AriPesonen1

Venäjän GPS-häirintää on Suomessa tutkittava alueloukkauksina

  • Kuva 1. Puolustusvoimat kykenee havainnoimaan ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät muttei Venäjän elektronista häirintää.
    Kuva 1. Puolustusvoimat kykenee havainnoimaan ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät muttei Venäjän elektronista häirintää.

Kirjoitin torstaina 15.11.2018 blogikirjoituksen otsikolla ”Mikä on Suomen puolustuskyky Venäjän elektronista sodankäyntiä vastaan?” (US-blogi 15.11.2018). Epäilin kirjoituksessa Puolustusvoimiemme kykyä elektroniseen sodankäyntiin Lapissa tapahtuneen Venäjän GPS-signaalihäirinnän vuoksi.

Kirjoitustani kommentoi kovin sanoin Pekka Toveri. Hänen kommentit olivat mielenkiintoisia ja ne ovat luettavissa tuosta blogikirjoituksesta. Toveri esitti kommentit yksityishenkilönä eikä minkään organisaation tai työnantajan edustajana.

On kuitenkin syytä kertoa, mikäli Uudessa Suomessa oleva profiili on aito ja mihin nimi viittaa Facebook-tilin ja Twitter-tilin osalta, Pekka Toveri on Puolustusvoimien ja Suomen Yhdysvaltain-suurlähetystön palveluksessa. Hän on sotilasarvoltaan prikaatikenraali ja toimii tällä hetkellä Suomen puolustusasiamiehenä Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Vuosina 2016-2017 hän toimi erityistehtävissä Pääesikunnassa. 

Pekka Toveri on siis kuitenkin kirjoittanut kommentit blogikirjoitukseen omalla nimellään ja edustaa vain omia mielipiteitään, ei minkään muun tahon.

Jos profilointini ei ole oikea, Pekka Toveri ottanee yhteyttä Washingtonista kommentoimalla tätä blogikirjoitusta, jolloin poistan edellä kirjoitetun hänen profilointiin liittyen.

Tämä blogikirjoitus on vastaus Pekka Toverin esittämiin argumentteihin. Olkoon samalla myös viesti Puolustusvoimille.

                                                                                          ****

Käsitellään nyt itse otsikkoon kirjattua asiaa.

Onko Venäjän GPS-signaalihäirintänä ilmentynyttä elektronista häirintää tutkittava alueloukkauksena?

Venäjä on siis suorittanut todennettuna vähintään kahteen eri otteeseen Norjan ja Suomen alueella sellaista radiosignaaleihin perustuvaa elektronista häirintää, josta sekä Norjalle että Suomelle on syntynyt haittaa. GPS-paikannus ei ole toiminut. Häirinnät ovat tapahtuneet viime syksynä Venäjän Zapad-sotaharjoituksen yhteydessä ja tänä syksynä Naton Trident Juncture -sotaharjoituksen yhteydessä.

Itse häirinnästä ei liene kenellekään epäselvyyttä ja sen ovat todenneet virallisesti tapahtuneeksi tämän syksyn osalta Norjan puolustusministeriö ja Suomen ulkoministeriö, viime syksyn osalta mm. Norjan puolustusvoimien edustajat.

Kyse oli siis elektronisesta sodankäynnistä. Sodankäynti-sana kuulostaa dramaattiselta, elämmehän rauhan aikaa.

Kyse on nimenoman sotatoimista silloin, kun maahan tunkeudutaan haittaa ja vahinkoa aiheuttaen. Oleellista on siis haitan ja vahingon aiheuttaminen ja erityisesti tuohon päämäärään pyrkivistä tietoisista toimista. Muutoin kaikkien maiden radiosignaalit liikkukoot ilmojen halki vapaasti niin kuin on sovittu.

Kahdelta suomalaispoliitikolta on tullut vahva viesti, että Venäjän tämän syksyyn GPS-häirintää pitäisi Suomessa tutkia alueloukkauksena. He eivät ottaneet kantaa asian tutkintaan, mutta ilmaisivat mielipiteensä, että GPS-häirintään Suomen tulisi suhtautua samalla vakavuudella kuin ilmatilaloukkauksiin.

Matti Vanhanen vaatii, että Lapin gps-häirintään pitäisi suhtautua samalla vakavuudella kuin ilmatilaloukkauksiin” oli uutisotsikko Helsingin Sanomissa (HS 9.11.2018).

 ”Lentoturvallisuus on Suomelle korkean profiilin asia. Tämän tausta on selvitettävä ja varmistettava, että ongelma ei jatku tai toistu. Kuten ilmatilan loukkaukset, myös nämä on jul[k]istettava”, kirjoitti ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Vanhanen Twitter-tililleen.

Olen Matti Vanhasen kanssa täysin samaa mieltä. Radiosignaalein tapahtuvat häirintätapaukset on tutkittava ja julkistettava. Tuo on suomalaispoliitikon asettama haaste nimenomaan Suomen Puolustusvoimille.

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ollut samoilla linjoilla Matti Vanhasen kanssa.

Niinistö: Lentoliikenteen GPS-signaalin häirintä selvitettävä” oli uutisotsikko Ylen sivuilla (Yle 11.11.2018).

Pitää selvittää miten on häiritty ja kuka on häirinnyt. Uskon, että on teknisiä laitteita, joilla pitäisi saada selville häirinnän lähde, ja sitten ilmoittaa meidän käsityksemme siitä aika tiukastikin.”, Niinistö totesi Pariisissa.

Aamulehden jutussa Niinistön kanta oli vielä selkeämmin ilmaistuna, mistä signaalihäirinnästä on kyse. ”Jos tänne tunkeudutaan jollakin sähköisillä signaaleilla, ei se paljon poikkea alueloukkauksesta.”, Niinistö totesi (AL 11.11.2018).

Olen Sauli Niinistön kanssa täysin samaa mieltä. Radiosignaalein tapahtuvat häirintätapaukset on tutkittava, häiriön synnyttäjä on saatava selville ja vastatoimiin on ryhdyttävä tiukastikin. Tekniset laitteet tutkintaan liittyen on suomalaispoliitikon asettama haaste nimenomaan Suomen Puolustusvoimille.

On huomattava, että Suomen kansalaisille syntyy enempään harmia GPS-signaalin häviämisestä kuin siitä, että joku venäläishävittäjä koukkaa muutaman minuutin Suomen ilmatilassa. Enkä yhtään vähättele tällä vertauksella ilmatilaloukkausta tapahtuneena rikoksena.

                                                                                          ****

Häiriötä ja vahinkoa Suomelle aiheuttava signaalilähetystoiminta on siis tulkittava alueloukkaukseksi.

Vanhanen ja Niinistö Suomen korkeimman tason ulkopoliittisina päättäjinä ovat oikeassa. Kyse on siis samasta asiasta, jos vieras ilma-alus loukkaa Suomen ilmatilaa tai merialus Suomen merialuetta.

Kysymys kuuluu, kuka tutkii elektronista häirintää rikoksena ja millä tahoilla tutkimisessa on rooli.

Alueloukkaukset on kirjattu aluevalvontalakiin (Aluevalvontalaki, 18.8.2000/755). Aluevalvontalakia muutettiin viimeksi vuosi sitten ja muutoksessa tarkenettiin mm. vihamielisen toiminnan torjumista (Laki aluevalvontalain muuttamisesta, 428/2017). Palaan tuohon termiin myöhemmin.

Lakiin on kirjattu yksiselitteisesti, mitä kuuluu kullekin viranomaistaholle. Myös, mitä kuuluu Puolustusvoimille.

Venäjän harjoittama signaalihäirintä pohjoisimman Lapin GPS-verkossa ilmenneenä paikannushäiriöinä on lain 34 §:n tarkoittamaa vihamielistä toimintaa. Vihamielisellä toiminnalla laki tarkoittaa kyseisen pykälän kohdan neljä mukaan:

4) vieraan valtion tai tunnuksettoman sotilaallisen ryhmän Suomen alueella oleviin, valtakunnan turvallisuuden kannalta tärkeisiin kohteisiin oikeudettomasti kohdistamaa tiedustelua ja elektronista häirintää”.

Elektroninen häirintä on siis yksiselitteisesti kirjattu aluevalvontalakiin ja se on siis Suomen laissa kiellettyä. Elektroninen häirintä on siis rikollista toimintaa.

Kohdassa 5 on puolestaan kirjattu elektronisesta häirinnästä:

5) vieraan valtion tai tunnuksettoman sotilaallisen ryhmän aluevalvontatehtävässä olevaan suomalaiseen valtionilma-alukseen tai valtionalukseen oikeudettomasti kohdistamaa elektronista häirintää”.

Laki ei myöskään siis salli harjoittaa elektronista häirintää suomalaisia sotilasilma-aluksia kohtaan, jotka toimivat esimerkkisi aluevalvontatehtävissä tai muissa sotilaallisissa tehtävissä.

Vihamielisen toiminnan torjumisesta laki kirjaa selkeästi ja ilmoittaa tahot, joille se kuuluu (34 §):

Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen tehtävänä on ryhtyä viivytyksettä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin valtakunnan turvallisuutta välittömästi ja vakavasti vaarantavan vihamielisen toiminnan torjumiseksi. Tällöin on tarvittaessa käytettävä sellaisia 33 §:ssä tarkoitettuja voimakeinoja, joita toiminnan vaarallisuus ja muut tilanteen kokonaisarvosteluun vaikuttavat seikat huomioon ottaen voidaan pitää puolustettavina. Toimenpiteeseen ryhtymisestä on viipymättä ilmoitettava puolustusministeriölle.

Vihamielisen toiminnan torjuminen on siis aluevalvontalaissa kirjattu vain Puolustusvoimien ja Suomen Rajavartiolaitoksen tehtäväksi, ei muiden viranomaisten tehtäväksi.

Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos eivät nyt ole onnistuneet tehtävässään, koska häirintää on tapahtunut. Suomen ulkoministeriö on nyt myös virallisesti todennut tapahtuneen häirinnän: ”GPS-häirintä tuli Venäjän alueelta” (UM 15.11.2018).

Ulkoministeriön tiedotteen perusteella kyse on nimenomaan lain tarkoittamasta elektronisesta häirinnästä.

Miksi Puolustusvoimat ja Suomen Rajavartiosto eivät onnistuneet heille laissa määritetyssä tehtävässä?

Puolustusvoimat pyrkinyt laistamaan vastuutaan Venäjän GPS-häirintätapauksessa. Myös puolustusministeriö on laistanut vastuutaan asiassa, kun luetaan aluevalvontalain 23. pykälää:

Puolustusministeriö johtaa ja sovittaa yhteen aluevalvontaviranomaisten toimintaa tämän lain soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, jollei puolustusvoimien ylipäällikön toimivallasta muuta johdu.”

Elektroninen häirintä on siis jo nyt voimassa olevan lainsäädännön perustella sellaista alueellisen koskemattomuutta loukkaavaa toimintaa, jonka estämien kuuluu Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle. Lainmuutosta asiassa ei tarvita, jotta Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos voisivat estää häirintätoimet.

Aluevalvonnan toimeenpano on selkeästi kirjattu aluevalvontalakiin (24 §):

Sotilasviranomaisten tehtävänä on huolehtia aluevalvonnan toimeenpanosta sekä aluevalvontaviranomaisten yhteistoiminnasta.”

Puolustustilalaissa (Puolustustilalaki, 22.7.1991/1083) sotilasviranomaisella tarkoitetaan joukkoyksikön tai vastaavan komentajaa. Sotilasviranomaista ei ole mielestäni kirjattu lainsäädäntöön yksiselitteisesti. Mikä on sotilasviranomainen? Ottamatta kanta puolustusministeriöön tai Rajavartiolaitokseen, ainakin Puolustusvoimat on sotilasviranomaistaho.

Puolustusvoimat eivät voi vetäytyä vastuustaan Suomeen kohdistuvasta elektronisesta häirinnästä. Sen torjunta kuuluu Puolustusvoimien lakisääteisiin tehtäviin.

Tärkeä sana tässä on häirintä. Jos signaalit eivät ole häiriötä tai vahinkoa aiheuttavia, ei kyse ole elektronisesta häirinnästä.

Kenelle sitten kuuluu lain tarkoittaman vihamielisen toiminnan rikostutkinta, joka on suoritettu elektroninen häirinnällä?

                                                                                          ****

Alueloukkauksien samoin kuin muu Suomen alueellisen koskemattomuuden loukkaamisen tutkinta kuuluu Suomessa rajavartiolaitokselle ja kyse on rikostutkinnasta (Laki rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa, 30.1.2018/108).

Esimerkiksi vahingollinen GPS-häirintä on alueellisen koskemattomuuden loukkaamista ja sen tutkinta kuuluu siis Suomen Rajavartiolaitokselle. Alueellisen koskemattomuuden loukkaamista ei ole rajoitettu vain ihmisiin tai fyysisiin sotilaslaitteisiin. Alueloukkaus ja alueellisen koskemattomuuden loukkaaminen ovat samanveroisia.

Kun nyt ulkoministeriö on todennut GPS-häirinnän tapahtuneeksi, on Rajavartiolaitoksen aloitettava rikostutkinta aluevalvontalain säädösten (35 §) perusteella. 34 §:n mukainen vihanmielinen toiminta on myös rikostutkinnan alaista toimintaa lainrikkomuksena.

Puolustushallinto - siis sekä Puolustusvoimat että puolustusministeriö - on pyrkinyt olemaan GPS-häirintäjupakan ulkopuolella, vaikka niillä on selkeä lainsäädännön asettama velvoite asiassa viranomaistoimijoina.

STT kysyi puolustusministeri Jussi Niinistöltä, miksi GPS-häirintäasiasta ja siihen liittyvästä selvittelystä ollaan niin vaitonaisia.

Asiaan liittyy kansalliseen turvallisuuteen liittyviä näkökohtia.”, Niinistö vastasi (KSML 16.11.2018).

Turvallisuuteen liittyviä näkökohtia” ei ole kirjattu lainsäädäntöön toimina, joiden perustella Puolustusvoimilla tai puolustusministeriöllä olisi oikeus kieltäytyä velvoitteistaan.

                                                                                          ****

Katsotaanpa, miten Puolustusvoimat on toiminut tähän saakka ilmatilaloukkausasioissa. Lainsäädännön perusteella Puolustusvoimien toimintaan ilmatilaloukkausasioissa ei ole huomautettavaa.

Epäilty ilmatilaloukkaus Suomenlahdella” oli uutisotsikko Ilmavoimien sivuilla elokuussa 2017 (Ilmavoimat 1.8.2017). Ilmavoimat epäili kahden espanjalaisen F-18-hävittäjäkoneen loukanneen Suomen ilmatilaa tiistaina 1.8.2017 aamulla kello 9 Upinniemen eteläpuolella.

Ilmavoimat havaitsi tapahtuman ja tiedotti asiasta puolustusministeriötä ja Rajavartiolaitosta. Rajavartiolaitoksen tehtävä oli sen jälkeen selvittää asiaa ja tiedottaa tutkinnasta.

Rajavartiolaitos on saanut valmiiksi 1.8.2017 Upinniemen eteläpuolella tapahtuneen alueloukkauksen esitutkinnan” oli uutisotsikko Ilmavoimien sivuilla elokuussa 2017 (Ilmavoimat 8.8.2017).

Rajavartiolaitos esitti syyttäjävirastolle esitutkinnan rajoittamista perustuen esitutkintalain säädöksiin. Tapauksessa ei ole mahdollista saada tietoon rikoksesta epäiltyjen henkilötietoja eikä täten nostaa ketään vastaan syytettä. Syyttäjä on päättänyt lopettaa esitutkinnan.” oli Rajavartiolaitoksen loppupäätös.

Asia meni niin kuin lainsäädäntö kirjaa.

Tunnistuslento pimeällä on näyte ilmapuolustusjärjestelmän toimivuudesta” oli uutisotsikko Ilmavoimien sivuilla helmikuussa 2017 (Ilmavoimat 13.2.2017). Lokakuussa 2016 ilmavoimat julkaisi syyspimeällä otetun tunnistuskuvan Suomen ilmatilaa Porvoon edustalla loukanneesta venäläisestä Suhoi SU-27 -hävittäjäkoneesta (kuva 1).

Rajavartiolaitoksen esitutkintojen mukaan kaksi erillistä Venäjän ilmavoimien SU-27-hävittäjää ylittivät Suomen aluevesirajan Porvoon edustalla klo 16:42 ja 21:33 sekä lensivät Suomen ilmatilassa noin minuutin ajan. Valmistuneet esitutkinnat eivät edenneet syyteharkintaan vaan ne päätettiin tutkinnanjohtajan päätöksellä, sillä asiassa ei voida nostaa syytettä ketään vastaan (Ilmavoimat 12.10.2017).

Nuo alueloukkaukset hoidettiin Puolustusvoimien ja Suomen Rajavartiolaitoksen kesken niin kuin lainsäädäntö ja muodostunut käytäntö asian määrittelee Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kesken.

Sotilaallisten alueloukkouksien havainnoinnissa sekä vihamielisen toiminnan torjumisessa Puolustusvoimat on avainroolissa eikä Puolustusvoimat voi vetäytyä tuosta tehtävästä ainakaan Rajavartiolaitoksen taakse, kun kyse on elektronisesta häirinnästä. Viittaan tällä osaltaan myös valiokuntapuheenjohtaja Matti Vanhasen ja presidentti Sauli Niinistön näkemyksiin, joiden mukaan Suomen alueella tapahtuva elektroninen häirintä on verrattava alueloukkauksiin.

Alue- ja ilmatilaloukkausten tiedottaminen nykyisessä muodossa ei ole kovinkaan vanha käytäntö. Uusi tiedotuskäytäntö luotiin Vanhasen ensimmäisen hallituksen aikaan 2000-luvun puolivälissä. Vuonna 2004 Baltian maat liittyivät Natoon ja tilanne Itämerellä jännittyi. Venäjän kannalta kyse oli yhteydenpidosta Kaliningradiin eikä Baltian maiden ilmatilan loukkaukset käyneet enää samaan tapaan kuin ennen Nato-jäsenyyksiä. Suomalaismedia uutisoi, että lokakuun 2004 ja toukokuun 2005 välisenä aikana Venäjä olisi loukannut Suomen ilmatilaa peräti 20 kertaa. Tapahtunut todellinen määrä sittemmin puolittui.

Vanhasen viimeaikaisiin kannanottoihin Venäjän elektronisesta häirinnästä on varmasti vaikuttanut se kehitys ilmatilaloukkausten vähenevässä määrässä, kun ilmatilaloukkausten tiedotuskäytäntöä uudistettiin 2000-luvun puolivälissä.

Julkinen tiedottaminen siis vähensi ilmatilaloukkausten määrää.

                                                                                          ****

Jos elektronista häirintää verrataan ilmatilaloukkauksiin, kysymys on asetettava, onko Puolustusvoimilla kyvykkyyttä valvoa elektronista häirintää vastaavalla tavalla kuin ilmatilaloukkauksia. On myös muistettava, että havainnointikyvykkyys ja torjuntakyvykkyys on kaksi eri asiaa.

Epäilen, ettei riittävää kyvykkyyttä ole.  Puolustusvoimat ei ole tuonut kyvykkyyttään millään muotoa esille.

Ilmatilaloukkaukset eivät jää huomaamatta, ne havainnoidaan sataprosenttisesti. Kyettäisiinkö myös elektroninen häirintä havainnoimaan sataprosenttisesti edes niissä tapauksissa, joissa kansalaiset raportoisivat viranomaisia sellaisista matkapuhelinverkon tai GPS-paikannuksen virheistä, jotka viittaavat vieraan vallan elektroniseen häirintään Suomen alueella?

Jos Puolustusvoimat eivät avaudu asiassa, on katsottava, ettei sillä ole kyvykkyyttä selvittää Suomeen mahdollisesti kohdistuvaa elektronista häirintää.

Helsingin Sanomien tuore uutinen kertoo, kuinka vakavan asian äärellä olemme. ”Julkaisematon luonnospaperi paljastaa: Laaja sotilaallinen radiotaajuuksien häirintä lamauttaisi Suomen lentoliikenteen” on uutisen otsikko (HS 17.11.2018).

Helsingin Sanomien mukaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin laatimaan strategialuonnokseen oli kirjattu ”…poikkeusoloissa hyvin laaja sotilaallinen radiotaajuuksien häirintä on mahdollista. Sellainen häirintä käytännössä estää nykyisenkaltaisen lentoliikenteen”.

Helsingin Sanomien mukaan tuo lause oli poistettu lopullisesta strategiaversiosta, joka ei ole vielä julkinen.

Tuo osaltaan kuvaa kuten myös Puolustusvoimien toiminnan osalta, että kyvykkyys torjua Venäjän elektronista sodankäyntiä on Suomessa vähäinen eikä viranomaiset halua herättää huolta kansalaisissa käsittelemällä asiaa realistisesti. 

Asian peittely ja vähättely on väärä linja.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (48 kommenttia)

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Rauhan aikana gps-häirinnän estäminen lienee haasteellista. Sodan aikana voidaan tietenkin häirintälähettimet eliminoida tarkoilla ohjusaseilla.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Kun nyt ne voitaisiin edes varmuudella todeta, se olisi jo aluksi riittävää.

Verrataanpa vaikka ilmatilaloukkausiin. Niiden toteaminen tutkilla ja hävittäjillä on riittävää, ei loukkaavaa konetta tarvitse rauhan oloissa yleensä alas ampua.

On siis kaksi eri asiaa havainnointikyky ja tuhoamiskyky.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Kyllä asiaa varmasti tutkitaan mutta siihen se tulee jäämään. Mediasta saadun käsityksen mukaan Suomi nojaa asiassa Norjasta ja Natolta saatuun tietoon. On siten lähes selvää että Suomella ei ole välineitä havaita muuta kuin seuraukset eikä sillä ole kykyä paikantaa saati estää häirintää.

Hyvä kirjoitus. Huomasitko muuten että tykistön vastatulitutkatarve havaittiin vasta Venäjän hyökättyä Ukrainaan? Eihän tuo hyvältä näytä. Mitähän seuraavaksi? Rynkkyihin tilatut miljoona patruunaa ovat kaliiperia 5,5 mm?

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen

Hieman oudolta tuntuisikin, jos Suomi katsoisi, ettei se voi luottaa Norjan tekemään selvitykseen. Kokonaan toinen asia on sitten se, ettei Suomi voi tapahtuneelle mitään, eikä kykene estämään vastaavaa tapahtumasta myös jatkossa. Diplomaattien kuulemiset ja vastalauseet kuuluvat tavanomaiseen liturgiaan, mutta ei niillä Venäjän toimintaan ole mitään vaikutusta.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

GPS-häirintä ei voi olla alueloukkaus. Muutoinhan kaikki rajat ylittävät asiat olisivat samalla tavalla tulkittava alueloukkauksena. Tehtaiden rikkipäästöt, metsäpalojen savut,...

Häirinnän takana on minunkin mielestäni 100% varmuudella Venäjä. Sitä en tällä kertaa edes ala kiistämään.

Onko Venäjä edellä NATO:a elektronisessa sotateknologiassa?

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Lue ensiksi kirjoitus, siellä asia on käsitelty, siis mitkä edellytykset pitää täyttyä.

On suurta typeryyttä kommentoida kirjoitusta vain otsikon perusteella, jos ei lue kirjoitusta.

Jos jaksaa kommentoida, on jaksettava myös lukea.

Tuo vain pienenä vihjeenä.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

Vaikka oli pitkä kuin nälkävuosi, niin luin. Häiriötä ja vahinkoa Suomelle aiheuttava signaalilähetystoiminta on puppua tässä ko. tapauksessa. Suomelle ei mitä ilmeisimmin ole syntynyt haittaa, vaan NATO:n sotaharjoitukselle.

Suomalaiset ja Suomi ei edes huomannut tuota häirintää vaan vieras taho.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen Vastaus kommenttiin #13

Nyt vaihdoit kantaa. Ensimmäisen kommenttisi kanta oli "GPS-häirintä ei voi olla alueloukkaus." ja nyt et enää vetoa siihen, vaan Nato-harjoitukseen.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen Vastaus kommenttiin #15

Niin. Alueloukkaus on minun mielestäni jokin fyysinen tapahtuma, eikä esimerkiksi Tšernobylin jätelaskeuma tai radiosignaali. Suomea tai suomalaisiahan tuo häirintä ei mitenkään haitannut.

Mielipiteeni ja tämä tästä.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

"Lokakuussa 2016 ilmavoimat julkaisi syyspimeällä otetun tunnistuskuvan Suomen ilmatilaa Porvoon edustalla loukanneesta venäläisestä Suhoi SU-27 -hävittäjäkoneesta (kuva 1)."

– Tuota noin. Tuo yllä oleva kuva on kyllä Suomen ilmavoimien Hornetista.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Hei, oikeassa olet! Otin väärän kuvan ilmavoimien sivuilta. Hyvä, että on edes yksi ihminen, joka lukee ja katsoo ajatuksella.

Vaihdan kuvan: https://ilmavoimat.fi/artikkeli/-/asset_publisher/...

Olivat kuvat niin samansävyisiä enkä katsonut vierekkäin olevana tietokoneelleni tallennettuna oikeaa.

Käyttäjän pasipulkkinen kuva
Pasi Pulkkinen

A. Olen lukenut että häirintää on ollut, mutta konkreettiset esimerkit ovat puuttuneet. Poronhoitajien kokemat ongelmat ovat todennäköisemmin liittyneet data-liikenteen ongelmiin kuin gps-häirintään. Lentoliikenteen osalta en ole kuullut, että nimenomaan Venäjän rajan lähellä olisi ollut ongelmia.

B. Naton harjoituksissa ja yhdysvaltojen sotatoimien yhteydessä gps-signaalin häirintä kuuluu osana harjoituksia ja sotatoimia. Näistä on ilmoitettu aina etukäteen, kuten nytkin. Gps-häirintä on osa Yhdysvaltojen normaalia sotilastoimintaa, eikä siihen siksi ole tähän mennessä kohdistettu juridista selvittelyä. Gps on yhdysvaltojen järjestelmä ja glonass venäläisien järjestelmä, eikä meillä liene syytä olettaa, että järjestelmien omistajat toimisivat muuten kuin omia tarpeitaan ajatellen.

Tämä häirintä -uutinen vaikuttaa aikalailla kärpäsen ampumiselta tykillä.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Miksi ulkoministeriö on sitten todennut virallisesti häirintäsingnaalin tulleen Venäjältä, miksi presidentti Niinistö ja valiokunnan puheenjohtaja Vanhanen ovat ottaneet asian esille ja miksi Venäjän Suomen-suurlähettiläs on kutsuttu maanantaina ulkoministeriön puhutteluun?

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Niin, tuota kannattaa todellakin kysyä ja Pesosenkin pohtia. Kysykäämme Vanhaselta, Sipilältä ja S.Niinistöltä ja tiukkaan sävyyn jotta vastauksia myös saadaan.

Käyttäjän pasipulkkinen kuva
Pasi Pulkkinen

Gps-järjestelmän toimintamekanismi on sellainen että se joko näyttää sijainnin tai ei näytä. Sijainnin laskenta joko tuottaa tuloksen gps-piirissä tai ei tuota tulosta. Väärää sijaintia se ei kuitenkaan näytä....muuten kuin järjestelmän haltian (USA) toimesta. Uutisoinnista saattaa kuitenkin jäädä tekniikkaa tuntemattomalle kuva, että häirintä voisi johtaa väärään sijaintiin. Tämä on yksi syy miksi häirintä -uutiset vaikuttavat tekeleiltä.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Venäjä loukkasi suomen ilmatilaa >>> https://bit.ly/2DJjd5q Jep jep, hauskaa huumoria oli se.

Etupäässä gps härintä jutussa mennään nyt venäjä kylki edellä. Mutta ihan 100% rehellisesti, jo parin kympin "jammereilla" voi lähes kuka tahansa aiheuttaa melko laajaa gps-häirintää. Tälläisten laitteiden signaaleja on havaittu muun muassa Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyydessä. Terrorismia?

Julkaisematon luonnospaperi paljastaa: Laaja sotilaallinen radiotaajuuksien häirintä lamauttaisi Suomen lentoliikenteen. >> https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005902943.html

Käyttäjän ChristianKvikant kuva
Christian Kvikant

En epäile hetkeäkään etteikö norjalaisten tieto, mistä häirintä oli peräisin, pitäisi paikkaansa.

Pitäisi myös ymmärtää, että satelliittipaikannusjärjestelmiä on tällä hetkellä toiminnassa ainakin neljä; Yhdysvaltojen GPS, EU:n Galileo, Kiinan Beidou ja venäjän GLONASS. Näille on kaikille allokoitu omat taajuudet 1,6 GHz:n taajuusalueella.

Yhdysvaltojen GPS järjestelmä oli alunperin suunniteltu sotilaskäyttöön ja siihen on sisäänrakennettu toiminto, jolla sitä voi operaattorin (Air Force Space Command) toimesta häiritä, niin että häirintä ei vaikuta omien joukkojen paikkatietoon tai suunnistukseen (ns. selective availability). Yhdysvallat onkin häirinnyt järjestelmänsä mm. Persianlahden sodan aikana. Silloin esim. Kielin kanavassa olleet kauppalaivat huomasivat plotteriensa ilmoittavan heidän olevan satoja metrejä sivussa kanavan keskiväylästä.

Koska Yhdysvalloilla on tämä mahdollisuus häiritä omaa järjestelmäänsä, rakennutti EU oman järjestelmänsä, ikuisuusprojekti Galileon, joka on suunniteltu palvelemaan ensisijaisesti siviilikäyttöä. Galileo onkin rakennettu kuin Iisakin kirkkoa ja sen käytettävyystasoa saataneen ensi vuonna tukemaan korkeinta turvakriittisten järjestelmien luokitusta A (Design Assurance Level), eli tukemaan elämää ylläpitäviä toimintoja.

Uusimmat GPS-vastaanotinmoduulit (navigointikojeiden sisällä) osaavatkin hyödyntää kaikkien satelliittipaikannusjärjestelmien lähettämää tietoa, jotta paikannus olisi mahdollisimman tarkka ja paikkansapitävä.

Pidän hieman omituisena että Yhdysvallat, jonka järjestelmää tässä tapauksessa on häiritty, ei ole julkisesti reklamoinut tästä häirinnästä Venäjälle. (Hieman myös ihmettelen miksi Sipilä ja Vanhanen tällä yrittävät kerätä pisteitä.)

Lähi-idässä BBC:n persiankieliset satelliitti-TV -lähetykset on häiritty jo kymmenisen vuotta, todennäköisesti taivaalta. Tekijä(t) ei ole saatu kiinni.

Sivuhuomautuksena, että radioamatööri voisi noin 500 euron laitteistolla tehdä saman, tuhansien neliökilometrien alueelle. Ellei Viestintäviraston peilausauto satu olemaan lähistöllä, niin tekijää ei saada vastuuseen.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Oletko varma, että GPS oli se häirinnän pääkohde? En olisi niin varma, mutta en myöskään tiedä. Oliko GPS:n häiriöt vain "sivutuote"?

Kohteena ehkä olikin Naton Finnmarkin alueen elektroniset tiedustelulaitteet ja supertutka?

Kirjoitin todella paljon 15.11.2018 julkaisemaani blogiin Venäjän elektronisten häirintäjärjestelmien teknisestä toiminnasta.

Miten häirintä tehdään, se on selostettu tarkasti liitekuvilla höystettynä.

Tässä lainaus siitä järjestelmästä, jolla häirintä Suomeen ja Norjaan tehtiin (hyvin lyhyt lainaus kirjoituksesta):

"R-330Ž Žitel -häirintälähetinjärjestelmä kykenee havaitsemaan ja paikantamaan häirittävien kohteiden radiosignaalitaajuudet ja koordinaatit sekä seuraamaan niiden liikkeitä. Häirintälähetinjärjestelmä käsittää yleensä kaksi erillistä yksikköä kyeten eliminoimaan kaiken navigoinnin ja ilmateitse tapahtuvan viestinnän aina 800-1 000 neliökilometrin toiminta-alueella. Yhden yksikön toiminta-alue on siis laajimmillaan 400-500 neliökilometriä. R-330Ž Žitel-järjestelmää voidaan käyttää myös ilma-aluksissa, jolloin toimintasäde on vähintään 50 kilometriä.

R-330Ž Žitel kykenee toimimaan sekä armeijan että siviilitoiminnan käyttämillä taajuuksilla. Häirintä onnistuu mm. Inmarsat- ja Iridium-satelliittiviestintäjärjestelmiin, Navstar-satelliittipaikannusjärjestelmän GPS-signaaleihin ja GSM-900/1800-matkapuhelinjärjestelmien tukiasemasignaaleihin sekä päätelaitteisiin. Häiriömuodostustoiminnan käyttötaajuusalue ulottuu aina 1 900 MHz:iin saakka.

Venäjä on myös varmistanut, miten sotatilanteessa häirintälähetinjärjestelmä kyetään pitämään vastapuolen ulottumissa eikä ole esimerkiksi ohjuksella tuhottavissa, jos ohjuksen kulku kohteeseen edellyttää sähköistä navigointia. En lähde tuota varmistusprosessia tässä avaamaan, mutta sen löytyy tähän kirjoitukseen kirjatuilta linkkisivuilta."

Käyttäjän ChristianKvikant kuva
Christian Kvikant

Minähän en tiedä mitään...Jos ei ole peilausdataa käytettävissä, niin olemme kaikki muiden kertomien varassa.

Sotilastutkat, joiden tarkoitus on nähdä lentoaluksia, toimivat yleensä X- taajuusalueella (8-12 GHz). Mutta myös UFH-taajuusalue (450MHz- 1 GHz), missä TV-lähetykset ja osa kännykkäverkoista, käytetään sotilastiedusteluun/-tutkissa. Rajan pinnassa kaikki kännykkäverkkojen taajuudethan eivät ole käytettävissä, koska Venäjä.

Ei ole myöskään mikään amerikantemppu suunnitella häirintälaite, joka häiritse amerikkalaisten GPS:n käyttämät taajuudet, mutta eivät häiritse muiden satelliittinavigointijärjestelmien taajuuksia, olkoonkin että ovat hyvin lähellä toisiaan.

Ja pitää myös ymmärtää, että satelliittipaikannusjärjestelmän signaalin häirintä, siten että signaali ei ole pilotin tai lentokoneen arvioniikkajärjestelmien käytettävissä, ei vaikuta lentoturvallisuuteen juuri nimeksikään. Jos häirintä taas on sellainen että navigointijärjestelmien ilmoittama paikkatieto vääristyy, niin sillä voi olla tuhoisia vaikutuksia.

Todennäköisesti tällainen sotaharjoituksen häirintä on sopinut Natolle vallan mainiosti, koska puolin ja toisin on päästy peilaamaan toistensa kykyjä.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Pitäisi myös huomata, että aurinkotuulien ilmakehän kuljettamat sähkövaraukselliset hiukkaset vaikuttavat radiosignaaleihin joita GPS:kin on. Niin tapahtuu etenkin maapallon napa-alueilla ja niiden lähistöllä, samalla alueella jossa hiukkasten ryöpyt näkyvät revontulina.

Käyttäjän PekkaToveri kuva
Pekka Toveri

Terveiset täältä Washington D.C.:stä. Mielenkiintoinen keskustelu. Kuten Pesonen oikein mainitsi, kirjoittelen tässä vain yksityishenkilönä enkä puolustusvoimien edustajana. Vuosikymmeniä palvelleena näkemys on tietenkin aikalailla PV:n suuntaan vinksallaan. En ole myöskään lakimies joten aluelain tulkinta on ihan maallikkonäkökulmalla tehtyä, tosin jonkin verran asiaa on tullut Pääesikunnassa palvellessa käsiteltyä. Monista asioista uskallan kuitenkin olla eri mieltä Pesosen kanssa.

Pesonen viittaa häirinnän yhteydessä aluevalvontalain tekstiin: "Vieraan valtion tai tunnuksettoman sotilaallisen ryhmän Suomen alueella oleviin, valtakunnan turvallisuuden kannalta tärkeisiin kohteisiin oikeudettomasti kohdistamaa tiedustelua ja elektronista häirintää”.

Ennen kuin aletaan kovasti sotilaallisiin toimiin rajan takana olevia kohteita vastaan, pitää arvioida pari asiaa. Ensinnäkin, onko satunnainen lentoliikenteeseen ja kännykkäpaikannukseen vaikuttava häirintä tahallista? Kyseessä voi olla myös häirintää harjoitettaessa esim sivukeilan kautta oman alueen ulkopuolelle suuntautuvaa häirintää, joka on tapahtunut vahingossa. Tahallisuuden osoittaminen voi olla vaikeaa.
Ja toinen kysymys on, onko nyt tapahtuneet satunnaiset häiriöt "VALTAKUNNAN TURVALLISUUDEN kannalta tärkeisiin kohteisiin kohdistuvaa elektronista häirintää". Yksittäisen lentokoneen tai henkilön vaarantuminen ei vielä tarkoita valtakunnalista turvallisuusongelmaa. Eli jälleen, ennen kuin ruvetaan kovasti sotilaallisiin toimiin, on tehtävä melkoisesti selvityksiä, konsultoitava lakimiehiä ja sen naapurinkin kanssa pitänee keskustella.

Pesonen viittaa myös "vieraan valtion tai tunnuksettoman sotilaallisen ryhmän aluevalvontatehtävässä olevaan suomalaiseen valtionilma-alukseen tai valtionalukseen oikeudettomasti kohdistamaa elektronista häirintää”. Tällaista ei ilmeisesti ole tapahtunut. Ja GPS-häirintä joka ei vaaranna kyseisen valtionilma-aluksen turvallisuutta (Horneteissa kun on useampia suunnistusjärjestelmiä) tuskin on laissa tarkoitettua elektronista häirintää. En tiedä mitä lain perusteluissa on kirjoitettu, mutta uskallan epäillä, että tässä tarkoitetaan elektronista häirintää joka vaarantaa ilma-aluksemme turvallisuuden ja jolla yritetään estää sitä toteuttamasta aluevalvontatehtäväänsä.

"Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos eivät nyt ole onnistuneet tehtävässään, koska häirintää on tapahtunut." Tuo on aika kova vaatimus. Olisi mielenkiintoista tietää miten Pesonen haluaisi tuon tehtävän toteutettavan? Häirinnän estäminen (jopa ennaltaehkäisevästi?) kun edellyttäisi häirintäaseman fyysista lamauttamista, joka olisi selkeä sotatoimi. Satunnainen GPS-häirintä joka voi siis olla myös tahatonta, tuskin täyttää kansainvälisen lain määritelmää vihamielisestä sotilaallisesta toimesta joka oikeuttaisi Suomen taholta moisia toimia. Puolustusvoimilla ja rajavartiolaitoksella ei muuten lain mukaan ole valtuuksia minkäänlaisiin ennaltaehkäiseviin sotatoimiin. Voimankäyttöoikeudet rajoittuvat aluevalvontalaissa itsepuolustukseen sekä hyökkäyksen estämiseen omalla alueella. Elektroniseen hyökkäykseen (jos sellainen pystytään aukottomasti todentamaan) vastaaminen voisi olla edellä mainitun kineettisen vaikuttamisen lisäksi vaikka omaa elektronista häirintää. Tässä mennäänkin jo harmaalle alueelle, kun suunnattaisiin vaikkapa häirintää Venäjän GLONASS-järjestelmää vastaan. Tuollaisiin toimiin ryhtyminen ei ole todellakaan puolustusvoimien päätösvallan sisällä. Joten "syypäitä" GPS-häirintää puuttumattomuuteen voi etsiä edelleen jostain muualta kuin puolustusvoimilta.

"Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen tehtävänä on ryhtyä viivytyksettä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin valtakunnan turvallisuutta välittömästi ja vakavasti vaarantavan vihamielisen toiminnan torjumiseksi. Tällöin on tarvittaessa käytettävä sellaisia 33 §:ssä tarkoitettuja voimakeinoja, joita toiminnan vaarallisuus ja muut tilanteen kokonaisarvosteluun vaikuttavat seikat huomioon ottaen voidaan pitää puolustettavina. Toimenpiteeseen ryhtymisestä on viipymättä ilmoitettava puolustusministeriölle.”

Tässä meneekin sitten jo jauhot ja vellit iloisesti sekaisin. Vihamielinen toiminta jota laissa tarkoitetaan on todellakin jotain realistisempaa ja todellista todennettavissa olevaa uhkaa kuin satunnainen GPS-häirintä. Voimakeinojen käyttö tällaisessa tilanteessa olisi todella vastuutonta eikä millään tavoin puolusteltavissa. Puolustusvoimien tehtävänä on puolustaa Suomea sotilaallisia uhkia vastaan, ei sytyttää sotaa ylireagoimalla asioihin jotka eivät todella uhkaa Suomen turvallisuutta.

Ja sama mutkien suoriksi vetäminen jatkuu: "Elektroninen häirintä on siis jo nyt voimassa olevan lainsäädännön perustella sellaista alueellisen koskemattomuutta loukkaavaa toimintaa, jonka estämien kuuluu Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle." Pesosen aivan oma tulkinta jolle en usko löytyvän tukea lakimiehille, varsinkin kun puhutaan näistä GPS-häiriöistä. Ei pidä yrittää sekoittaa sotilaallisen joukon rajanylitystä ja satunnaista elektronista häirintää toisiinsa. Puhutaan ihan eri asioista. Puolustustilakiin vetoaminen osoittaa että Pesonen on hakoteillä ja sekoittaa rauhan ja sotatilan keskenään. Puolustustilalaki antaa sotilaille mittavat voimankäyttöoikeudet, mutta se edellyttääettä eduskunta julistaa lain voimaan. Taidetaan edelleen toimia rauhan ajan toimivaltuuksilla.

Kaiken kaikkiaan Pesonen on ottanut irrallisia lauseita lakiteksteistä ja soveltaa niitä tavalla ja tilanteisiin mihin ne eivät sovellu eikä ole edes tarkoitettu sovellettavan. Uskottavuutta parantaisi jos löytyisi yksikin lakimies tukemaan tätä varsin värikästä lain tulkintaa. En usko että löytyy. Ja koko suhtautuminen GPS-häirintään on tehty "sokka irti" asenteella. Vaaditaan puolustusvoimia tekemään jotain, mitä ilmeisemmin jotain väkivaltaista, vaikka ei ole vielä minkäänlaista kansainvälisen lainsäädännön edellytyksiä voimankäyttöön. Pesonen on itse kertonut miten Venäjä on elektronisesti, tahallaan ja tarkoituksella hyökännyt USA:n laivaston alusta vastaan. Tästä huolimatta USA pidättäytyi voimankäytöstä, mutta puolustusvoimien pitäisi ilmeisesti aloittaa sota? Logiikka pettää.

Tuo valittaminen siitä, että PV ei julkaise elektronisen tiedustelun kykyjään on hiljalleen jo vähän väsyttävää. Pitäisi oikein kertoa miten vastaisimme Venäjän laajamittaiseen elektroniseen häirintään ja varsinkin jos sattuu olemaan jollain alueilla puutteita. Laitetaanko vielä operatiiviset suunnitelmat kaupan päälle? Pesonen voisi alkuun osoittaa yhdenkin maan, joka tällaiset tiedot julkistaa. Olisi todella mielenkiintoista nähdä kyseiset tiedot. Niin kauan kun näin ei tapahdu, luulen että puolustusvoimat pitää suppeampaa tiedotuslinjaa ja kykenee elämään sen tosiasian kanssa että kaikki eivät usko PV:n kykyihin tällä alalla.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Onko kyse tahallisesta toimesta Venäjän taholta? Jos Venäjä on häirinnyt Suomen aluetta ja kertoo ettei se ole näin tehnyt, kyse on Venäjän selvästä vastauksesta. Kyse on enää vastauksen oikeudellisesta tulkinnasta jossa vahinkoja ei lasketa mukaan, koska Venäjä ei kertomansa mukaan ole lainkaan häirinnyt. Ottaen huomioon että Venäjä erittäin suurella todennäköisyydellä tietää milloin se häiritsee muiden maiden liikennettä ja valvoo omia laitteitaan ja niiden käyttöä, kyse on tahallisesta toiminnasta.

Aluevalvontalaki ei rajoita Suomen oikeutta puolustautumiseen esimerkiksi kehittämällä häirinnänestolaitteita, käyttämästä niitä häirintätilanteissa tai muuten lamauttaa vieraan valtion alueelta tullut häirintä, esimerkiksi tuhoamalla kohde. On eri asia, kannattaako häirintäasiassa lähteä tekemään iskua Venäjälle. Puolustusvoimat vastaa siitä että Suomea pystytään puolustamaan asianmukaisesti ja että se vaatii siihen asianmukaiset välineet. Poliitikkojen selän taakse on tässä turha piiloutua koska on kenraalikunnan asia ottaa kipupisteet esille vaikka median kautta. Jos kenraalikunnassa ei ole rohkeutta, mediamättämisen voi delegoida niille jotka sen osaavat. Kansanedustajat pelkäävät maineensa menettämistä ja epäily isänmaallisuuden puolustajana lienee pahimpia pelkoja. Kukaan ei halua maanpetturin leimaa.

Elektronisen häirinnän esto kuuluu puolustusvoimille, piste. Valvontaviranomaiset valvovat ja puuttuvat jos pystyvät. Puolustusvoimat on viime kädessä se joka estää Suomen alueeseen kohdistuvan loukkauksen. Tässäkin on eri asia kannattaako se, mutta tehtäväjaosta tässä puhuttiin.

Kukaan ei ole vaatinut hyökkäämään Venäjälle yhden häirinnän takia ja tuskin toisenkaan.

Häirintätapauksista on valitettavasti käynyt ilmi poliitikkojen kertomana että Suomi ei pysty häirinnän lähdettä paikantamaan, saati häirintää estämään eikä lopuksi edes sille voi mitään. Melko surkea tilanne joka tulee korjata. Kyse on puolustusvoimien ylijohdon vastuulle kuuluvasta asiasta joko hoitaa asia tai ilmoittaa julkisuuteen ne tahot nimeltä mainiten, jotka eivät tätä halua tehdä.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Minä epäilen (ei siis ole mitään tietoa), että Venäjän elektronisen häirinnän pääkohde kuten vuosi sitten oli tälläkin kertaa Norjan Finnmarkin alue, mutta signaalit kyllä taitavat kulkea myös Suomen alueen läpi.

En usko, että kyseessä oli mikään Venäjän hybridivaikutusasia.

Aluevalvontalakia siis uusittiin viime vuonna.

Jotenkin vaikuttaa nyt siltä, että Puolustusvoimissa ei ole sisäistetty viime vuonna 15.7.2017 muuttunutta lainsäädäntöä, joka koskee myös elektronista häirintää. Käsitykseni mukaan nuo lainmuutokset olivat nimenomaan Puolustusvoimien vaatimus. Eikö Puolustusvoimissa vielä viime vuonna osattu ajatella tämänsyksyisen kaltaista tilannetta?

Puolustusvoimien olisi nyt myös huomattava, että 34 § 6. kohdassa on kirjoitettu myös niin, että vihamielistä toimintaa on myös, ”että vieras valtio tai tunnukseton sotilaallinen ryhmä oikeudettomasti käyttää Suomen aluetta 1–5 kohdassa tarkoitetussa toiminnassa kolmatta valtiota vastaan”.

Lapissa tuo tarkoittaa sitä, että Puolustusvoimat on velvollinen aluevalvontalain 34 §:n velvoittamana ryhtymään ”viivytyksettä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin” myös sellaista Venäjän elektronista häirintää vastaan, jonka signaalit kulkevat Suomen kautta vaikkapa Norjan Finnmarkiin ja jonka tehtävä on vaikuttaa ”turvallisuuden kannalta tärkeisiin kohteisiin” kuten vaikkapa Naton elektronisiin havaintolaitteisiin ja tutkiin Finnmarkin alueella.

Norja on siis tässä lain tarkoittama kolmas valtio.

Puolustusvoimat ei nyt ole täyttänyt aluehallintolain 34 §:n velvoitteita.

Käyttäjän Keijo Lindgren kuva
Keijo Lindgren

Artikkeli ja kommentit osoittavat ettei itseohjautuvilla autoilla ole tulevaisuutta (itäsuomessa)?

Käyttäjän paavonevalainen kuva
Paavo Nevalainen

Tuossa olisikin uusi kansalaistoiminnan muoto: rakennella setti, jonka voi nopeasti ripustaa kännykkämastoihin. Tehon pitäisi olla megawatin luokkaa, ja emittoitujen taajuuksien pyyhkiä koko sotilasspektrialuetta. Tehtävä on haastava, on valittava sellaiset mastot, missä sähkötehoja on tarjolla, ja sotilasviestinnän erikoisuuksiinhan kuuluu laajaspektrisyys, joten tuo vahvatehoinen kaistapyyhkäisy olisi tarpeen.

Jos joku isänmaallinen yrittäjä lahjoittaisi rekan perävaunun, jonne setti rakennettaisiin, lisäksi tarvittaisiin kaapeleita ja puolijoukkueellinen vapaaehtoisia suurjännitesähkömiehiä, jotka heijaisivat kaapelit siirtoverkkoon. Olisi jännää, kun olisi oma Radio Pohjois-Suomen Vapaat Aallot r.y., jossa asiaa kehiteltäisiin. Tavoitteena kaikki koneet alas, ilmansuunnasta välittämättä!

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Venäjällä on Murmanskissa liikuteltava Murmansk-BN (Мурманск-БН) -häirintäjärjestelmä, josta ei oikein löydy julkisista lähteistä teknistä tietoa niin kuin vanhemmista laitteista. Venäjä on vienyt nyt myöhemmin saman laitteen myös Krimille.

Ilmeisesti toimii ainakin jollain tavoin, kun on kerran jo kaksi järjestelmää rakennettu.

Käsittelin tuota hieman edellisessä blogikirjoituksessa 15.11.2018.

Venäläiset sanoo, että kantomatkaa olisi jopa 5 000 kilometriä ja se on kehitetty juuri Yhdysvaltain ohjuspuolustusjärjestelmää vastaan.

Olisi hyvä, jos jokin alan asiantuntija voisi kaivaa siitä tietoja ja analysoida niitä.

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen

"...Puolustusvoimat on velvollinen aluevalvontalain 34 §:n velvoittamana ryhtymään ”viivytyksettä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin” myös sellaista Venäjän elektronista häirintää vastaan, jonka signaalit kulkevat Suomen kautta..."

Mitähän nuo toimenpiteet voisivat olla? Taitaa nyt laki vaatia enemmän kuin kohtuudella on mahdollista toteuttaa. Häirintätekniikka kehittyy koko ajan, ja kehityksen perässä on kovallakaan panostuksella erittäin vaikea pysyä.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Ilmeisesti tuon lainkohdan kirjaamisen takana on juuri Puolustusvoimat. Nyt saisivat hieman avautua elektronisen häirinnän ja sodankäynnin kyvykkyyksistään.

Käyttäjän JanTheon kuva
Jan Theon

Elektroniseen sodankäyntiin kuuluu muutakin kuin laitteiden häirintäkyky blogistin esittämillä tavoilla.

PVn elektronisen sodankäynnin kyvykkyys on luokatonta myös muilla osa-alueilla jos nyt puhutaan vain perinteisestä tietoliikenteestä kaapeliverkoissa sekä laitteissa. Venäjän kyky on kiistaton jos puhutaan radioliikenteen häirinnästä ja tunnetusti Suomessa olevien kaapeleiden häirintä/liikenteen esto on valtiotason toimijalle helppoa kuin heinänteko. Noin kahden käden sormilla pystyy helposti osoittamaan GPS koordinaateilla ne paikat joilla katkaistaan kaikki Suomen dataliikenne sekä mastoista että datakeskuksista. Viranomaisilla ei ole sen jälkeen mitään yhteistykykyä keskenään ja PV on näistä täysin pihalla - puhumattakaan muistä päättäjistä.

Tyypillistä on nimenomaan asioiden kiistäminen ja pimittäminen. Asioista kun yleensä päättävät ihmiset tarvitsevat apua monesti jopa tietokoneen peruskäytössäkin, niin käsityskyky rajoittuu siihen, että töpselistä tulee sähköä ja savupiipusta savua.

PV kun ei saa palkkalistoille ketään todellisia kykyjä nykyisellä palkka- ja henkilöstöpolitiikallaan. Kohtuullisia varmaan, mutta kun se ei vaan riitä.

Käyttäjän PekkaToveri kuva
Pekka Toveri Vastaus kommenttiin #28

Kovinpa olet perillä asioista ja puolustusvoimien kyvykkyyksistä. Montako vuotta olet palvellut PV:n johtamisjärjestelmäosastolla tai tiedusteluosastolla hankkimassa syvällistä tietämystä? Ja ihan tiedoksi, puolustusvoimat eivät rakenna Suomessa siviiliverkkoja. Niissä olevat heikkoudet johtuvat ihan siviilipuolen ahneudesta ja lyhytnäköisyydestä. Aikanaan kovalla vaivalla luodut varmennusjärjestelmät on onnistuttu 1990-luvulta eteenpäin purkamaan.

Käyttäjän JanTheon kuva
Jan Theon Vastaus kommenttiin #30

"Kovinpa olet perillä asioista ja puolustusvoimien kyvykkyyksistä."

Piirit ovat pienet ja hyvin tiedetään kuka on missäkin töissä ja kuka ei. PVn jutut ovat lähinnä oman egon nostatusta ja kansallisen tunteen ylistystä (kuinka suomalainen on parempi kuin kukaan muu).

"Montako vuotta olet palvellut PV:n johtamisjärjestelmäosastolla tai tiedusteluosastolla hankkimassa syvällistä tietämystä? "

Nolla vuotta. Siviilipuolella yli neljännesvuosisadan ja satun tietämään omalta alaltani yhtä sun toista mistä PVssä ei ole kuultukaan ja sattunut tekemäänkin jotain elektronisessa viestiliikenteessäkin missä PVn kyvyt ovat nollatasoa verrattuna siviilipuoleen.

Mistä luulet eri maiden armeijoiden ostavan käyttämiään tuotteita? Yksityisiltä firmoilta yleensä, Suomen PV ei ole mikään poikkeus. ;)

Ja miten PV kouluttaa henkilöstöään kyseisissä asioissa muuten ja missä? Jos PVssä opetetaan elektronisessa sodankäynnissä tarvittavia taitoja paremmin kuin yksityisellä puolella ympäri maailmaa, niin luulisi sinne olevan pitkä jono? Tai jos Suomen PVn taso olisi niin korkeatasoista kuin annetaan ymmärtää, olisi varmasti vierailevia kollegoita tulossa ympäri maailmaa sankoin joukoin. Todellisuudessa jonossa lienee nolla ihmistä...

"Ja ihan tiedoksi, puolustusvoimat eivät rakenna Suomessa siviiliverkkoja. Niissä olevat heikkoudet johtuvat ihan siviilipuolen ahneudesta ja lyhytnäköisyydestä."

Ja virvekin lentää nurin kun ei kukaan osaa ja tilalle tulee yksityisen verkko. Kriisi tilanteessa ei ole mitään verkkoja.

Operaattoreita ohjaa se, että niiden pitää pystyä tuottamaan rahaa. PVssä ei sellaista tarvitse ajatella, sen kuin ojentaa kätensä ja sitä yleensä annetaan valtion suunnasta. On taas millä pitää kosteita "strategian hiomisiltoja upseerikerhoilla". =)

"Aikanaan kovalla vaivalla luodut varmennusjärjestelmät on onnistuttu 1990-luvulta eteenpäin purkamaan."

PVn edustajien huono puoli on se, että he lipsauttelevat asioita kun eivät tajua mistä puhuvat.

Ja se mikä on tärkeää oikeasti, annetaan mennä ja ostetaan muutama käytetty panssarivaunu tilalle, jotta voidaan leikkiä "pum pum" leikkejä. Laukaus laukaus leikkejä joudutaan myös leikkimään kun sodan ajaksi ei ole koko miehistölle edes aseistusta, puhumattakaan patruunoista.

Ehkö huvittavinta on se kuinka PV brassailee reservin joukkojen määrällä, mutta unohtaa, että pelkästään toisessa maailmansodassa Neuvostoliitolla oli 6 miljoonaa ukkoa riveissä ja värvättyjä koko sodan aikana 30 miljoonaa. Nykyaikana lisäksi Venäjällä on aseteknologiaa ohjuksista alkaenja Suomella ei mitään kykyä torjuntaan.

Mitä tulee Suomen kykyyn taistella tai edes estää erilaisia elektronisen sodankäynnin muotoja esim. Venäjää vastaan, ei Suomi ole edes lapsenkengissään vielä. Kenties upseerien kosteissa päiväunissa niin voi ollakin. Muualla maailmassa varautuminen ja varustautuminen perinteisten sodankäynnin lisäksi on arkipäivää ja aika pitkällekin vietyä.

Naurettavaa.

Käyttäjän PekkaToveri kuva
Pekka Toveri Vastaus kommenttiin #32

Vau, melkoinen avautuminen. Näytti kommentti osuvan. Siis kun ottaa tuon tuskaisen purkautumisen pois, jää jäljelle se, että mielikuvasi PV:n kyvyistä perustuu täysin kuulopuheisiin ja luuloihin, ei tietoon. Et selvästi ole palvellut elso-joukoissa ja täytyy sanoa että tietosi verkkosodankäynnistäkin ovat varsin vähäiset. Jos tietäisit asioista, tietäisit varmaan senkin, että PV:n elektroninen sodankäynti perustuu elektromagneettisessä kentässä radioaalloilla tapahtuvaan toimintaan, josta meillä on muuten 100 vuoden kokemus ja osaaminen. Internetisssä ei toimita koska siellä toimiminen muuten kuin verkkoja suojaamassa on meiltä toistaiseksi LAISSA KIELLETTY. Aika perusasia, jonka luulisi kaltaisesi asiantuntijan 25 vuoden kokemuksella tietävän.
Ilmeisesti olet ollut paljonkin päivystämässä Riihimäen varuskunnan portilla kun tiedät ulkomaiden kanssa käytävän yhteistyön määrän. Ai et ole? No niin, taas tyhjästä nyhjäisty luulo, ei tieto.

Kriisitilanteissa (kirjoitetaan muuten yhteen) siviiliverkot ovat tosiaan alttiita häiriöille, siksi me perustammekin toimintamme omiin suojattuihin ja varmennettuihin verkkoihin ja kenttäviestiverkkoon. PV:llä ei ole hätää siviilipuoli on vaikeuksissa mukaan lukien siviiliviranomaiset. Sitä upeaa siviiliosaamista kun ostetaan yhteyksien muodostamiseen muttei varautumiseen. Siviiverkkojen varmentaminen ei kuitenkaan kuulu puolustusvoimien vastuulle, joten turha yrittää syytä PV:tä tilanteesta.

Sitten loppuun tuo perinteinen "mutku Venäjä" purkautuminen. Ihan tiedoksi, Venäjän maavoimat on 280 000 sotilasta, reservejä ei käytännössä ole koska niitä ei ole koulutettu sitten vuoden 1991 ja puolustettavana on maailman suurin maa. Eli unohda ne 36 miljoonaa venäläistä sotilasta. Toki Venäjältä löytyy mm Iskander-luokan ballistisia ohjuksia, mutta niitäkin vain rajoitetusti ja edelleen.... maailman suurin maa puolustettavana. Tuskin sitä roinaa aivan valtavasti Suomen suuntaan riittää. Ja tiedoksi että ballististen ohjusten torjuntaan kykenee vain muutama suurvalta ja nekin rajoitetusti. Ohjuspuolustusjärjestelmän pystyttäminen maksaisi enemmän kuin koko HX-hanke. Kyllähän me sellainen laitettaisiin pystyyn, oletko valmis maksamaan veroissa mokoman? No etpä tietenkään. Joten turha valittaa ettei ole hankittu kyseistä kykyä, ei ole PV:stä kiinni.

Ja tuo viimeinen kappale osoittaa miten totaalisesti olet pihalla maanpuolustusasioista. Jos nimittäin edes minimissään seuraisit asioita, tietäisit että Suomi on Venäjän lisäksi lähes ainoa maa Euroopassa joka säilytti 1990-2010 -luvuilla kyvyn laajamittaiseen perinteiseen sodankäyntiin kaikkien muiden keskittyessä kriisinhallintaoperaatioihin. Sen takia meillä on tällä hetkellä esimerkiksi niitä panssarivaunuja suunnilleen yhtä paljon kuin Ranskalla (65 miljoonaa asukasta) ja tykistöä enemmän kuin Ranskalla. Ja sen takia täällä käy mm USA:n armeija opiskelemassa liikesodankäyntiä, ja miten esim suomalainen panssaripataljoona etenee kosketukseen radiohiljaisuudessa käsimerkeillä ja läheteillä johdettuna, vaikka vaunuissa on hyppivätaajuuksiset radiot. Radioita käytetään vasta kosketuksen jälkeen ja silloinkin taajuudet vaihtuvat 15 minuutin välein. Ei paljon häirintä ehdi vaikuttaa. Yksinkertainen taktinen temppu jonka oppimiseen kuitenkin jonkinverran aikaa ja jota mikään muu maa ei näytä osaavan.

Mutta jos olet päivääkään palvelematta ja perusasioita selvittämättä kyennyt luomaan itsellesi mielikuvan, että meillä ei ole mitään puolustuskykyä, ole ihan rauhassa uskossasi. Homma on hoidossa.

Käyttäjän JanTheon kuva
Jan Theon Vastaus kommenttiin #33

"Näytti kommentti osuvan."

En usko, meni aika pahasti huti. Olet huono ihmistuntija tuossa kohtaa, joka ei tietysti yllätä tässä tapauksessa.

"mielikuvasi PV:n kyvyistä perustuu täysin kuulopuheisiin ja luuloihin, ei tietoon. "

Luulo ei ole tiedon väärti. Toisin kuin sinä, en avaa asioita julkisella keskustelupalstalla kuin X määrän.

"Et selvästi ole palvellut elso-joukoissa"

En olekaan

"ja täytyy sanoa että tietosi verkkosodankäynnistäkin ovat varsin vähäiset."

Elso joukoissa palvelu on sinusta jokin mittari sille? Jos katsotaan kriteerejä, niin olen toiminut tietotekniikan ja elektroniikkaan kanssa päivittäin jo noin 35 vuoden ajan (alaikäisestä lähtien: tinasin ensimmäiset piirilevyt jo alle 8-vuotiaana sekä ohjelmoin ensimmäisen tietokoneohjelman 7-vuotiaana), puhun tällä hetkellä 6 eri kieltä niin, että pärjään päivittäisessä elämässä ja radioamatööritoiminta on myöskin tuttua ainakin jollakin tasolla. Matemaattiset lahjakkuudet ovat peruskauraa kun toimii näillä aloilla jokaiselle.

Saatan tietää yllättävän paljon asioita vaikkakaan en varmasti kaikkea. Mutta osaan varmasti enemmän kuin sinä ;)

"Jos tietäisit asioista, tietäisit varmaan senkin, että PV:n elektroninen sodankäynti perustuu elektromagneettisessä kentässä radioaalloilla tapahtuvaan toimintaan, josta meillä on muuten 100 vuoden kokemus ja osaaminen."

Wau! Asiat ovat pysyneetkin samanlaisina tuon 100 vuotta varmasti? Tiedän kavereita, jotka ovat palvelleet yhdessä työtehtävässä yli 40 vuotta ja eivät sitten osaakaan kuin sen yhden tietyn asian. Sen taidon soveltamisesta tai muista saman alan jutuista heillä ei muuta hajua olekaan.

Pointtisi asiassa siis on?

"Internetisssä ei toimita koska siellä toimiminen muuten kuin verkkoja suojaamassa on meiltä toistaiseksi LAISSA KIELLETTY. Aika perusasia, jonka luulisi kaltaisesi asiantuntijan 25 vuoden kokemuksella tietävän."

Kun tuossa myöhemmin puhut kirjoitusvirheistä, niin "internetisssä" on sinulla hieman päin honkia kirjoitettu.

Mutta ehkä tämä kommenttisi kuvastaa enemmänkin sitä, että kun ei tunnisteta uhkaa tai ei osata, ei ole uhkaa olemassakaan. Tyypillistä armeijan touhua: uhkaa ei tunnisteta, sitä ei siis ole.

Mitä tulee verkkojen suojaamiseen, niin aika hiljaista pitelee sillä saralla PVn osalta runkoverkoissa.

"Ilmeisesti olet ollut paljonkin päivystämässä Riihimäen varuskunnan portilla kun tiedät ulkomaiden kanssa käytävän yhteistyön määrän. Ai et ole? No niin, taas tyhjästä nyhjäisty luulo, ei tieto."

En palvellut Riihimäellä, olin Haminassa. Nykyisin taas päivystän muualla kuin Suomessa. Wink wink ;P

"Kriisitilanteissa (kirjoitetaan muuten yhteen) siviiliverkot ovat tosiaan alttiita häiriöille, siksi me perustammekin toimintamme omiin suojattuihin ja varmennettuihin verkkoihin ja kenttäviestiverkkoon."

Oletko koskaan havainnut, että sodankäynnin muodot ovat muuttuneet? Ei ole mainilan laukauksia enää tulossa todennäköisesti vaan sotaa voidaan käydä muilla rintamilla. Jos avaat silmäsi ja luet vaikka uutisia, niin huomaat, että sodankäynti on muutakin kuin aseiden kalistelua tai radiosignaaleja. Sotaa käydään informaatiossa ja vaikuttamisessa sekä myös ohjelmistoilla. Olet varmaan kuullut siitä kuinka eräässä maassa sentrifufit tuhoutuivat ohjelmistoissa olleen vian/bugin/featuren takia? Jeps: pieni ohjelmiston pätkä aiheutti kyseisen maan ydinohjelmalle ison takapakin. Tästä on puhuttu paljonkin turuilla ja toreilla, mutta tuollainen vaatii joko muutaman merkin tiettyyn kohtaan ohjelmistoissa tai max muutaman rivin. Muistelen myös, että kyseessä oli Siemensin softat. Toki softan saaminen paikalleen on oma juttunsa, mutta kyseessä onkin sitten jo OPS asia.

Samalla tavalla myös Suomen asejärjestelmistä suurin osa toimii ohjelmistoilla. Ne eivät ole Suomen omavalmisteita. Ai niin, mutta eihän sellaista uhkaa voi ollakaan(!)

Ja kun puhutaan kirjoitusvirheistä, katselepa tuota "ja" sanan käyttöäsi yhden virkkeen sisällä.

"PV:llä ei ole hätää siviilipuoli on vaikeuksissa mukaan lukien siviiliviranomaiset. "

Tyypillistä ajattelua. Tosin tässä taannoin eräs Yhdysvaltain sotalaivan asejärjestelmät sammuivat ja eivät toimineen kun Venäjän hävittäjä lenteli sen ympärillä. Blogistin tekstit siitä kun Lapissa on ollut häiriöitä ja sen lähde olisi Venäjällä eikä PVllä olisi asiasta minkäänlaista hajuakaan saatika tietoakaan ollut, asettaa PVn osaamisen sekä toimintakyvyn oikeassa kriisissä aikalailla toiseen valoon. Vai väitätkö, että Yhdysvaltain sotalaivan tekniikka olisi jotenkin huonompaa kuin Suomen PVn käytössä oleva tekniikka esim. suojausten osalta? Uskokoon ken uskoo, mutta jos ottaa värilliset lasit pois silmiltä, voi miettiä asioista toisella tavalla.

Lapissa nähty häirintä kohdistettuna PVn kohteisiin voisi saada ehkä toisenlaisia kommentteja tositilanteessa. Toki jos homma on hallussa ja PV osaa sekä kykenee torjumaan ja toimimaan tuollaisessa tilanteessa edelleen täydellä teholla, hyvä niin.

" Ihan tiedoksi, Venäjän maavoimat on 280 000 sotilasta, reservejä ei käytännössä ole koska niitä ei ole koulutettu sitten vuoden 1991 ja puolustettavana on maailman suurin maa."

Osaatko lukea? Suosittelen tavaamaan ääneen jos sisälukutaitosi on noin kehnolla tasolla.

Lähteestä riippuen Venäjällä on tällä hetkellä miljoona miestä aseissa ja noin 2-3 miljoonaa reservissä. Tositilanteessa kuten toinen maailmansota oli, riveissä oli monta miljoonaa ukkoa. Koulutus toki oli tyyliin sitä, että tässä on ase ja tuohon suuntaan. Jos tulet takaisin, sinut ammutaan. sama oli muuten Korean sodassa ja ei edes USA pärjännyt kunnolla, koska porukkaa vaan tuli yksinkertaisesti niin paljon koko ajan, että aseet ylikuumenivat. Näin kärjistettynä siis.

"Eli unohda ne 36 miljoonaa venäläistä sotilasta."

Suomessa olisi tuolla samalla tavalla laskettuna ehkä noin 30.000 - 50.000 sotilasta. Olen käynyt Suomen armeijan, tiedän minkälainen se on koulutukseltaan. Sillä koulutuksella ei oikeasti kovin pitkälle pötki hyvin moni armeijan käynyt. Vain hyvin pientä osaa koko massasta voi sanoa koulutukseksi, loput ovat tykinmuonaa.

Tuota propagandaa voit siis tarjoilla jollekin muulle. Olen ehkä hyvin huolestunut siitä, että tosiasioiden sijaan PV taitaa vieläkin elää jossain toisen maailmansodan edeltävässä aikakaudessa.

"Toki Venäjältä löytyy mm Iskander-luokan ballistisia ohjuksia, mutta niitäkin vain rajoitetusti ja edelleen.... maailman suurin maa puolustettavana."

Ohjuksia on monenlaisia Venäjälläkin. Mutta "rajoitusti ja edelleen" kuvastaa asennetta: kun ei tunnisteta uhkaa tai ei haluta nähdä sitä todellisena, sitä ei ole olemassakaan. Kieltämällä tosiasiat siis PV on oikeasti todellinen uhka Venäjälle? Uh...

"Tuskin sitä roinaa aivan valtavasti Suomen suuntaan riittää."

Katsotaanpa: jos toisessa maailmansodassa ei olisi ollut Euroopan kokoista rintamaa Romaniasta Baltiaan, olisi Suomen rajalla ollut enemmän romurautaa. Tai jos saksalaiset eivät olisi tukeneet Suomea materiaalilla, heikot olisi ollut eväät. Anyway, Suomella kävi tuuri ja hyvä niin.

Tästä sitten tullaankin mielenkiintoiseen asiaan. Suomen huoltovarmuuteen liittyy mielenkiintoisia tekijöitä. Suomen kalusto vaatii tositilanteessa erilaisia ammuksia, ohjuksia, POLTTOAINETTA sekä sitä sun tätä. Sen verran kun vähäisesti näistä tiedän, Suomen kyky olla asiassa omavarainen ei ole kovin pitkään kriisiin soveltuva. Jos katsotaan Suomen maantieteellisestä asemaa sekä minkälaista kalustoa mahdollinen uhka eli Venäjä omistaa Itämeren alueella, on Suomen huoltoreitit äärimmäisen haavoittuvia. Olkoon kyse meriteistä tai ilmasilloista. Pohjoisessa tilanne voi olla vieläkin rajumpi, ottaen huomioon, että Venäjä on investoinut Murmanskin alueelle suhteellisen paljon sekä miehistöä että kalustoa. Venäjälle on tunnetusti tärkeää, että Rovaniemen ja Lapin alue saadaan mahdollisen kriisin sattuessa heidän haltuunsa ja samalla tuhotaan se viimeinenkin maayhteys Suomelta länteen. Tässä on kyse Suomea isommista asioista, mutta tokihan tämän tiedätkin kun kyseessä on GIUP sekä mitä lie tänä päivänä muutakin (luonnonvarat).

Venäjälle siis yksinkertaisesti riittää se, että se pistää huoltolinjat kiinni sekä kuluttaa Suomen ammmukset kirjaimellisesti loppuun. Toki Venäjä voi pistää keskellä talvea Suomen siviiliväestön kärsimään kylmästä ja sähkön puutteesta sekä olemaan pimeydessä. Suomessa kun lämmitys on pitkälti keskuslämmityksen varassa ja/tai sähköllä toimivien järjestelmien varassa. Hyökkäys perusinfraan pistää siviiliväestön kurjuuteen, mutta pääasiahan oli, että PVllä on homma hallussa eikä mitään hätää...

"Ja tiedoksi että ballististen ohjusten torjuntaan kykenee vain muutama suurvalta ja nekin rajoitetusti."

Suomi ei ole suurvalta. Ballistinen ohjus vaikkapa Helsinkiin tekee rumaa jälkeä. Tai mihin tahansa yleensäkin. Mutta se ei ole uhka kun voi sanoa, että ohjuksia on vain muutamia...ja oletkin sitten varmaan Venäjän armeijan palveluksessa kun voit noin väittää? Todellinen määrä voi olla ihan mitä vaan, puhumattakaan muista ohjusjärjestelmistä.

"Ohjuspuolustusjärjestelmän pystyttäminen maksaisi enemmän kuin koko HX-hanke."

Kannattaisiko keskittyä tämän päivän sodankäynnin muotoihin enemmän kuin "laukaus laukaus" -leikkeihin?

"Kyllähän me sellainen laitettaisiin pystyyn, oletko valmis maksamaan veroissa mokoman? No etpä tietenkään. Joten turha valittaa ettei ole hankittu kyseistä kykyä, ei ole PV:stä kiinni."

En maksa veroja Suomeen, kuten jo mainitsin aikaisemmin, päivystän nykyään muualla - en Suomessa. Maksamani verot menevät toisen maan käyttöön, joka tosin "avustaa" Suomen PV:täkin.

"Ja tuo viimeinen kappale osoittaa miten totaalisesti olet pihalla maanpuolustusasioista."

Sinun viestisi osoittaa lähinnä sen, että kuinka pihalla olet oikeasti eri tavoista käydä sotaa. Pistät pääsi pensaaseen kun et tunnista uhkaa ja väität, että uhkaa ei ole kun et sitä tunnista. Tyypillistä ylimielisyyttä.

"Jos nimittäin edes minimissään seuraisit asioita, tietäisit että Suomi on Venäjän lisäksi lähes ainoa maa Euroopassa joka säilytti 1990-2010 -luvuilla kyvyn laajamittaiseen perinteiseen sodankäyntiin kaikkien muiden keskittyessä kriisinhallintaoperaatioihin."

En ole tästä puhunut mitään, tämä on ihan sinun omaa puhdasta propagandaasi. Tätä kuulee aina kun sanat loppuu ja aletaan hehkuttamaan tehtyjä päätöksiä ja kuinka ylivoimaisia ne ovat muihin maihin verrattuna kun ollaan tehty asioita X ja Y eikä kukaan muu ole tehnyt samalla tavalla. Ihan kuin suomalainen päätöksenteko olisi jotenkin ylivertaista muihin maihin nähden ja suomalaiset strategian yliukkoja. Silleesti...

"Sen takia meillä on tällä hetkellä esimerkiksi niitä panssarivaunuja suunnilleen yhtä paljon kuin Ranskalla (65 miljoonaa asukasta) ja tykistöä enemmän kuin Ranskalla."

Ranskalla on ydinaseita, Suomella ei. Yksi ydinase vastaa aika paljon isompaa tuhovoimaa kuin Suomen kaikki panssarit yhteensä.

Ranskalainen painaisi nappia ja sanoisi: va te faire foutre et bonne journée!

"Ja sen takia täällä käy mm USA:n armeija opiskelemassa liikesodankäyntiä, ja miten esim suomalainen panssaripataljoona etenee kosketukseen radiohiljaisuudessa käsimerkeillä ja läheteillä johdettuna, vaikka vaunuissa on hyppivätaajuuksiset radiot."

XD

Okei...nyt pystyn taas kirjoittamaan naurunpyrähdyksiltäni. Siis ensinnäkin USAn armeija harjoittelee joka paikassa ympäri maapalloa, milloin mistäkin näkökulmasta katsottuna. Suomi ei ole mitenkään erityinen paikka tässä kohtaa vaan USA tulee harjoittelemaan jos mahdollisuus annetaan. He yksinkertaisesti pyrkivät siihen, että heidän armeijansa pystyy toimimaan kaikissa olosuhteissa mahdollisimman tehokkaasti kriisitilanteissa. Se, että he harjoittelevat Suomessa, ei perustu mihinkään Suomen ylivoimaisuuteen jossakin asiassa vaan siihen, että on mahdollisuus.

Toki jenkkiläiset ovat yleensäkin hyvin ystävällisiä ja lausuvat muutamia ylistäviä virkkeitä isännistä varmasti. Toisin kuin suomalaiset tuppisuut, mutta varmasti pienit ylistävät ylisanat jenkeiltä saa PVn upseeriston taputtelemaan toisiaan selkään ja "hyvin meni, me ollaan parhaita" tyyppisiä lausahduksia upseerikerholla ilmaan.

Vaikka hienosti yrität nippeliasioilla hämätä, niin kannattaisi pyrkiä pysymään siinä, että myös PVn toiminnassa on aika paljon tehostettavaa ja kannattaa ehkä myös kuunnella sekä katsella miten USAn armeija toimii sekä imeä oppia. Heidän kalustonsa on aika erilaista kuitenkin ja panssarit hieman toisenlaisia. USA pärjää merillä ja aavikkosodissa erinomaisesti, vuoristossa ja talviolosuhteista he ovat aktiisesti hakeneet lisäoppia. Mutta veikkaan, että tositilanteessa Abramsit ei ole Suomen metsissä kovin kummissaan alkukankeuden jälkeen.

"Radioita käytetään vasta kosketuksen jälkeen ja silloinkin taajuudet vaihtuvat 15 minuutin välein. Ei paljon häirintä ehdi vaikuttaa. "

Viestisi on tässä mikä? Että PV osaa vaihtaa taajuuksia kesken menon? Wau! Kukaan muu ei sitä osaa tai tajuakaan varmasti...varsinkin kun sen hölöttää näin julkisella keskustelupalstalla XD

"Yksinkertainen taktinen temppu jonka oppimiseen kuitenkin jonkinverran aikaa ja jota mikään muu maa ei näytä osaavan."

Lyödäänkö vetoa?

"Mutta jos olet päivääkään palvelematta"

Mistäs näin päättelet? Kyllä minulla on sotilaspassi olemassa Suomesta.

"...ja perusasioita selvittämättä kyennyt luomaan itsellesi mielikuvan, että meillä ei ole mitään puolustuskykyä, ole ihan rauhassa uskossasi."

Uh...minulla ei ole kyse uskosta vaan osaan lukea ja sisälukutaitokin on vielä ainakin toistaiseksi ollut ihan kohtuullisessa hapessa.

"Homma on hoidossa."

Jos homma on hoidossa ja edustaisit mielipiteilläsi PV:tä, olisin tosi huolestunut. Puhumattakaan ex-kenraalista Hägglundista ja hänen mielipiteistään sekä näkemyksistä. Oi sitä älyn loistoa...mitkähän on perusteet PVn ylempien virkojen paikkojen täyttämiseen? Ai niin...ne eivät ole julkisia kun ne eivät taida hirveämmin päivänvaloa kestää. =)

Tähän lopuksi pieni tarina elävästä elämästä. Jostain syystä tuttavapiirissäni on ollut kohtuullisen paljon armeijan upseereita. Kavereiden isiä tai omista ikäryhmistäni. Näin äkkiseltään laskin näitä olevan ainakin 14, jotka saavat elantonsa armeijasta. Tiedän ja olen tuntenut myös upseereita, jotka ovat olleet vähintään arvoltaan kapteeneita. Näitä on mielestäni ainakin 5 ihmistä.

Kuitenkin minua kummastuttaa yksi asia: näistä 5 ihmisestä KOLME on vetänyt itsensä joko kaulakiikkuun tai kirjaimellisesti ampunut kuulan omaan kalloonsa hyvin pian sen jälkeen kun he ovat jääneet pois palveluksesta. Heillä on ollut kuitenkin perhe ja asiat vähintääkin ihan hyvin yleisellä tasolla. Jos tästä pitäisi viedä johtopäätöksiä pidemmälle, olisin erittäin huolestunut siitä, että minkälainen kulttuuri ja työilmapiiri armeijassa on kun noinkin moni näinkin todella pienessä otannassa on tehnyt äärimmäisiä ratkaisuja? Onko se kovinkin yleistä? Sitten tietysti tullaan siihen, että jos on tuollaisia ratkaisuja tehty, niin kuinka se työnteko on sujunut ja minkälaista se johtaminen on ollut oikeasti kun on oltu palveluksessa? On ehkä väärin sanoa, että "mielenvikaista", mutta en nyt keksi tähän hätään parempaa adjektiiviä. Jos pää ei kestä siirtyä PVstä siviiliin, niin ollaan äärimmäisten kysymysten äärellä myös johtamistaidoissa ja paineensietokyvyssä PVn palveluksessa.

Tuossa riittää miettimistä siltä osin, että minkälaista on Suomen PVn johtoportaassa ja kuinka siellä hoidetaan henkilöstön hyvinvointia.

Tältä osin tämä keskusteluketju on minun osaltani ohi. Oikea työ kutsuu ja tätä keskusteluketjua en jaksa enempää etsiä vaan pysyn uudemmissa silloin kun ehdin. Elämää on usarin ulkopuolellakin.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #35

"Saatan tietää yllättävän paljon asioita vaikkakaan en varmasti kaikkea. Mutta osaan varmasti enemmän kuin sinä ;)"

En muista lukeneeni yhtä lapsekasta ja omahyväistä vuodatusta Uuden Suomen Puheenvuorosta tähän mennessä koskaan aikaisemmin – onneksi olkoon tästä ennätyksestä lajissaan! Murrosiän kesto todella harvoin jatkuu noin myöhään...

Käyttäjän JanTheon kuva
Jan Theon Vastaus kommenttiin #36

"En muista lukeneeni yhtä lapsekasta ja omahyväistä vuodatusta Uuden Suomen Puheenvuorosta tähän mennessä koskaan aikaisemmi..."

Pekka Toverilla kyllä veti pohjat tuossa kohtaa ylivoimaisesti ylimielisyydellään ja kuinka kukaan ei voi ymmärtää PVn hienoja juttuja. PV on kaiken arvostelun yläpuolella teemalla.

Vaikka en ehkä tunnekaan kaikkia hienoja projektien nimiä sekä termejä moneltakaan alalta, mutta käytännön asioista tiedän takuulla aika paljon sekä nimenomaan elektroniikassa ja ohjelmistopuolella monista järjestelmistä. Ja veikkaan, että Pekka Toverin tietotaito ei ole käytännön puolella vaan enemmänkin kynän ja paperin käytössä erilaisissa viineritilaisuisuuksissa virvokkeiden kera ;)

Mitenkäs se menikään aikanaan Suomessa..."saat tehdä ja valmistaa näitä juttuja sekä myydä Suomessa, mutta jos myyt niitä ulkomaille ilman puolustusvoimain/ministeriön lupaa, voit odottaa syytettä raastupaan". Siirtyminen toiseen läntiseen EU maahan eikä mitään ongelmaa.

Ei mitään murrosikään liittyviä vaan kovaa konkretiaa josta ei varmaan Hannu Mononenkaan ymmärrä hölkkäsen pöläystä.

Käyttäjän PekkaToveri kuva
Pekka Toveri Vastaus kommenttiin #35

Kaikella kunnioituksella, verkkolevyjen tinaus ja radioamatööritoiminta ei todellakaan luo valmiuksia elektroniseen sodankäyntiin. Saati sitten 35 vuotta alalla, jossa ei tehdä elektronista häirintää ja elektronista sodankäyntiä. Vähän eri juttu lukea asioista kuin tehdä niitä päivätöikseen. Mutta jos tekee niitä kovia asioita kokopäivätoimisesti, on kokemuksesta hyötyä. Kun on 100 vuotta tehnyt elsoa ja ollut kokoajan kehityksessä mukana, tuo se melkoista vahvuutta ja osaamista. Et kai tosiaan kuvittele että PV:n elso on edelleen kipinäradioiden virittelyä?

Puolustusvoimissa on tunnistettua monia uhkia, niin kyberin kuin ballististen ohjustenkin osalta. Mutta jos laki ei anna oikeutta (toistaiseksi) aktiivisesti toimia ensimmäistä vastaan ja hallitus anna rahaa toista vastaan, on se demokraattisessa maassa sotilaan vain hyväksyttävä. Jos olisit edes hieman perillä asiosta, tietäisit että PV on ajanut oikeutta toimia verkoissa jo kohta 10 vuotta, ja nyt vihdoin ollaan saamassa siihen mahdollisuuksia. Sotilaat elävät poliittisten päättäjien ehdoilla, ei päinvastoin. Opiskele vähän valtio-oppia ennenkuin syytät sotilaita kaikesta mahdollisesta valmistautumattomuudesta.

Ja jos viitsisit hieman tutustua aiheeseen vaikka Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisemien tutkimusten kautta, tietäisit että PV:ssä on puhuttu informaatiosodankäynnistä ja kyber-uhista jo vuosikausia. Et ole esittänyt yhtään asiaa ohjelmistouhkista jne, jotka olisivat meille uusia uutisia ja joihin ei olisi varauduttu.

Vouhkaaminen Lapissa esiintyneestä häirinnästä antaa vähän heikon kuvan osaamisestasi. Siellä on siis esiintynyt GPS-häirintää. Jos jälleen tietäisit jotain asioista, tietäisit että PV:n suunnistus- ja täsmäasejärjestelmät eivät ole riippuvaisia GPS-signaalista. Sitä voidaan hyödyntää mutta siitä ei olla riippuvaisia.

Et tosiaan jaksa lukea tarkkaan tai ymmärrä mitään asevoimien rakenteista. Sanoin että Venäjän MAAVOIMISSA on 280 000 sotilasta. Asevoimissa kokonaisuudessaan on noin miljoona henkeä. Suomen kannalta ne maavoimat on suurin uhka. Ja kuten sanoin, se 2-3 miljoonan reservi on ollut ilman koulutusta jo kaksi vuosikymmentä.

Olet siis käynyt intin joskus 30 vuotta sitten? Ja kuvittelet että koulutus ei ole mihinkään kehittnyt sen jälkeen? Tyypillinen näköalattomien ihmisten kuvitelma jotka luulevat että mikään ei muutu jos he eivät ole siinä itse mukana. PV:n varusmieskoulutusjärjestelmä on uudistettu täydellisesti jo pariin kertaan sinun palveluksesi jälkeen.

Uskot siis että Venäjä ryhtyy erillissotaan Suomea vastaan ja tyhjentää Kiinan ja NATO:n vastaiset rajat joukoistaan kyetäkseen pommittamaan Suomen raunioiksi? Jos katsoo turvallisuuspoliittisten asiantuntijoiden (siviilien) arvioita, olet aika yksin arviosi kanssa.

HUOLTOVARMUUS? Vau, kuvittelet siis ihan itse ja ainoana Suomessa keksineesi että tässä voi olla ongelma? Älä nyt viitsi. Käy nyt edes huoltovarmuuskeskuksen sivustoilla tutustumassa miten asioihin varaudutaan. Onko siinä haasteita? Varmasti on. Voidaanko niistä selvitä? Kyllä, vaikka tiukkaa tekeekin. Siksi toisekseen huoltovarmuus on siviiliviranomaisten vastuulla. PV keskittyy oman toimintakykynsä ylläpitämiseen, mikä on paremmalla tasolla kuin valtaosalla länsimaista.

Olisihan se mukavaa jos Suomella olisi oma ydinase, mutta kun ei ole. Et kai nyt syytä puolustusvoimia siitäkin? Etkä selvästi ymmärtänyt kommenttia Ranskasta. Suomella on kokoonsa nähden merkittävän kokoinen konventionaalinen asevoima, joka on pidetty hyvässä kunnossa. Sillä kyetään puolustamaan Suomea konventionaalista hyökkäystä vastaan, kuten laissa on määrätty. Kaikkia mahdollisia uhkia ei kyetä hoitamaan, koska valtiovalta on antanut varoja vain rajallisesti. Ballistisia ohjuksia ei kyetä torjumaan (kuten ei pysty kukaan naapurimaistakaan mutta eivät nekään ole heittäneet sen takia pyyhettä kehään), sen takia on kehitetty hajautettu taktiikka ja hajautettu tukeutuminen ja suurimmissa asutuskeskuksissa on säilytetty kyky suojata väestöä väestösuojiin. Tappioita tulisi mutta ne eivät katkaisisi puolustuksen selkärankaa. Kyberuhkilta suojataan omat järjestelmät koska siviilijärjestelmien suojaaminen ei PV:lle edes kuulu. Informaatiosodankäyntiin varaudutaan kaikkien viranomaisten yhteistoiminnalla. Luo vaikka Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen suojaamisen strategia, niin ymmärtäisit vähän miten näitä uhkia hoidetaan kansakuntana, ei vain PV:n voimavaroin.

USA:n Euroopan joukkojen toiminta-alue on Baltiassa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa, ei Suomessa. Suomelle ei ole annettu minkäänlaisia turvatakuita. Miksi jenkit sitten raahautuvat suurilla kustannuksilla Suomeen harjoittelemaan? Saadakseen lisäarvoa ja oppiakseen uutta. Ei tarvitse kuunnella jenkkien kehuja, riittää kun katsoo miten heidän yksikkönsä saavat kylmää kyytiä Niinisalon harjoituksissa niin ymmärtää miksi haluavat tulla takaisin. Ja kyllä, tiettyjen taktisten temppujen kuten viestiliikennekurin harjoittaminen ei ole helppoa jos vuosikymmeniä on harjoiteltu vääriä asioita. Johda joskus noin 100 panssarivaunun ja panssariajoneuvon panssaripataljoona hyökkäys, niin voit ymmärtää miten haastavasta asiasta puhuin. Sitä ei opita vuodessa, kysymyksessä on tietystä kulttuurista jonka hallitseminen ottaa aikaa. Ihan samaan tapaan kuin jenkit sanovat, että laivastolle joka aloittaa lentotukialusoperaatiot, kestää 20-30 vuotta oppia toimimaan tehokkaasti lentotukialuksilla.

Kolmekymmentä vuotta sitten käyty varusmiespalvelus tuskin antaa kovin vankkaa pohjaa arvioida puolustusvoimien suorituskykyä ja koulutustasoa tänä päivänä. Mutta eipä se ole ennenkään estänyt sinua ja montaa muuta olemaan "asiantuntijoita" näissä asioissa. Kehottaisin kuitenkin tutustumaan asioihin julkistettujen tutkimusten ja valtioneuvoston selontekojen kautta. Huomaisit että kaikkia mainitsemiasia asioita on pohdittu jo vuosikausia. Osaan löytyy hyvät ratkaisut, joissakin asioissa joudutaan ottamaan riskejä voimavarojen vähäisyyden takia.

Tuo viimeinen vuodatus puolustusvoimista työnantajana on lähinnä säälittävä. Edelleen, voisit tutustua vaikka puolustusvoimien henkilöstöstrategiaan, niin saisit tietoa työilmapiiristä ja työtyytyväisyydestä. Huomaisit että PV:n henkilökunta on keskiverto suomalaisia selvästi paremmassa fyysisessä ja henkisessä kunnossa. Itsemurhia tapahtuu selvästi vähemmän kuin siviiliväestöllä niin henkilökunnan kuin varusmiesten osalta. Kun todennäköisesti et kuitenkaan usko meidän papereitamme, tutustu vaikka nuorisobarometrin tuloksiin joissa PV on työnantajan varsin hyvin rankattu. Tuskin tämä olisi mahdollista jos PV olisi työpaikkana surkea? Tai minkä ihmeen takia meillä riittä Kadettikouluun hakijoita 5-6 kertaa enemmän kuin aloituspaikkoja?

Tuo viimeisen lauseen periksiantaminen kuvastaakin jo asennettasi ihan tarpeeksi. Et pysty perusteltuun keskusteluun, ja alat heittelemään perusteettomia väitteitä puolustusvoimista työpaikkana kun et muuta keksi. Onnea jatkoon sinne ulkomaille.

Käyttäjän PekkaToveri kuva
Pekka Toveri

Mielestäni Matti Vanhanen totesi haastattelussa (https://www.verkkouutiset.fi/matti-vanhanen-venala...) varsin osuvasti:
"Minulla taas maallikkona on se arvio, että enempää Norja kuin Suomikaan, ei tule tietenkään antamaan oman mittausteknologiansa tarkkuutta ilmaisevaa informaatiota, mikä olisi tässä mielessä konkreettista. Eli meiltä varmaankin lähtee se viesti, että häirintää on tullut ja se on paikannettu Venäjälle ja emme sitä hyväksy. Näin ainakin itse toimisin."
Puolustusvoimilla on monia velvollisuuksia ja oikeuksia (rauhan aikana tosin
vähemmän niitä oikeuksia), mutta niihin oikeuksiin ei kuulu sodan aloittaminen omalla päätöksellä. Ja keskustelussa ei tunnu olevan mukana yhtään lakimiestä, joten voitaisiinko hiljalleen rauhoittaa puolustusvoimien haukkumista asiasta joka on arvioitu ylempien poliittisten päättäjien ja lakimiesten toimesta kuuluvan toisten viranomaisten vastuulle. Sotilaat tekevät mitä käsketään länsimaisissa demokratioissa.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Mitä mieltä ole tästä esiintyneestä väitteestä, jota on esitetty:

Kaikki tieto, mikä meni Puolustusvoimista lennonvarmistuksesta vastaavalle Air Navigation Services Finlandille (ANS Finland) ja minkä perusteella asetettiin varoitus Lapissa GPS-häiriöistä lentoliikenteelle, oli peräisi Norjasta ja Natosta. Puolustusvoimat toimi vain viestinvälittäjänä eikä sillä ollut omaa havainnointia Lapista elektonisesta häirinnästä.

Se tieto, mihin Ylen koko jupakan synnyttämässä 9.11.2018 julkaistussa uutisesta viitattiin Puolustusvoimilta saatuna ANS Finlandille, oli Norjasta saatua ja Puolustusvoimat toimi siis vain viestinvälittäjänä Norjasta.

Tuon takia Puolustusvoimat on niin haluton kommentoimaan. Kaikki nyt Lappiin liittyvä tieto tuli Norjalta/Natolta ja nuo tahot eivät salli tietolähteiden ja tiedon julkisuutta. Puolustusvoimilla ei ollut mitään omaa tiedustelutietoa eikä käytännössä muutakaan tietoa.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

" Puolustusvoimilla ei ollut mitään omaa tiedustelutietoa eikä käytännössä muutakaan tietoa."

– Meinaatkos, että mm. se Casa miehistöineen on ollut ihan tyhjän panttina? https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005492284.html

Absence of evidence is not evidence of absence...

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen Vastaus kommenttiin #37

Voi olla, että ovat kahvitelleet Pirkkalan lentokentällä.

Juu, muistaakseni Dragon Shield - signaalitiedustelujärjestelmä asennettiin Airbusin Casa C-295M -kuljetuskoneeseen ja otettiin ilmeisesti jonkinmoiseen operatiiviseen käyttöön (vai otettiinkohan?) vuonna 2015. En tarkastanut tuota ajankohtaa.

Lopullinen operatiiviseen FOC-tason (Final Operational Capability) käyttövalmius saavutettiin vasta tämän vuoden alkupuolella. Asiasta kertoi Locheed Martin 9.2.2018.

Ongelmia on siis ollut ilmeisesti paljon saada vehkeet toimimaan.

Myös Fokker oli vielä tuolloin 2015 käytössä, mutta en tiedä, onko enää.

Tiedustelu-Casan kotikenttä on myös Pirkkala ja Puolustusvoimat on mainostanut, että sillä peilataan ja tutkitaan signaaleja etenkin Murmanskin alueella.

Ruotsi käyttää vastaavasti Gulfstream-koneita. Ne pyörivät paljon Itämerellä ja olen eräässä aikaisemmassa blogissa esittänyt yhden koneen liikkeitä Itämerellä. Venäläis-Suhoit häiritsevät noita Gulfstreameja usein.

Ruotsalaiset pitää tranpondereita päällä ja koneet näkyvät esim. Flightradarilla.

Ruotsalaiset siis pitävät koneen sijainnin kertovan transponderin päällä ja olisi omituista, jos Ilmavoimat ei pitäisi Casan transponderia päällä huomioiden presidentti Niinistön transponderikannanotot.

Oliko tuo Dragon Shield -Casa TJ18-sotaharjoituksen aikaan pohjoisessa, selviäisi Flightradarilla, jos koneella on ollut transponderi päällä.

En tiedä, mitä kaikkea tuo Dragon Shield kykenee peilaamaan ja paikantamaan, mutta olisi erikoista, jos ei kykenisi häirintäsignaaleja.

Järjestelmä ei kuitenkaan kykene ainakaan tutkavalvontaan.

Dragon Shield järjestelmään liittyy myös maa-asemia ja olisi selvitettävä, missä niitä on Lapissa (jos on), jos eivät ole liikkuvilla alustoilla.

En muista enää, mutta olikohan noiden kolmen Casan (joista yksi on siis tiedustelukone) tunnuksia, olikohan tiedustelukoneen CC-1 ja Fokkerin FF-1.

Dragon Shieldistä hieman Locheed Martinin sivuilla:
https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/inte...

Lockheed Martin on kuvannut tuolla sivulla kontin menemässä Casan sisuksiin Suomessa.

Flightradar24:
https://www.flightradar24.com/data/aircraft/cc-1

Ilmeisesti tuo Casa on ollut Pirkkalan kallioluolissa tai liikkunut ilman transponderia.

Olisi hieman erikoista, jos Suomi vaatii Naton ja Venäjän tiedustelukoneille transponderien päälläoloa Itämerellä, mutta Suomi ei käyttäisi transponderia edes omalla alueella liikenne- ja yksityiskoneiden seassa.

Kun Dragon Shield on viimein suurella vaivalla operatiivisessa käytössä, olisi erikoista, jos kone ei peilannut TJ18-harjoituksen aikaan Murmanskin aluetta.

Eipä Puolustusvoimista ota millään selvää.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

"Kun Dragon Shield on viimein suurella vaivalla operatiivisessa käytössä, olisi erikoista, jos kone ei peilannut TJ18-harjoituksen aikaan Murmanskin aluetta."

Tätä juuri tarkoitan – ja tuskin se onnistuu kahvitellen Pirkkalan lentokentällä.

"Eipä Puolustusvoimista ota millään selvää." – Sehän tässä yhteydessä onkin PV:n tarkoitus.

Jos kaikki tieto, mikä meni Puolustusvoimista lennonvarmistuksesta vastaavalle Air Navigation Services Finlandille (ANS Finland) ja minkä perusteella asetettiin varoitus Lapissa GPS-häiriöistä lentoliikenteelle, oli peräisin Norjasta ja Natosta, Puolustusvoimien toimiessa vain viestinvälittäjänä, niin sehän oli silloin harkiten valittu linja.

Oliko PV:lla omaa havainnointia Lapista elektronisesta häirinnästä, sillä voi sivullinen ainoastaan spekuloida.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Jos oli transponderi päällä, tiedot löytyvät. Pitää katsoa myöhemmin pitemmälle historiaan, löydänkö lentoja. Toistaiseksi en löytänyt.

Jo transponderia ei käytetä edes kotimaassa vastaavasti kuin ruotsalaiset käyttävät aina, teko olisi törkeä Niinistön puheet huomioiden.

Niinistön puheet koskivat Itämeren aluetta, mutta samat kohtaamisvaarat liittyvät joka paikkaan alueesta riippumatta. Itämeri ei ole poikkeus.

Käyttäjän PekkaToveri kuva
Pekka Toveri

"Eipä Puolustusvoimista ota millään selvää." Puolustusvoimien tiedustelun edustajana ottaisin tuon lähinnä kunniamainintana. En jaksa uskoa että puolustusvoimien tiedustelupäällikkö, joka raportoi PV:n johdolle ja valtiojohdolle, menettää yöuniaan sen takia että sinä olet varma ettei PV saa mitään havaintoa venäläisten häirinnästä. Ne joiden pitää tietää, saavat tiedon. Muille tiedotetaan poliittisten päättäjien päätöksellä.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Perusongelma miestäni on, että me emme tiedä Puolustusvoimien elektronisen sodankäynnin kyvykkyyttä, koska siitä ei kerrota mitään.

Puolustusvoimissa pitäisi ymmärtää, ettei voi väittää ja vakuuttaa uskottavasti, jos ei ole valmis yhtään avaamaan asiaa. Jos todetaan vaikkapa, että "Puolustusvoimien elektronisen sodankäynnin kyvykkyys ja signaalitiedustelu ovat kunnossa", niin jotain siitä pitäisi kertoa, että olisi edes hieman uskottavuutta.

Ei ole uskottavaa kenenkään osalta - ei myöskään Puolustusvoimien -, että sanotaan "että kunnossa on", jos ei ole esittää näyttöä. Pitää siis olla näyttöä.

En pyydä avaamaan sotilassalaisuuksia vaan kertomaan hieman noita asioita uskottavuuden saamiseksi.

Me tiedämme, kuinka monta hävittäjää meillä on ja me tiedämme kuinka monta kiinteää KAVA-tutkaa Suomessa on ja missä ne ovat.

Nyt joudumme keräämään julkista tietoa ulkomaisista lähteistä, kun Puolustusvoimat ei kerro oikein edes sitä tietoa, mitä tietoa meillä on ulkomailta saatavissa.

Suomessa eletään vielä kylmän sodan aikaa ja niin Puolustusvoimia kuin puolustusministeriötä on ilmeisemmin kielletty laajemmasta tiedottamisesta ja tiedottamisesta päättävät poliitikot. Kokemukseni on, että Nato-maista ja Ruotsista saan enemmän tietoa kuin Suomesta. Ilmeisesti puolustusvoimilla on suurta halukuutta viestiä poliitikoille, että tätä asiaa ei saa kertoa julkisuuteen.

Puolustusvoimien tulisi ymmärtää, mitä uskottavuus edellyttää. Pitää olla näyttöä.

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Aamun uutisiin kuuluu tieto, jonka mukaan Venäjä vaatii nyt - odotetusti - Suomelta todisteita GPS-häirintää koskeville syytteille.

http://www.msn.com/fi-fi/uutiset/kotimaa/kommentti...

Tämä on siis täysin odotettua.
Odotetta. Näin Venäjä toimii.
Mutta näin tietysti toimisi mikä tahansa itseään kunnioittava maa.
Jos syytös. Niin esittäkää todisteet.
Näin tämä menee.
Pidimme siitä tai - emme. Emme.

Käyttäjän PekkaToveri kuva
Pekka Toveri

Eversti (evp) Martti Kari totesi omassa twiittauksessaan varsin hyvin: "Tyypillinen reflektiivisen kontrollin case: yrittävät saada meitä avaamaan asiaa lisää, mm omat tekn kyvyt ja tiedonvaihto Norjan kanssa."

Hävittäjien lukumäärä on helppo ilmoittaa kun se voi laskea satelliitista. Ei kannata salailla. Minkälaisia muutoksia on Mid-Life Updatessa tehty hävittäjien todellisiin kykyihin esimerkiksi omasuojan tai tutkan suorituskyvyn osalta onkin sitten eri asia. Ne kertovat todellisen suorituskyvyn, ei koneiden lukumäärä. Siksi ne asiat salataan. Sama pätee elektroniseen sodankäyntiin.

KAVA-tutkien määrää on turha salailla, internetistä löytyy satelliittikuvia joista ne voi laskea. Mutta elso-kyvyn puolella, etenkin tiedustelupuolella, meillä on mahdollisuus salata kykymme ja pitää vastapuoli epävarmuudessa. Poliittisille päättäjille asiaa avataan, muut joutuvat valitettavasti elämään pimennossa tiettyjen asioiden suhteen.

Ja mitä se kyvyn avaaminen uskottavuuden parantamiseksi oikein tarkoittaisi? Jotta voitaisiin antaa todellinen kuva kyvystä, pitäisi kai kertoa käytettävissä olevista laitteistoista, niiden sijainnista, käytettävistä ohjelmistoista, henkilöstöstä ja sen tasosta, päivystys- ja valvontarutiineista. Se tyhjentäisikin pakan aika perustellisesti ja vastapuoli voisi alkaa räätälöimään toimia niin että emme pääse siihen enää kiinni. Sama toteutuu kun aletaan yksityiskohtaisesti kertomaan että: "havaitsimme teidän häirintälähettimen näillä taajuualueilla näistä koordinaateista vaikuttavat tällä tavoin tälle alueelle jne." Naapuri kiittää ja pystyy tarkkaan analysoimaan kykyämme. Ei tule tapahtumaan. Ja mitä tulee uskottavuuteen, venäläiset arvostavat meitä ammattimiehinä paljon enemmän kun pidämme suumme kiinni yrityksistä huolimatta emmekä hölötä kykyjämme julki mediapaineen takia.

Veikolle voi todeta kuten Paasikivi aikanaan totesi: "Kreml ei ole mikään kihlakunnanoikeus". Tarkkojen todisteiden luovuttaminen rikkomuksista ei vaikuta mitenkään Venäjän toimintaan. Se on nähty mm Ukrainan, MH-17:n ja vaalihäirinnän tapauksissa. Annetaan vain aseet Venäjän käsiin. Jos asia etenee joskus vaikka kansainväliseen oikeuteen, voidaan tarvittava todisteaineisto varmasti kootaa siviiliviranomaisten havaintojen ja vaikka Norjan puolustusvoimien tuella. Sitä ennen ei kannata heittäytyä Venäjän vedätettäväksi.

Käyttäjän IlkkaSaukko kuva
Ilkka Saukko

Tuttuni, jolla oli jo ennen armeijaan menoa kova siviilipuolen koulutus IT alalta, sekä monipuolinen tuntemus viestiteknologista, mennessään suorittamaan palvelusta Suomen puolustusvoimiin viestipuolelle, hämmästyi todellla teknillistä tasoa, oli sellaista kalustoa opetuksessa, mitä hän ei voinut kuvitellakkaan olevan.
Paljon oli Suomessa kehitettyä laitteistoa oman maan puolustamiseen, ja koulutus siihen oli vaativaa siviilipuolen ammattimieheltäkin.
Laitteet sisälsi nerokasta suunnittelua, ja vastaa varmasti vertailun muitten maiden k.o. laitteistoihin, yksityiskohdissa ylikin.
Ei nyt aivan tyhjänpäällä Suomi ole!

Käyttäjän IlkkaSaukko kuva
Ilkka Saukko

Tuttuni, jolla oli jo ennen armeijaan menoa kova siviilipuolen koulutus IT alalta, sekä monipuolinen tuntemus viestiteknologista, mennessään suorittamaan palvelusta Suomen puolustusvoimiin viestipuolelle, hämmästyi todellla teknillistä tasoa, oli sellaista kalustoa opetuksessa, mitä hän ei voinut kuvitellakkaan olevan.
Paljon oli Suomessa kehitettyä laitteistoa oman maan puolustamiseen, ja koulutus siihen oli vaativaa siviilipuolen ammattimieheltäkin.
Laitteet sisälsi nerokasta suunnittelua, ja vastaa varmasti vertailun muitten maiden k.o. laitteistoihin, yksityiskohdissa ylikin.
Ei nyt aivan tyhjänpäällä Suomi ole!

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset