän tai Naton liittokuntaan.

Turvallisuuspolitiikassa harmaa ei ole hyvä väri.

                                                                                           ****

27. Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Решение о применении ядерного оружия принимается Президентом Российской Федерации.

Oheinen tekstipätkä on lainaus Venäjän voimassa olevasta sotilasdoktriinista (Военная доктрина Российской Федерации, Федеральный выпуск № 6570), sen 27. kohta. Venäjänkielisenä tuo doktriini on luettavissa täältä.

Vapaasti suomennettuna:

27. kohta. Venäjän federaatio pidättää itsellään vastatoimena oikeuden käyttää ydinaseita ydinaineiden ja muiden joukkotuhoaseiden käyttäjää vastaan ja/tai sen liittolaista vastaan ja myös tapauksissa, jolloin Venäjän federaatiota vastaan hyökätään tavanomaisten aseiden avulla ja kun valtion olemassaolo on uhattuna.

Ydinaseiden käytöstä päättää Venäjän federaation presidentti.

Lännessä tuo sotilasdoktriinin 27. kohta tulkitaan ja myös Venäjä itse on tulkinnut tuon kohdan niin, että se mahdollistaa ydinaseilla uhkaamisen tai niiden ensikäytön myös Natoon kuulumatonta liittolaisrajamaata (”и (или) ее союзников”) vastaan, jos sen alueella on Naton joukkoja ja asejärjestelmiä tilanteessa, missä Venäjän valtio kokee joutuvansa hyökkäyksen uhan alle ja valtion olemassaolo on uhattuna.

Venäjä pidättää siis itsellään oikeuden käyttää ydinaseita myös sellaisia valtioita vastaan, jotka eivät ole Naton täysivaltaisia jäseniä ja joilla ei ole ydinaseita. Ratkaisevaa Venäjälle on, onko Natolla sotilaallista voimaa Naton joukkoina ja asejärjestelminä siinä maassa, jonka Venäjä katsoo mahdolliseksi uhaksi olemassaololleen.

Tuo sotilasdoktriinikirjaus ei ole missään nimessä uusi ja se oli jo edellisessäkin sotilasdoktriinissa vuodelta 2010. Venäjän ydinasekäytön periaatteet teki tuolloin yksiselitteisen selväksi puolustusministeri Nikolai Makarov (Риа Новости 21.12.2009).

Kylmän sodan jälkeinen Venäjän ensimmäinen sotilasdoktriini astui voimaan vuonna 1993 (Об основных положениях Военной доктрины Российской Федерации 1993 года, Указ Президента Российской Федерации № 1833). Venäjänkielisenä tuo doktriini on luettavissa täältä.

Vielä tuolloin ydinaseita ei pidetty sodankäynnin keinona eikä myöskään niillä uhkailua pidetty poliittisena keinona. Vuoden 1993 doktriinissa Natoa ei mainita sanallakaan. Nyt strategia on muuttunut. Venäjä on valmis käyttämään ydinaseita ja myös uhkailemaan niiden käytöllä.

Muutos tapahtui vuoden 2000 doktriinissa. Nato on mainittu strategiassa useassa kohdassa. Muutoksen taustalla oli Naton laajentuminen ja Jugoslavian tapahtumat, joiden seurauksena Venäjä menetti vaikutusvaltaansa puskurivyöhykkeeksi katsomallaan alueella. Tärkeimpänä ulkoisena uhkana ("основная внешняя угроза") Venäjän näki rajojensa lähellä olevien valtioiden sotilaalliset voimat. Kyse oli siis Nato-maista. Vuoden 2010 doktriinissa Naton uudet jäsenmaat kirjattiin ensikertaa suoraan uhaksi Venäjälle (Военная доктрина Российской Федерации, N 146).

Tähdennän, että ydinaseet ovat Venäjälle nyt myös poliittinen keino poliittisten päämäärien saavuttamiseksi.

Venäjä idea kylmän sodan jälkeen oli saada kommunismin ikeestä vapautuneista Itä-Euroopan maista Suomen ja Itävallan tapaisia puolueettomia maita, joissa Venäjällä olisi ollut riittävästi vaikutusvaltaa. Kyse olisi ollut laajasta puskurivyöhykkeestä EU/Nato-maiden ja Venäjän välissä. Tuo Venäjän ajatus ei toteutunut ja luojalle kiitos, ettei toteutunut. Olisimme nyt varsinaisessa turvattomuusikeen Euroopassa, kun Venäjä on kyennyt kasvattaman sotilaallista voimaansa.

Naton ja EU:n nopea laajentuminen olivat Euroopan turvallisuudelle suureksi hyväksi. Vahinko, ettei prosessia saatu päätökseen ajallaan, mistä on nyt seurannut turvallisuuspoliittista levottomuutta ja Venäjän sotatoimia.

                                                                                           ****

Venäjä korostaa, että ydinaseet ovat tärkeä tekijä sekä laajamittaisten että alueellisten sotien tai sotilaallisten konfliktien ehkäisemisessä. Venäjä ei lue pois ydinaseiden käyttöä laajuudeltaan missä sotilaallisessa konfliktissa, olipa kyse paikallisesta (”локальная война”), alueellisesta (”региональная воина”) tai laajamittaisesta (”крупномасштабная война”) sodasta tai sotilaallisesta konfliktista. Sodat on siis jaettu voimassa olevassa sotilasdoktriinissa alueelliselta laajuudeltaan kolmeen ryhmään.

Venäläiset kirjaavat tämän ydinaseoppinsa ydinasekäytön muotoilun seuraavalla lauseella:

Данная формулировка подразумевает принцип ’оборонительного ядерного сдерживания’, не предполагая нанесения ’превентивного’ или ’упреждающего’ ядерного удара.

Vapaasti suomennettuna:

Tämä muotoilu merkitsee ’puolustava ydinasepelottelu’ -periaatetta ilman, että se tarkoittaisi ’ennaltaehkäisevää’ tai ’ennakoivaa’ ydiniskua.

Puolustava ydinasepelottelu on termi, joka etenkin Suomessa ja Ruotsissa on syytä miettiä tarkasti. Mitä se tarkoittaa Suomen ja Ruotsin osalta, jotka eivät ole ydinasevaltoja ja joiden turvana ei ole ydinaseita.

Venäjän kynnys uhkailla ydinaseilla on siis alhainen. Meidän on vaikea päätellä, milloin uhkailu on syytä ottaa täysin vakavasti ja milloin uhkailu on syytä ottaa vain kohtuudella vakavasti. Jos konventionaaliset aseet ovat jo käytössä, silloin ydinaseuhkailu on syytä ottaa täysin vakavasti.

Niin Suomessa kuin Ruotsissa on syytä omaksua ajatus ja laatia suunnitelmat sille varalle, että Venäjä voi uhkailla ydinaseilla jo vähäisessä sotilaallisessa konfliktissa. Miten Suomi ja Ruotsi reagoivat, jos Venäjä uhkaa ydinaseiden käytöllä?

                                                                                           ****

Suomi ja Ruotsi ovat nyt lähentyneet Natoa vauhdilla. Se on hyvä asia, jota kannatan. Lähentymien ei kuitenkaan ole ongelmatonta, sen me kaikki tiedämme. Suomi ja Ruotsi eivät olleet kiinnostuneita Nato-jäsenyydestä muun itäisen Euroopan tapaan ajankohtana, jolloin liittyminen olisi ollut helpompaa. Vasta Venäjän toiminta Ukrainassa sai maat havahtumaan.

Venäjä arvioi kylmäverisesti niitä sotilaallisia uhkia, joita siihen kohdistuu tai voi kohdistua lähialueittensa poliittisen kehityskulun seurauksena. Venäjälle kyse on sen naapurimaiden - puskurivyöhykkeen - EU- ja Nato-jäsenyyksistä.

Suomen ja Ruotsin osalta sotilaallisen uhan katsannossa Venäjälle oleellisia ovat olleet Suomen ja Ruotsin solmimat isäntämaasopimukset sekä kolmikantainen Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltain solmima puolustusaiejulistus viime toukokuussa. Tuo toukokuinen julistus on paljon enemmän kuin mitä nimestä voi päätellä. Venäjä on liittänyt toukokuisen aiejulistuksen ja Trident Juncture -sotaharjoituksen toisiinsa, vaikka julistus ei koske Natoa.

Venäjälle Nato on yhtä kuin Yhdysvallat aivan vastaavasti kuin mitä Venäjän johtama Kollektiivinen turvallisuusjärjestö (ОДКБ) on meille yhtä kuin Venäjä.

Suomi ja Ruotsi allekirjoittivat isäntämaasopimuksen 4. syyskuuta 2014 ja Ruotsi hyväksyi sopimuksen parlamentissa 25. toukokuuta 2016. Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltojen kolmenvälinen aiejulistus allekirjoitettiin 8. toukokuuta 2018.

Sotilaallisesti tarkasteluna Venäjä katsoo nyt, että Suomi ja Ruotsi ovat Nato-maita. Venäjä katsoo, että sotilaallisessa konfliktissa Suomeen ja Ruotsiin voi asettua Nato-joukkoja ja Naton sotilaallista voimaa, joka uhkaa Venäjän sotilasdoktriinin 27. kohdan mukaisella tavalla Venäjää oikeuttaen Venäjän myös ydinaseiden käyttöön.

Ratkaiseva viimeisin näyttö Venäjälle tuli nyt Trident Juncture - sotaharjoituksen yhteydessä. Nato-harjoituksessa Naton lentokalustoa sijoitettiin Rovaniemelle ja Suomen ja Ruotsin ilmatilat olivat Nato-harjoituksen käytössä. Sotilasteknisesti Suomessa on toki harjoiteltu vastaavasti aikaisemminkin, mutta ei yhden Nato-maan turvaamista perussopimuksen 5. artiklan pohjalta. Tuo on Venäjälle se oleellinen asia.

Venäjä on tehnyt tänä vuonna kahteen otteeseen selväksi sekä Suomelle että Ruotsille, mitä se ajattelee maiden sotilaallisesta lähentymisestä Natoon. Olen käsitellyt noita tapahtumia tarkemmin kirjoituksessa otsikolla ” Trident Juncturen lopputulos - Venäjä laskee nyt Suomen ja Ruotsin Nato-maiksi” (US-blogi 27.10.2018). Venäjälle Suomi ja Ruotsi siis todellakin ovat sotilaallisesti tarkasteluna Nato-maita.

Miten Suomen ja Ruotsin tulisi nyt edetä, koska maiden turvallisuustilanne ei ole tyydyttävä. Suomen ja Ruotsin ilmoitukseen sotilaallisesti liittoutumattomina maina ei enää usko kukaan, ja kaikkein vähiten tuollaiseen julistukseen uskotaan Venäjällä. Suomalais- ja ruotsalaispoliitikkojen olisi syytä osoittaa edes hieman häveliäisyyttä. Viittaan tällä pääministeri Juha Sipilän ja pääministeri Stefan Löfvenin epäuskottaviin liittoutumattomuuskannanottoihin Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa Oslossa (MTV-uutiset 2.11.2018).

                                                                                           ****

Oleellisinta pohjimmaisena sotilaallisena uhkana Suomelle ja Ruotsille on Venäjän ydinaseuhka, ei konventionaalisten aseiden uhka. Kirjoitan siis pohjimmaisesta ja vakavimmasta uhasta, kun kirjoitan ydinaseista.

Uhat pitää osata mitoittaa oikein vakavuudeltaan. Suomessa ei pidä uhrata liikaa aikaa Saariston Helmen tapaisten höpötysten jälkipuintiin. Turvallisuusuhkavyyhteä pitää aina lähteä purkamaan ylhäältä päin, vakavimmat uhat pitää ratkaista ensiksi. Totta kai uhan toteutumisen todennäköisyys on myös ratkaisevaa.

Suomi on pyrkinyt varmistamaan avunsaantia kriisi- ja sotatilanteessa Natolta ja Nato-mailta. Asiassa on edetty hyvin.

Suomen ja Ruotsin ongelma juuri nyt on, että mailla ei ole taskussa sellaista sopimusta, joka saisi Venäjän tarkastelemaan asiaa toisin. Mailta puuttuu Naton perussopimuksen turva.

Suomen ja Ruotsin ei ole syytä olla Naton suhteen liian sinisilmäisiä. Nato koostuu 29 jäsenmaasta, joista jokainen miettii ensi sijassa omaa turvallisuuttaan ja päätökset kussakin sotilaallisessa konfliktitilanteessa tehdään oman turvallisuuden pohjalta. Naton jäsenmaiden turvallisuusajattelua sitoo perussopimus ja sen 5. artikla, mutta ei Naton ulkopuoliset Suomi eikä Ruotsi. Suomea eikä Ruotsia autetaan, jos se on liittokunnan etu. Suomea ja Ruotsia ei auteta, jos se ei ole liittokunnan etu.

Venäjä tietää hyvin tilanteet ja tietää myös, miten voi vaikuttaa asiaan. Sitä mukaa kun Suomi ja Ruotsi ovat edistyneet sotilaallisen turvallisuuden kasvattamisessa Naton avulla, sitä mukaa Venäjäkin nousee uudelle tasolle. Ollaan lähellä tasoa, jolloin puhutaan myös ydinaseista välineenä vaikuttaa sotilaallisiin konflikteihin.

Korostan edelleen Venäjän käyttämää puolustava ydinasepelottelu -termiä (оборонительного ядерного сдерживания), jota Venäjä käyttää. Kykenevätkö Suomi ja Ruotsi ilman Nato-jäsenyyttä hallitsemaan tämän termin takana olevan Venäjän sotilasstrategian?

Venäjä tietää Suomen ja Ruotsin tällä hetkellä harjoittaman Natoon perustuvan strategian heikkoudet ja osaa kyllä lyödä strategian tarvittaessa palasiksi. Ruotsinkin ajattelee vielä kylmän sodan aikakautta, jolloin se oli tavallaan Nato-turvattu ilman jäsenyyttä ja että sama toimisi nyt kuten kylmän sodan aikaan. Ei toimi, koska ydinaseiden käyttöstrategiat ovat muuttuneet. Samaa strategiaa Ruotsikaan ei voi enää kopioida kylmän sodan ajasta.

Ydinaseet ja konventionaaliset aseet ovat kaksi aivan eri ryhmää eikä niitä pidä verrata keskenään. Sama kuin verrattaisiin jousipyssyä panssarivaunuun. Venäjä on ydinasevalta, mutta Suomi ja Ruotsi eivät ole. Venäjä on ydinasevalta, mutta Nato-maat ovat myös. Nato-maat ovat kollektiivisen ydinasesateenvarjon alla riippumatta onko kunkin jäsenmaan alueella ydinaseita.

"And let me be clear, NATO's goal is a world without nuclear weapons, but as long as they exist NATO will remain a nuclear alliance. A world where Russia, China and North Korea have nuclear weapons, but NATO does not, is not a safer world."

Noin lausui Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg viime kevättalvella Münchenin turvallisuuskonferenssissa (Nato 16.2.2018).

Vapaasti suomennettuna:

Ilmoitan selkeästi, että Naton päämäärä on ydinaseeton maailma, mutta niin kauan kuin ydinaseita on olemassa, Nato pysyy ydinaseliittokuntana. Maailma, jossa Venäjällä, Kiinalla ja Pohjois-Korealla on ydinaseita, mutta Natolla ei ole, ei ole turvallisempi maailma.

Naton turvallisuus perustuu siis ydinaseisiin, Suomen ja Ruotsin turvallisuus ei perustu ydinaseisiin.

Ydinaseiden merkitys on syytä ymmärtää myös Suomessa ja Ruotsissa, kun ratkotaan Euroopan turvallisuusarkkitehtuuria.

                                                                                           ****

Venäjä uhkasi jo vuonna 2014 Krimin valloituksen yhteydessä diplomaattikanavia pitkin Natoa ydinaseiden käytöllä, mikäli maat puuttuisivat sotilaallisesti tilanteeseen. Uhkaus toimi. Nato ei puuttunut tilanteeseen sotilaallisesti eikä Ukraina saanut sotilaallista apua Natolta.

Nato-liittokunta katsoi, ettei Ukrainan sotilaallinen auttaminen ollut liittokunnan jäsenmaiden etu, koska jäsenmaiden turvallisuus ei ollut välittömässä vaarassa. Liittokunta siis katsoo aina asioita oman edun näkökulmasta, liittokunnan ulkopuoliset ovat aina ulkopuolisia. Ukraina oli menettänyt ydinaseiden tuoman turvan vuoden 1994 Budapestin sopimuksessa, jossa Ukraina luopui Neuvostoliiton aikaisista ydinaseista myöhemmässä katsannossa Venäjän eduksi.

Otetaan lopuksi yksi esimerkki, kuinka Venäjä voisi toimia saadakseen ydinaseilla haluamansa sotilaallisen lopputuloksen konfliktissa. Kyse on Venäjän puolustava ydinasepelottelu -strategiasta.

Sotilaallinen tilanne Venäjän ja Nato-maiden välillä Itämeren ympäristössä on kiristynyt erinäisistä syistä. Sotilaallisen yhteenoton todennäköisyys on kasvanut, mutta ei siinä määrin, että Nato-maat olisivat alkaneet vielä koota sotilaallista voimaa Itämeren ympäristöön.

Venäjän sotilaallisen toiminnan yksi peruskivi on nopeus ja yllättäminen.

Venäjä tekee sotilaallisen intervention sekä Gotlantiin että Ahvenanmaalle onnistuen saamaan vuorokaudessa hallintaansa koko Gotlannin ja Ahvenanmaasta Eckerön, Kökarin ja Föglön saariryhmät. Suomi ja Ruotsi eivät pysyneet Venäjän vauhdissa. Sotilaallinen tiedustelu petti eikä Venäjän toimista saatu ennakkovihiä. Suomi ja Ruotsi viivästyivät sotilaallisessa vastauksessa vajaalla vuorokaudella.

Nato-maat lupasivat auttaa sotilaallisesti Suomea ja Ruotsia, johon Venäjä reagoi harjoittelemalla Itämeren ympäristössä perinteisellä kärjillä varustetuilla Iskander-K-risteilyohjuksilla maalta käsin sekä Kalibr-risteilyohjuksilla mereltä käsin.

Ohjusharjoittelun yhteydessä Venäjä varoitti selväsanaisesti Nato-maita sekä Suomea ja Ruotsia, että jos Nato-maat puuttuvat tilanteeseen, risteilyohjusten tavanomaiset kärjet vaihdetaan alhaisen tuhovoiman ydinkärkiin. Niin päätettäessä Baltian maiden pääkaupungit sekä Tukholma ja Helsinki olisivat ydiniskun kohteena alle kymmenen minuutin sisällä.

Venäjä varoitti Natoa vielä erikseen, että Suomen ja Ruotsin auttamien merkitsee myös Baltian Nato-maiden joutumista ydiniskukohteiksi, mutta muutoin Venäjä ei uhkaisi Nato-maita, jos Nato ei puutu Suomen ja Ruotsin tilanteeseen.

Tuo ilmoitus oli riittävä monelle Nato-maalle. Suomelle ja Ruotsille ei anneta kuin vain solidaarisuutta osoittavaa sotilaallista apua, minkä Venäjä tulkitsee ymmärrettäväksi Natolta. Venäjä ei reagoi Naton antamaan nimelliseen sotilaalliseen apuun sotilaallisesti.

Nato luopuu Suomen ja Ruotsin auttamisesta ja hyväksyy, että Venäjä hallitsee valtaamillaan sillanpääasemilla ja ydinaseilla Suomen ja Ruotsin sotilaallista käyttäytymistä sekä myös poliittista päätöksentekoa.

Uhkailu ydinaseiden käytöllä johti Venäjän haluamaan päämäärään. Suomen ja Ruotsin poliittinen johto hätääntyy eikä tällaista asioiden kehityskulkua oltu mietitty miltään osin ennalta, kaikkein vähiten poliittisen päätöksenteon osalta. Ydinaseiden käytön mahdollisuutta ei oltu käsitelty Suomen ulkopoliittisessa johdossa. Hallitus ja eduskunta toteavat, että on parempi taipua Venäjän painostuksessa. Emme halua Helsinkiä ydiniskukohteeksi.

Näillä toimilla Venäjä osasi käyttää Natoon kuulumattomia Suomea ja Ruotsia hyväkseen niin, että Itämeren turvallisuustilanteen kehitys tyydytti Venäjää. Venäjä oli onnistunut Natoon kuulumattomien maiden ja ydinaseiden avulla saamaan sotilaallisen tilanteen Itämerellä mieleisekseen. Puolustava ydinasepelottelu -strategia toimi täydellisesti.

Suomen ja Ruotsin turvallisuusetu nyt olisi, että liittoutumisprosessi viedään päätökseen mahdollisimman nopeasti. Ydinaseet ovat ratkaiseva asia. Olemme prosessissa Venäjän näkemänä jo niin pitkällä, että käännös ja lähtöruutuun palaaminen ei enää ole mahdollista. Suomen ja Ruotsin ei tule kuulua harmaaseen alueeseen niin ajallisesti kuin alueellisesti.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

15Suosittele

15 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (42 kommenttia)

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Ari: Miksi et kannattaisi sellaista puskurivaltiovyöhykettä, jossa puskurivaltioilla on jokaisella oma ydinasearsenaali, jolla voivat aikaansaada mittavaa tuhoa hyökkääjälle?

Tarkoitan tällä sitä, että esim. Suomi, Baltit ja Puola omaisivat omat ydinaseensa, ja ne olisi kohdistettu Venäjälle elintärkeisiin kohteisiin.

Tällöin näiden puskurivaltioiden ei tarvitsisi edes kuulua Natoon, vaan voisivat itsenäisesti pitää huolta suvereniteetistaan. Jos Venäjä hyökkäisi vaikka Viroon, se voisi tehdä Moskovasta radioaktiivista tuhkaa.

Venäjällä puolestaan olisi vähemmän pelättävää, koska puskurimaat eivät kuuluisi Natoon ja täten eivät olisi Yhdysvaltain komennon alla. Puskurivaltioiden tehtävä pitää huolta ainoastaan omasta koskemattomuudestaan.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Ranska eivät kuuna päivänä sallisi jo vuonna 1968 solmitun ydinsulkusopimuksen tuhoamista, Venäjä ja Kiina vielä vähemmän.

Natokaan ei tullaista sallisi omille jäsenmailleen.

Nämä Itä-Euroopan maat ja etenkin Suomi eivät ala leikkiä Pohjois-Koreaa. Tuollainen toiminta ei menisi yhdenkään maan parlamentissä läpi.

Ainoa mahdollisuus Suomelle päästä ydinasesateenvarjon alle on liittyä Natoon.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

"Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Ranska eivät kuuna päivänä sallisi jo vuonna 1968 solmitun ydinsulkusopimuksen tuhoamista, Venäjä ja Kiina vielä vähemmän."

Miksi? Sopimuksen validiudelle tämän päivän olosuhteisiin täytyy olla todelliset syyt. Pelkkä traditio ei riitä. Mitenkäs Pakistanin ja Intian sallittiin hankkia omat ydinaseensa? Tuliko mitään seuraamuksia?

"Nämä Itä-Euroopan maat ja etenkin Suomi eivät ala leikkiä Pohjois-Koreaa. Tuollainen toiminta ei menisi yhdenkään maan parlamentissä läpi."

Suomi ja Ruotsi olisivat 100 x parempia ydinaseenhaltijoita kuin Pohjois-Korea. Pohjois-Korea on perhedynastia, joka hallitsee diktatoriaalisesti kansaa ja rikkoo ihmisoikeuksia.

Kun on kyse kansakunnan olemassaolosta, ei näitä ydinasepäätöksiä ole välttämättä aihetta jättää puhtaasti parlamentaariselle prosessille. Liekö yhdessäkään maassa päätetty parlamentaarisesti ydinaseiden hankinnasta. Tuskin ainakaan Israelissa.

"Ainoa mahdollisuus Suomelle päästä ydinasesateenvarjon alle on liittyä Natoon."

Voi olla, että Nato onkin yksi järkevä vaihtoehto varsinkin ajallisesti huomioiden. Ei minulla mitään hajua ole, millainen operaatio olisi manööveerata Suomelle ydinkostokyvykkyys. Naton heikkous on siinä, että en vielä ymmärrä täysin Yhdysvaltain ja muiden Nato-maiden todellista halukkuutta uhrata ihmishenkiä ja rahaa jonkun melko kaukaisen itäisen jäsenmaan puolustamiseksi.

Tässä viihteellinen, ei niinkään asiantuntija-animaatio aiheesta, voisiko Venäjä hyökätä Eurooppaan: https://www.youtube.com/watch?v=2-oYaVnNDM8

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen Vastaus kommenttiin #4

Nato-maat ovat jo ydinasesateenvarjon alla ja siis myös kaikki Itä-Euroopan Nato-maat.

Ydinasettomuusongelma koskee siis oikeastaan vain Suomea, Ruotsia ja Ukrainaa.

Venäjä ei olisi koskaan vallannut Krimiä, jos Ukraina olisi ollut Naton jäsenmaa ja ydinasesateenvarjon alla.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto Vastaus kommenttiin #9

Israelin valtio on koko olemassaolonsa ajan ollut vaarassa. Israel ilmeisesti onnistui salaa tulemaan ydinasevaltioksi. Ainakin Israelin tapausta voisi tutkia, onko siitä jotain opittavaa.

Koko keskusteluun liittyen: Itselleni kansalaisena korkeimpana arvohierarkiassa on, että
1) Suomi ei joudu sotaan ja säilyttää itsenäisyytensä.
2) Vasta paljon perässä tulee, joskaan ei mitättömänä, läntisen arvoyhteisön puolustaminen.

Nato ei ole minulle itseisarvo, vaan yksi potentiaalinen ratkaisuvaihtoehto muiden joukossa 1:sen maksimoimiseksi. Pesonen ja Majuri ovat olleet erittäin ammattitaitoisia myymään tätä ratkaisuvaihtoehtoa, mutta vieläkään en yhtenä kansalaisena näe satavarmana sitä parhaimpana vaihtoehtona ykkösen maksimoimiseksi. Erikoista, että NATO-vastustajista ei löydy yhtä rautaisia myyjiä, joilla ois niin taitavat argumentit. Jopa hieman pettymys. Ilkka Luoma on paatoksellinen suoltaja, ja tulee vain mieleen, että saa varmaan rahaa tyyliin 500€-1.000€ Kremliltä jokaisesta blogipostauksestaan. Viimeksi mietin, että millaistahan on olla Ilkka Luoma vanhuksena kuolinvuoteellaan: "Kyllä minä olen nyt niin tyytyväinen, että suolsin sitä anti-länsi propagandaa tuutin täydeltä monta vuotta. Minun elämälläni oli hyvä tarkoitus."

Ehkä parhaiten viime aikoina omassa päässä itseäni vakuuttaa Naton puolesta on juuri se, että Venäjä on ydinasearsenaalinsa ansiosta TÄYSIN immuuni sille, että joku hyökkäisi maahan, koska se voi tehdä selvää vaikka koko maapallosta. Koko "Nato on hyökkäysliitto" argumentti on täysin susi. Täten sen toimien rationalisoinnissa ei oikein ole muuta kuin se ulkoisen uhkan rakentaminen oman kansan hillitsemiseksi ja sitten maa-alueiden valloitus Itä-Euroopasta, jotta tulee lisää pelivaraa Itämerelle ja Kuolan niemimaan ydinaseita saadaan paremmin suojeltua tms.

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto

Juridisesti Pesonen on oikeassa.

Jos oletetaan, että ulkopuoliset tahot suostuisivat siihen, että itäisen Euroopan maat ja Suomi rakentaisivat itselleen ydinaseistuksen, niin siinä tapauksessa pitäisi arvioida tuon aseistuksen luonnetta ja hintaa.

Yhdysvaltain ja Venäjän ydinaseistus koostuu kolmesta pääelementistä: pitkän kantaman maalla olevista ohjuksista, ohjussukellusveneistä ja ilmavoimien käytössä olevista ydinaseista.

Tätä kautta on hyvin selvää, että toimivien ydinkärkien ja sen mekanismin hankkiminen, jolla ne toimitettaisiin määränpäähän, tulisi hyvin kalliksi. Kyse ei ole pelkästään siitä, että laitteet saadaan toimimaan, vaan niissä tulisi myös olla riittävät turvatoimet, jotta kukaan ei pääsisi omatoimisesti laukaisemaan niitä. Sitä kautta niiden ympärillä pitäisi olla myös toimiva poliittinen järjestelmä, joka määrittelisi tilanteet, joissa niiden käyttöä harkittaisiin uskottavuuden nimissä.

Itäisen Euroopan maat ja Suomi ovat liian pieniä, jotta ne voisivat ylläpitää edes yhdessä tuollaista toimivaa järjestelmää. Niiden pitäisi sijoittaa siihen aivan liian suuria summia, kymmeniä miljardeja euroja, jotta siitä saataisiin toimiva ja uskottava järjestelmä.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto Vastaus kommenttiin #5

Entäpä, jos maksajana olisi läntinen yhteisö, vaikka Nato?

Sopimus:

- Nato rakennuttaa ja kustantaa suurelta osin puskurivaltioille oman ydinkostokyvykkyyden Venäjää vastaan.

- Puskurivaltioilla suvereeni kyky käyttää kyvykkyyttä eli käsky tai rajoite ei tule Natolta tai Yhdysvalloilta

- Puskurivaltiot ulos Natosta

Hyödyt:

- Venäjän hyökkäys puskurivaltioihin olisi erittäin itsetuhoisaa Venäjälle. Mm. Moskova ja Pietari ja muita strategisia kohteita olisi tulilinjalla. Laskee täten hyökkäyksen todennäköisyyttä.

- Nato ja Venäjä vähemmän toistensa iholla. Pienempi todennäköisyys, että mitään sattuu edes vahingossa. Venäjä ei näe puskurivaltioiden olevan Yhdysvaltain ja Naton ohjauksessa. Ei voisi olla enää puhettakaan mistään "hyökkäysliitoista". Myöskään argumentit sen puolesta, että Suomea voisi käyttää jonain ponnahduslautana Venäjän Kuolan ydinasetukikohtien ja sukellusveneiden tuhoamiseen Nato-operaatiossa.

- Ei tarvitsisi pohtia epävarmuutta siitä, tulevatko muut Nato-maat varmasti uhrautumaan itäisten naapurimaidensa avuksi. Venäjähän saisi Baltian maat haltuunsa parissa päivässä ja sitten voisi uhkailla, että "jos koitatte valloittaa takaisin, niin täältä pesee ydinohjuksia suurkaupunkeihinne". Se ei ole välttämättä Yhdysvaltain kansansuosiota nostattavaa puolustaa Viroa, jos riskinä, että NYC palaa tuhkaksi.

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto Vastaus kommenttiin #6

NATO:lla ei ole varaa maksaa sitä ja miksi sen jäsenmaat ylipäänsä suostuisivat maksamaan sen? Jos sen hinta on kymmeniä tai satoja miljardeja euroja, niin ne rahat pitää jostakin repiä. NATO:n jäävät maat eivät suostuisi maksumiehiksi.

En näe mitään hyötyjä tuosta ehdotuksesta. Ensinnäkin se romuttaisi ydinsulkusopimuksen, jonka jälkeen kuka tahansa diktaattori saattaisi vedota siihen rakentaessaan ydinasetta. Miksi hänellä ei voisi olla ydinasetta, kun kerran noilla Euroopan maillakin on omat ydinaseet?

Venäjä on se, joka uhoaa, sillä Putinin hallinto tarvitsee ulkomaisia vihollisia, jotta voi yhdistää Venäjän kansan taakseen. Nykyisin itäiseen Eurooppaan ei ole sijoitettu NATO-maiden ydinaseita. Venäläiset olisivat varmasti huolestuneempia, jossa sinne muodostuisi puolen tusinaa uutta ydinasevaltiota heidän rajallensa. Sellaisen tapahtuman seuraukset olisivat arvaamattomat, sillä ydinaseiden omistukseen kuuluu myös naapurien valvonta sotatoimien varalta. Jos tuossa valvonnassa tehdään yksikin virhe, niin sillä voi olla katastrofaaliset seuraukset.

NATO on selvästi sanonut, että se tulee puolustamaan jäseniään 5. artiklan pohjalta. Tämä tarkoittaa sitä, että hyökkäys jotain NATO-maata kohtaan on suunnaton riski. Tällöin hyökkääjän on otettava huomioon kaksi vaihtoehtoa, joissa ensimmäisessä hän on oikeassa j NATO ei auta hyökkäyksen kohteeksi joutunutta maata. Entä, jos hyökkääjä onkin täysin väärässä ja sitä kautta sytyttää III maailmansodan? Toisin sanoen hyökkäys mitään NATO-maata kohtaan on kuin pelaisi upporikasta ja rutiköyhää.

Yksi ehdotuksen lisäongelma olisi se, että se saattaisi johtaa kilpavarusteluun, etenkin, jos Venäjä päättäisi vastata siihen rakentamalla lisää ydinaseita. Kannattaa muistaa, että niin Britannian ja Saksan laivastokilpa ennen I maailmansotaa ja Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton ydinasekilpa kylmän sodan aikana tulivat kummatkin niiden osapuolille hyvin kalliiksi.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto Vastaus kommenttiin #8

"Yksi ehdotuksen lisäongelma olisi se, että se saattaisi johtaa kilpavarusteluun, etenkin, jos Venäjä päättäisi vastata siihen rakentamalla lisää ydinaseita"

Mitä merkitystä sillä enää on, jos Venäjä rakentaa lisää ydinaseita, jos sillä on niitä jo maapallon tuhoamiseksi moninkertaisesti? Eikö sen ydinasekyvykkyys ole jo aika lailla tapissaan? Mitä nyt varaa petrata vielä taktisissa ydinaseissa.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Tollaset doktriinit, niin nuku sitten yösi levollisesti.

Pikimmiten olisi nyt järjestettävä kaikkia maita koskeva rauhaan- ja joukkoruhoaseisiin liittyvä älyllinen ja rehti neuvottelu aiheesta, että onko nykypolitiikan seurauksena tällä planeetalla kohta enää yhtään mitään elämää.

Mikä on se kummallinen oikeus millään taholla päättää tai olla ihan huolimattomuuttaan ratkaisemassa tulevaisuuden, ja sen valtavien ihmeellisten mahdollisuuksien lopettamisesta?!

Jos omistaa isomman aseen kuin puukon, pitäisi voida paiskata tyrmään. Siitä vois noin niinku lähtee hahmottamaan...

Käyttäjän esalehtinen kuva
Esa Lehtinen

Näinhän olisi ihanteellista. Mutta reaalimaailmassa empiria on että paras rauhan tae tarpeeksi hyvä varustautuminen sotaan. Valitettavasti.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Toisin sanoen elämme hullujenhuoneella, josta ei ole (muka) ulos pääsyä. Kuulostaa kyllä täysin luusereitten meiningiltä :@

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen Vastaus kommenttiin #18

Valitettavasti hullujenhuoneella täällä kuitenkin eletään. On vain ajan kysymys, koska johonkin totalitaariseen ydinasevaltioon (esim. Venäjä) valitaan tarpeeksi psykopaattinen johtaja.

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen

Suomi voisi kehittää salassa oman ydinaseen, tehdä pari vakuuttavaa ydinkoetta, ja ilmoittaa sen jälkeen, että kaikki yritykset puuttua asiaan johtavat välittömään, täysimittaiseen ydiniskuun:-)

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Ei Israel ole koskaan tunnustanut, että sillä on ydinaseita. Ei sen tarvitse tunnustaa, riittää, että niin luullaan.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Avainhenkilö Suomen Nato-jäsenyysasiassa, ulkopolitiikan johtajamme Sauli Niinistö 14.12.2017:

”Mutta jos nyt sitten spekuloida täytyy niin, jos kävisi niin, että syystä tai toisesta Venäjän ja Euroopan unionin välit kriisiytyisivät, jolloin Venäjä alkaisi ymmärtää, että Euroopan unioni ja sen jäsenmaat Suomi mukaan lukien on samanlainen vihollinen kuin Nato, niin silloin jos me joutuisimme tällaiseen tilanteeseen, jolloin me tavallaan olemme sen leiman otsaamme saaneet, se on siihen lyöty, silloin me joutuisimme kyllä miettimään minusta hyvin vakavasti Naton jäsenyyttä. Jos tavallaan se etu joka meillä tällä hetkellä on, olisi menetetty. Mutta haluan nyt tässä todeta, että en oikein usko, että sellaiseen päädytään sen vuoksi, että tällä hetkellä Venäjä pyrkii lähentymään Euroopan unionia”.

Sauli Niinistö on pidättynyt kommentoimasta, ovatko Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigun Suomea, Ruotsia ja Natoa koskevat lausunnot, yllä pohdittu Venäjän sotilasdoktriinin 27. kohta sekä mm. Salisburyn tapahtumat osoituksena Venäjän pyrkimyksistä EU:ta kohtaan viitteellisiä sen suhteen, "olemmeko me tavallaan sen leiman otsaamme saaneet, onko se siihen lyöty? Onko tavallaan se etu joka meillä on aiemmin ollut, nyt menetetty?"

Taannoin Sauli Niinistö kannatti aktiivisesti "eurooppalaista Natoa", mutta viime vuosien vaikutelma on, että häneltä ei saa kannanottoja koko asiaan muuten kuin suunnilleen hohtimilla kiskoen tai vain presidentinvaalien alla, hän pyrkii suitsimaan keskustelua tästä aiheesta eikä suinkaan nostamaan Naton jäsenyyttä koskevaa tiedon tasoa suuren yleisön keskuudessa (jonka on määrä viime kädessä ratkaista asia kansanäänestyksellä).

Vaikutelmaksi jää, että hän tietää jotakin, mitä hän ei halua kertoa. Onko selitys yksinkertaisesti siinä, että Puolustava ydinasepelottelu, оборонительного ядерного сдерживания -menetelmä todella toimii Suomen suhteen ja halvaannuttaa päätöksenteon? Vai eikö näyttö Niinistön viittaamasta Venäjän ja Euroopan unionin välien kriisiytymisestä ole tällaisenaan vielä riittävä, vaan siihen pitää odottaa jotakin vielä lisää tähänastiseen?

Venäjä on julistanut lähtevänsä seikkailemaan Trident Juncture 18 -harjoituksen merialueelle suorittaakseen siellä ohjusammuntoja Naton sotalaivojen keskuudessa. Vielä emme voi tietää, mihin se käytännössä johtaa, mutta olisiko tuolla lähiaikojen operaatiolla seuraamuksineen merkitystä arvioitaessa Venäjän pyrkimyksiä käyttää voimaa myös Enhanced Opportunities Partnership for Peace -maita kohtaan, Sauli Niinistön tarkoittamassa mielessä "sen leiman otsaamme lyöden"?

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen

Jos Niinistö ei esim. pelkuruutensa takia kykene hoitamaan presidentin virkaan kuuluvia tehtäviä Suomen etujen mukaisesti, hän tekisi isänmaallisen teon luopuessaan virasta. Sitten heräisi vain iso kysymys siitä, kuka tilalle. Suomesta ei enää löydy Risto Rytin kaltaisia todellisia valtiomiehiä, joiden toiminnassa maan etu olisi tärkein arvo.

Käyttäjän RaunoLintunen kuva
Rauno Lintunen

Ryti oli tuomittu sotarikollinen ja suomalaisten miesten tapattaja. Ja myös tynkä-Suomen synnyttäjä.

Käyttäjän jorikajanto kuva
Jori Kajanto Vastaus kommenttiin #16

Paskapuhetta. Ryti pelasti henkilökohtaisella panoksellaan Suomen itsenäisyyden. Tynkä-Suomen synnytti ainoastaan ja vain N:liitto. SE hyökkäsi Suomeen 1939 ja SE rosvosi Suomelta jo silloin maamme laillisia aleita, eikä taatusti olisi luovuttanut niitä Suomelle takaisin palkinnoksi, vaikka vanhan rajan yli ei olisi koskaan menty. Lintunen oikeuttaa selvästi NL:n suorittaman alueidemme ryöstön ja etnisen puhdistuksen.

Käyttäjän RaunoLintunen kuva
Rauno Lintunen Vastaus kommenttiin #20

En minä oikeuta mitään, Pariisin rauhansopimus vuodelta 1947 oikeuttaa.

Käyttäjän RaunoLintunen kuva
Rauno Lintunen

"Väliaikaa voidaan kuvata harmaalla ajalla vastaavasti kuin myös niitä maita voidaan kuvata harmaaksi vyöhykkeeksi, jotka eivät kuulu joko Venäjän tai Naton liittokuntaan."

Mikä on Venäjän liittokunta? Ketä siihen kuuluu?

Jos sota syttyisi, Nato-jäsenyys tekisi Suomesta ensi-iskun kohteen. Naton puolustuspykälä ei ehtisi edes sihahtamaan, kun kansan vuosikymmenien rakennustyö ja ympäristö olisi pääosin maan tasalla.

Venäjän puolustusdoktriinin mukaan sotilasliitto Nato on venäläisten suurin uhka. Se on hyvin todettu.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Venäjän liittokunta on nimeltään Kollektiivinen turvallisuusjärjestö (ОДКБ), joka on tavallaan Venäjä johtama "Nato", Venäjän johtama puolustusliitto siis. Venäjän johtama on myös Euraasian unioni, joka on tavallaan Venäjän johtama "EU".

Tuo Kollektiivinen turvallisuusjärjestö ei ole meille nimenä erityisen tuttu täällä lännessä. Siihen kuuluvat tällä hetkellä Venäjä, Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia ja Tadžikistan.

Venäjän tyyli ei ole kaikkia maita tyydyttäneet. Azerbaidžan, Georgia ja Uzbekistan ovat eronneet liitosta.

Venäjä on sotilasdoktriinissaan nimennyt liiton maat ydinasesateenvarjon alle vastaavasti kuin Natokin omat jäsenmaansa.

Venäjä uskoi, toivoi ja jopa edellyttikin Ukrainan liittyvän liittoon, mutta toisin kävi, kuten tiedämme.

Käyttäjän RaunoLintunen kuva
Rauno Lintunen

Kovin on erikoinen tuo Venäjän liittokunta, kun kahdessa liittokunnan jäsenmaassa on ollut USA:n tukikohtia ja USA/Nato sotilaskuljetukset jyräävät niiden teitä tänäkin päivänä.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Oletko Lintunen sitä mieltä, että Naton jäsenenä Suomi muuttaisi ulkopolitiikkansa Venäjän suuntaan vihamieliseksi?

Entä luuletko, että Natolla on valta hallita jäsenvaltioidensa aluetta?

Täällä esimerkiksi Ilkka Luoma jatkuvasti kertoo, että jo isäntämaasopimus antaa USA:lle oikeuden tulla Lappiin valmistelemaan hyökkäystä Venäjälle.

Oletko samaa mieltä Luoman kanssa siitä, että Suomi Naton jäsenenä menettäisi itsemääräämisoikeutensa?

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Venäjä on ilmoittanut selvästi, että jäsenhakemus Natoon on täysin Suomen sisäinen asia. Venäjä on myös ilmoittanut, että Suomen jäsenyys aiheuttaisi toimenpiteitä.

Nämä kaksi ilmoitusta ovat ristiriidassa keskenään siinä tapauksessa, että ”toimenpiteet” kohdistuvat Suomeen ja niillä halutaan vaikuttaa Suomen itsemääräämisoikeuteen.

Mitä nuo Venäjän toimenpiteet olisivat, jää epäselväksi, mutta ehkä ne eivät tarkoittaisi sotilaallista iskua, niin kuin monet pelkäävät.
Suomalaiset Naton vastustajat tekevät noista ilmoituksista hyvin loukkaavan tulkinnan; Venäjä ei kunnioita YK:n peruskirjan periaatetta kansakuntien itsemääräämisoikeudesta vaan uhkaa puuttua ikävillä ”toimenpiteillä” asiaan.

Jäsenhakemuksen käsittelyaika pitäisi olla mahdollisimman lyhyt. Eräs ratkaisu olisi sellainen, että jäsenhakemuksen jättäminen ja sen käsittely olisi salaista. Vasta hyväksytty jäsenhakemus julkaistaisiin ja Suomen osalta se tarkoittaisi jäsenyyden ratifiointia Eduskunnassa (tai hylkäämistä mikä olisi lähes itsemurha). Näin tuo hankala aika jäisi lyhyeksi. Toinen mahdollisuus, mikä helpottaisi Suomen hakemusta, olisi että 5.artikla olisi voimassa heti hakemuksen jättöpäivästä alkaen.

Kylmän sodan aikana puhuttiin ”kauhun tasapainosta”. Kun sekä Venäjällä että Natolla on käytössään ydinase, se tarkoittaa, että kumpikin pystyy tekemään tuhoisan kostoiskun. Kumpikin osapuoli tietää, että hyökkäys johtaa kostoon. Kauhun tasapaino koskee tässä vain Natoa ja Venäjää.

Kumpikin sotavoima voi hyökätä (ja on hyökännyt) sellaisen valtion kimppuun, jolla ei ole kostoasetta (=ydinase). Jos Suomi liittyisi Natoon, se ei muuttaisi "kauhun tasapainoa". Tuskin kukaan älykäs henkilö väittää, että Nato silloin vaihtaisi tarkoituksensa puolustusliitosta hyökkäysliitoksi?

Venäläisiä pidetään älykkäinä shakki-pelin mestareina. Hävettää, että suomalaisia hyödyllisiä idiootteja (tsuhnia) jallitetaan näinkin helposti.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Venäjä on jo keskittänyt sotavoimaa itärajamme taakse Vienanmerelle saakka ja koko Leningradin alueen Ylä-Laukaaseen saakka. On keskittänyt jo vuosien ajan ja keskittää edelleen tämän varustelukauden loppuun saakka vuoteen 2020. Varustelukautta ja sen toteutumista on pidennetty vuoteen 2025.

Venäjällä on jo ydinasevalmius myös Suomea vastaan.

Vaikka Suomi ja Ruotsi liittyisivät Natoon, suunniteltu varusteluohjelma ei muuttuisi. Venäjän ohjustuotanto laukaisualustoineen ei voi enempää tuottaa, tuotanto on jo maksimissaan.

Jos Suomi liittyisi Natoon, Venäjä toisi esiin Suomen ydinasemaalituksen ja ohjusmaalituksen sekä sen, että ohjusisku on tehtävissä alle kymmenessä minuutissa.

Tuon maalituksen Venäjä jo tekee nyt, mutta ei ole tuonut julki. Suomen Nato-jäsenyyden myötä asia kyllä tehtäisiin suomalaisille tiettäväksi. Varsinkin ydinasekohteena oleminen, mitä olemme siis jo nyt.

Käyttäjän RaunoLintunen kuva
Rauno Lintunen

Neuvostoliitto/Venäjä ei ole maalittanut ydinaseilla Suomea. Yhdysvallat on kuten Pentagonin vuotaneista papereista käy ilmi.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #37

Kukas Venäjän asevoimissa nämä maalitukset on Raunolle kertonut? Kyllä julkiset maantieteelliset koordinaatit aivan mille tahansa voidaan asejärjestelmiin tallentaa, valtiosta riippumatta.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen Vastaus kommenttiin #39

Aivan oikein. Rauno voisi kertoa myös Pentagonin paperit, missä ne ovat nähtävissä. Jos kyse CIA:n julkistamista vanhoista kylmän sodan aikaisista arkistoista, linkki vaan tänne, vaikka asiakirjat eivät kuvaakaan nykyaikaa.

Kyse on siis Suomen maaliittamisesta, ei Neuvostoliiton maalittamisesta lähialueillamme.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Ari Pesonen: "Tuon maalituksen Venäjä jo tekee nyt, mutta ei ole tuonut julki."

Jos tuo olisi ainoa "toimenpide" mikä seuraisi Suomen Nato-jäsenyyttä, eipä se olisi kovin kummoinen.

PS: Onkohan Nato kertonut vastaavasti maalituksiaan Venäjälle ts. pelaako "kauhun tasapaino" käytännössä? Toki epätietoisuus (bluffi) voisi olla merkittävää tässä pelissä. Sellainen oli tietääkseni "Tähtien Sota", mikä kaatoi NL:n. Peliähän tämä on ja toivottavasti vain sellaisena pysyy.

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen

"Venäläisiä pidetään älykkäinä shakki-pelin mestareina"

Venäläisten menestys shakissa perustuu siihen, että Neuvostoliitolla oli pakkomielle osoittaa oman järjestelmänsä paremmuus länteen nähden. Tämän seurauksena shakkia opetettiin jokaisessa koulussa, ja parhaat lahjakkuudet poimitiin erikoisopetukseen. Ei siis ole lainkaan ihme, että Venäjä on menestynyt shakisssa hyvin. Länsimaissa shakki on aina ollut vain yksi harrastus monien joukossa, eikä se ole koskaan nauttinut mitään erityisasemaa.

Käyttäjän IlkkaSaukko kuva
Ilkka Saukko

Analyyttistä tietoa tuli hahtuvakopallinen, eli runsaasti. Itse vahvasti uskon, että Ruotsi ja Suomi on saanut turvatakuut Yhdysvalloilta, joka vastaa artikla 5,sta, sen verran nopsaan on menty muitten sopimusten kanssa.
Venäjällä ei ole muuta voimankäyttöä, kuin uhata ydinaseilla, ja se ei maksa mitään, täysin voimaton toimia muulla tavalla.
Suomessa on ydinaseeseen perehtyneet asiantuntijat ainakin 1970 luvulla, voi olla ennemminkin, mutta se on vain arvelu, näistä itselläkin on nähtyä tietoa, joka pitää paikkansa. Israel oli hyvänä apuna, heillä vihollisena Arabimaat, Suomella uhkana itänaapuri, jonka painostus kiihtyi juuri 70-luvulla.
Mikä on tämän päivän tilanne, ei ole tietoa.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

"Israel oli hyvänä apuna,"

Kenelle ja missä asiassa?

Käyttäjän IlkkaSaukko kuva
Ilkka Saukko

Eiköhän Tampellan tykkien valmistuslisenssi meni Israeliin, Solna tehdas niitä valmisti siellä, vastavuoroisesti saatiin tietoa ydinaseesta, josta siihen aikaan käytettiin nimitystä atomipommi.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Blogikirjoittajan loppukaneetti:

Suomi on nyt uudistanut lainsäädännön, joka mahdollistaa sotilaallisen avunannon ja avun saannin. Tuo on erinomaisen hyvä uudistus.

Sotilaallinen avunanto ja avun vastaanottaminen kuuluvat myös puolustusvoimien uusiin tehtäviin.

Natoon kuuluu 29 maata. EU:hun kuuluu 28 maata. Sekä Natoon että EU:hun kuuluu 22 maata, kun Iso-Britannia lasketaan vielä mukaan.

Venäjä siis käyttää oikeutta hyökätä ydinasein sellaista maata vastaan, jossa on Naton joukkoja tai Naton sotavoimaa ja -kalustoa.

Suomeen ei voisi toimittaa sotilaallista apua kuin 5 EU-maata (Ruotsi, Itävalta, Irlanti, Malta ja Kypros), koska muut kuuluvat Natoon, jos Suomi haluaisi pysyä täysin Venäjän ydinaseuhan ulkopuolella.

Mahdoton tehtävä, jos Suomi ylipäätään haluaa apua. Suomelle voi sotilasapua antaa tosiasiallisesti vain Natoon kuuluvat maat ja Ruotsi.

Suomi on siis kaulaansa myöten kiinni jo 29 Nato-maassa.

Jos Suomea siis sotilaallisesti avustetaan Nato-maista ja Naton sotakalustolla, Suomi on aina Venäjän ydinaseiskun mahdollinen kohde.

Vaikuttaakseen Natoon Venäjän on helpompi tehdä esimerkinomaisesti ydinaseisku sellaiseen maahan, jota ei suojaa ydinasesateenvarjo, - siis vaikkapa Suomeen. Venäjän ei tarvitsisi pelätä vastaydinasevastaiskua, kun Nato tulkitsisi, ettei sitä vastaan ole hyökätty ydinasein.

Suomen olemisessa Naton ulkopuolella ei ole enää mitään järkeä. Kaikki menee vaikeaksi ja omituiseksi virittelyksi.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Maallikkoanalyysiä Pesosen viestinnällisestä tyylistä:

Pesosen perustelut vetoavat järkeen.

Jotta peruslukija kääntäisi kantansa Nato-asiassa, niin jotenkin tekstistä pitäisi saada myyvempi. Pesonen myy järjellä, mutta kuten markkinoijat ja copywriterit tietävät, se on vain yksi osa yhtälöä. Tarvitaan yksinkertaistusta, tarinnallisuutta, oikeisiin tunteisiin ja mielikuviin vetoavuutta.

Majuri osaa käyttää lennokasta kieltä. Ehkä jotenkin kuitenkin ronski ja macho -sävy, vaikka todella älykästä argumentointia.

Ehkä kysymys on siitä, että kuka puhuu, ja mihin arvoihin vetoaa. Mielikuva, mikä Pesosesta herää, on että mies on länsimaalaisoikeistolainen, Amerikka-myönteinen, ja kuuluu tyyliin johonkin Nato -think tankkiin (koska argumenttien määrä ja analyysien kattavuuson niin jäätävää). Jos joku perus-kepulainen maalainen tai vasemmistolainen ihmisoikeus-ihminen kirjoittaisi myönteisesti Natosta eri asioihin ja tunteisiin vedoten, asia saattaisi tarttua paremmin. Pesonen on tuollainen hyper-järkevä Nato-ammattilainen.

Siinä mielessä nämä Pesosen tekstit ovatkin suunnattuja ehkä ennemminkin mielipidejohtajille ja poliitikoille kuin perusrahvaalle. Harvahan noin pitkiä ja yksityiskohtaisia artikkeleita jaksaa loppuun asti kahlata. Pesosen tyyli on argumentatiivisesti "overkill", joka tuottaa normilukijalle informaatioähkyä.

Jos olisin Natottaja, rakentelisin erilaisia yleisprofiileja erilaisista suomalaisista äänestäjistä, tekisin "arvokartan", että mihin arvoihin ja mielikuviin tulisi vedota Nato-asialla, ja sitten vetoaisin niihin. Venäjä-trollithan ja botithan suoltavat propagandaansa sekä vasemmistolle että oikeistolle.

Tämä Hesarin artikkeli Putinin ymmärtäjien ryhmittelystä oli hyvä: https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005886907.html

On kansallismielisiä, vasemmistoveteraaneja ja sitten Passikivi-Kekkosen-linjan kannattajia. Esim. Ilkka Luoma saattaa kuulua viimeiseen, mutta itse voisin kaljasta lyödä vetoa, että saa jotain korvausta kirjoitteluistaan, koska miten hän muuten jaksaisi vain Nato-Venäjä asiasta kirjoittaa tyyliin täyspäiväisesti, kun ennen hänellä oli paljon muitakin aiheita, mistä kirjoitti.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Ja ehkä jos fiilistelee kansakunnan tuntoja, niin enemmänkin Nato-asian etenemättömyys on sitä, että Natoon liittyminen pelottaa.

Nythän Pesonen myy pelolla, että Venäjä hyökkää kohta. Jos Pesonen tai joku muu myisikin Natoa niin, että "ei se satu se Natoon meneminen. Ei siinä ole mitään pelättävää. Se on ihan helppo ja luontainen prosessi." Vähän samalla tavalla kuin lapsen vie neuvolaan rokotettavaksi. Lapsi pelkää neulaa.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Tuohon Hesarin juttuun liittyen malta lukea tämä vastaus loppuun, niin tarkoitukseni, roolitukseni ja vaikutuskanavani avautuu.

Kirjoituksieni agenda tällä palstalla ei ole kansan mielipiteen käännyttäminen. Sitä en ole asettanut päämääräkseni.

Jos haluan yrittää vaikuttaa kansalaimielipiteeseen, kirjoitan paperilehtien mielipideosastoille, ja paljon on juttujani siellä myös julkaistu.

Näillä US-blogeilla pyrin vaikuttamaan toimittajakuntaan, poliitikkoihin, turvallisuuspolitiikan tutkijoihin ja valtion virkamiehiin.

Edellä mainitut tahot myös lukevat näitä kirjoituksia sähköpostipalautteen perusteella.

Yksi puolustushallinnon virkamies esitti aikanaan, että sinun pitäisi kirjoittaa asiantuntijoille sotilasjulkaisuun, jotta viesti menisi perille oikeille tahoille. 

Sanoin, etten ole asiantuntija ja tämän palstan osoite on riittävän laajasti tiedossa sille lukijakunnalle, jota tavoittelen ja myös yleisesti.

Näitä blogeja on luettu ainakin kolmessa suurlähetystössä. Venäjään liittyviä kirjoituksiani. On kyselty tarkennuksia.

Joitain kirjoitustekstiosuuksia on lainattu myös ulkomailla, olen löytänyt tuttuja tekstinpätkiä mm. venäjän kielelle käännettynä.

En siis pyri vaikuttamaan kansalaismielipiteeseen, vaan niihin, joilla on todellista vaikutus- ja päätöntävaltaa Suomen Nato-asiassa.

Suomi on nyt mennyt eteenpäin juuri niin kuin olen ajatellut, mutta hanke ei ole vielä valmis.

Jos haluat esimerkin, miten pyrin vaikuttamaan ja olen myös onnistunut, lue kaksi erillistä juttua:

Ari Pesonen, US-blogi, 6.9.2018, kirjoitus otsikolla "Kansanedustaja Packalén, joko nyt uskot Venäjän syyllisyyteen hermomyrkkyiskussa":

http://aripesonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260568...

Marko Junkkari, Helsingin Sanomat, 3.11.2018, kirjoitus otsikolla "Toiset kansanedustajat ymmärtävät Putinin Venäjää enemmän kuin toiset":

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005886907.html

Junkkarin kirjoitus on vain HS-tilaajalle ja luettavissa myös paperilehdestä.

Onko kirjoituksissa jotain yhteistä? Taitaapa olla. Junkkari toteuttaa ajatuksiani kopioimalla esimerkillisesti hyvää ja kannatettavaa agendaa.

Vastaavanlaisia esimerkkejä löytyy riittävästi.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Kuin Sauli Niinistön vastauksena täällä käymäämme keskusteluun, tässä on hänen tämänpäiväinen puheensa 227. valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa: http://www.tpk.fi/Public/default.aspx?contentid=37...

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

"Mutta korostan, kyse on nimenomaan ja vain sotilaallisten kykyjen kenttäharjoittelusta, eikä siitä pidä tehdä turvallisuuspoliittisia johtopäätöksiä.", Niinistö lausui.

Mutta kun Venäjä tekee omia johtopäätöksiä emmekään me sille mahda mitään. Tämä on se pointti. Meidän on tyhjä sanoa venäläisille, että te ajattelette väärin ja teette vääriä johtopäätöksiä meidän toiminnastamme.

Pointti on siis se, mitä Venäjä ajattelee ja miten se reagoi. Meidän omilla näkemyksillä omasta toiminnastamme ei ole merkitystä. Ei ollut 1930-luvullakaan.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Uskovatko venäläiset "aikuisten oikeasti" siihen, että NATO on offensiivinen järjestö – vai onko sen rummuttaminen suunnattu pelkästään kotiyleisölle, oikeuttamaan Putinin klikin hallintotavan "piiritetyn linnoituksen" johtamisessa?
Pelkääkö Venäjä oikeasti NATO:a, vai ainoastaan julkisesti teeskentelee pelkäävänsä, oikeuttaakseen omaa politiikaansa?

Vuosikausien toiminta Venäjä–NATO -neuvostossa on tehnyt NATO:n järjestönä perin juurin tutuksi Venäjän edustajille. Venäjän tehokkaaksi tunnettu tiedustelu olisi varmasti tuottanut raskauttavaa todistusaineistoa NATO:n hyökkäyksellisistä pyrkimyksistä, jos sellaista olisi. Nykyisessä informaatiosodan ilmapiirissä Venäjä ei epäröisi julkistaa sitä koko maailmalle, jos sillä olisi mitä julkistaa.

Onko NATO:n kokeminen "uhkaksi" aitoa vai tarkoitushakuisesti teeskenneltyä?

Käyttäjän paavonevalainen kuva
Paavo Nevalainen

Pekka Lampelto antoi hyvää kritiikkiä trolliarmeijalle:

>Itselleni kansalaisena korkeimpana arvohierarkiassa on, että
>1) Suomi ei joudu sotaan ja säilyttää itsenäisyytensä.
>2) Vasta paljon perässä tulee, joskaan ei mitättömänä, läntisen arvoyhteisön >puolustaminen.

Tämä argumentti esiintyi jokusen kerran keskustelubuumin alussa, olikohan se joskus 2013 tai niitä main? Mutta kun keskustelu kärjistyy, järjen ääni vähenee.

> Erikoista, että NATO-vastustajista ei löydy yhtä rautaisia myyjiä, joilla
>olisi niin taitavat argumentit.

Myönnetään, myönnetään.

>Ehkä parhaiten viime aikoina omassa päässä itseäni vakuuttaa Naton puolesta
>on juuri se, että Venäjä on ydinasearsenaalinsa ansiosta TÄYSIN immuuni sille,
>että joku hyökkäisi maahan, koska se voi tehdä selvää vaikka koko maapallosta.

Tämä on omassa ajattelussani vahvin motivaatio vastustaa Natoa...

>Täten sen [Venäjän] toimien rationalisoinnissa ei oikein ole muuta kuin
>se ulkoisen uhkan rakentaminen oman kansan hillitsemiseksi ja sitten
>maa-alueiden valloitus Itä-Euroopasta, jotta tulee lisää pelivaraa
>Itämerelle ja Kuolan niemimaan ydinaseita saadaan paremmin suojeltua tms.

On todettava, että sama argumentti koskee Natoa. Se on organisaatio, jolla ei
ole muuta tarkoitusta kuin Venäjä. Hassunhauskasti se nyt auttaa Venäjän
konsolidaatiossa. Me olemme valloittaneet Itä-Euroopan, mutta tietenkään
saavutus ei välttämättä ole pysyvä. Pelivaraa on saatu ydinaseiden ja
varsinkin torjuntajärjestelmien sijoitteluun.

Koko militarisoitumisprosessi on ihmislajin älyttömyyttä. Sisäiset ongelmat (ajelehtiva nuoriso, tulevaisuuskuvan puute, vanhojen doktriinien soveltaminen muuttuvassa maailmassa) sivuutetaan, ja keskitytään aseenkalisteluun. Ala saa eittämättä paljon rahaa lähivuosina.

Mika Lehtosen argumentti, että hullujenhuoneella on toimittava niin kuin tapoihin kuuluu, on hyvä. Kaikki pillerit poskeen ja pää tyynyyn.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset