AriPesonen1

Kertšinsalmessa mitataan halumme puolustaa vapaata merenkulkua Venäjän paineessa

 • Kuva 1. Venäjän ja Ukrainan 23.12.2003 solmima sopimus koskien Kertšinsalmea ja Asovanmerta.
  Kuva 1. Venäjän ja Ukrainan 23.12.2003 solmima sopimus koskien Kertšinsalmea ja Asovanmerta.
 • Kuva 2. Noin 12 meripeninkulmaa (22 kilometriä) leveät aluevesirajat Asovanmerellä ja Krimin niemimaan ympäristössä.
  Kuva 2. Noin 12 meripeninkulmaa (22 kilometriä) leveät aluevesirajat Asovanmerellä ja Krimin niemimaan ympäristössä.
 • Kuva 3. Venäjä havittelema talousvyöhyke laittomasti vallattuun Krimiin liittyen on esitetty punaviivoituksella.
  Kuva 3. Venäjä havittelema talousvyöhyke laittomasti vallattuun Krimiin liittyen on esitetty punaviivoituksella.
 • Kuva 4. Ukrainan ja Romanian erimielisyys maiden välisestä merirajasta ratkaistiin kansainvälisessä tuomioistuimessa.
  Kuva 4. Ukrainan ja Romanian erimielisyys maiden välisestä merirajasta ratkaistiin kansainvälisessä tuomioistuimessa.
 • Kuva 5. Öljyn- ja kaasunetsintäalueita Krimin edustalla. Violettialueen hyödyntämistä koskeva sopimus piti allekirjoittaa 2014.
  Kuva 5. Öljyn- ja kaasunetsintäalueita Krimin edustalla. Violettialueen hyödyntämistä koskeva sopimus piti allekirjoittaa 2014.

YK:n kolmannessa merioikeuskonferenssissa 1982 päätetyn merioikeusyleissopimuksen (Merioikeusyleissopimus 50/1996, United Nations Convention on the Law of the Sea) pohjalta sovittuja merirajoja voi käydä tutkailemassa Marineregions-sivustolta (Maritime boundaries).

Noilla sivuilla on esitetty myös 12 meripeninkulmaa (noin 22 kilometriä) leveät aluevesirajat (territorial waters) ja enintään 200 meripeninkulmaa (noin 370 kilometriä) leveät yksinomaiset talousvyöhykkeet (exclusive economic zone, EEZ).

YK:n vuonna 2004 julkaisema merioikeussopimusta koskevan tiedonannon sisältämä Ukrainan ja Venäjän välinen sopimus (UN, Law of the Sea, The Treaty on the Legal Status of the Sea of Azov and the Kerch 23.12.2003, sivu 131) koskee Asovanmerta ja Kertšinsalmea. Sopimus ei sisällä mainintoja aluevesi- eikä talousvyöhykerajoista, jotka määräytyvät merioikeusyleissopimuksen mukaisesti.

Ukrainan ja Venäjän välinen sopimus näkee Asovanmeren ja Kertšinsalmen Venäjän ja Ukrainan yhteisenä sisävetenä (”inland water”). Sopimuksessa osapuolet sopivat Asovanmeren ja Kertšinsalmen yhteisestä käytöstä sekä kolmansille maille asetetuista rajoituksista. Vuoden 2004 alussa voimaan astuneen sopimuksen ovat allekirjoittaneet Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Ukrainan presidentti Leonid Kutšma.

Sopimus on vain sivun mittainen ja se on esitetty kuvassa 1.

Tämänpäiväiseen tilanteeseen mielenkiintoisimmat sopimustekstiosuudet ovat:

Ukrainian and Russian military ships and trade boats enjoy the freedom of navigation in the Sea of Azov and the Strait of Kerch.

Military ships under the flags of other states can enter the Sea of Azov and go through the Strait of Kerch only by an invitation of Ukraine or Russia agreed with the other state.”

Vapaasti suomennettuna:

Ukrainalaisilla ja venäläisillä sota-aluksilla ja kauppa-aluksilla on täysi vapaus kulkea Asovanmerelle ja Kertšinsalmelle".

"Muiden valtioiden alaisuudessa olevat sota-alukset voivat päästä Asovanmerelle ja kulkea Kertšinsalmelle vain Ukrainan tai Venäjän sellaisesta kutsusta, jonka toinen valtio hyväksyy."

Tuon sopimuksen perusteella Ukrainalla on siis täysi oikeus kulkea Kertšinsalmen läpi Asovanmerelle niin siviilialuksilla kuin sota-aluksilla. Oikeus koskee myös kulkua Mustallamerellä Krimin niemimaan itäpuolella Kertšinsalmelle.

Sen sijaan, jos Ukraina haluaisi vaikkapa Nato-aluksia Asovanmerelle, Venäjä tuskin antaisi sopimuksen mukaista lupaa.

Sopimuksessa on kirjattuna myös seuraavaa:

Historically the Sea of Azov and the Strait of Kerch are inland waters of Ukraine and Russia, and settlement of matters relating to the said area of water is realized by agreement between the Ukraine and Russia in accordance with international law.

Historiallisesti Kertšinsalmi läpi Asovanmeri ovat Ukrainan ja Venäjän sisävesiä, ja
kyseisiin vesialueisiin liittyvät kysymykset ratkaistaan Ukrainan ja Venäjän välisellä sopimuksella
sopusoinnussa kansainvälisen oikeuden kanssa.

Tuon lausuman oikeellisuudesta voi olla kansainvälisen oikeuden näkökulmasta montaa mieltä. Voiko sisävesiä (”inland waters”) määritellä aivan noin sisäiseksi aluevedeksi. Ei voi. Suomen ja Ruotsin vastaava sisäinen aluevesi olisi tällöin Pohjanlahti.

Tuon sopimuksen pohjalta Venäjä ja Ukraina sopivat Asovanmeren ja Kertšinsalmen käyttöä koskevasta yhteistyöstä, jonka sopimus on päivätty niin ikään päivämäärälle 23.12.2003, mutta sen sisältö poikkeaa YK:n tiedonantoon kirjatusta englanninkielisestä sopimuksesta (Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива).

Sopimuksessa on mielenkiintoinen kirjaus, jota yksikään länsimaa ei voisi hyväksyä ja tuskinpa Ukrainakaan voisi hyväksyä, kun kyse on Venäjän kanssa tehdystä sopimuksesta (Статья 4, Artikla 4):

Споры между Сторонами, связанные с толкованием и применением настоящего Договора, разрешаются путем консультаций и переговоров, а также другими мирными средствами по выбору Сторон.”

Vapaasti suomennettuna:

Tämän sopimuksen tulkintaa ja soveltamista koskevat sopimusosapuolten väliset riidat ratkaistaan konsultaatioissa ja neuvotteluissa sekä muilla rauhanomaisilla keinoilla osapuolten valitsemana."

Venäjän kanssa on parempi olla sopimatta mitään sellaista, missä erimielisyydet ratkotaan vain osapuolten kesken. Venäjä voittaa erimielisyydet aina, jos pienempi valtio joutuu ne sopimaan Venäjän kanssa.

Viimeisempänä Ukraina ja Venäjä allekirjoittivat vuonna 2012 sopimuksen koskien toimenpiteitä merenkulun turvallisuuden varmistamiseksi Asovanmerellä ja Kertšinsalmessa (№ 694 від 1.8.2012). Venäjä voi vedota toimissaan tämän sopimuksen joihinkin kirjauksiin, niin kuin on jo tehnytkin.

                                                                                   ****

Krimin valtauksen jälkeen Venäjällä oli hallussaan Kertšinsalmen molemmat rannat. Venäjä alkoi tarkastaa Asovanmerelle kulkevia ukrainalaislaivoja jo vuonna 2015. Ukraina menetti tosiasiallisesti jo vuonna 2015 oikeuden vapaaseen merenkulkuun. Tosiasia oli, että Ukrainan piti sopia jo vuonna 2015 Venäjän kanssa kaikesta Kertšinsalmen ja Asovanmeren merenkulusta (Звезда 24.6.2015).

Ukrainan ja Venäjän yhteisestä sisämerestä oli jo tuolloin vuonna 2015 tullut vain Venäjän sisämeri.

Ukraina käynnisti 15. syyskuuta 2016 välimiesoikeusmenettelyn Venäjää vastaan vuoden 1982 merioikeusyleissopimuksen nojalla puolustaakseen kulkuoikeutta Kertšinsalmessa ja Asovanmerellä (Ministry of Foreign Affairs of Ukraine 15.9.2016, Permanent Court of Arbitration).

Tilanne kärjistyi entisestään Venäjän liikenneministeriön 7. heinäkuuta 2017 antaman asetuksen jälkeen. Tuo asetus mahdollisti Venäjän viranomaisille toimivaltuudet kieltämää kaikkien muiden aluksien paitsi venäläisten sota-aluksien kulku Asovanmerelle erikseen määrättyinä aikoina (N 256 "Об установлении запретного для плавания района в районе строительства объекта "Транспортный переход через Керченский пролив"). Tuo laki on jo muuttunut.

Rossijskaja Gazeta kirjoitti mielenkiintoisesti 23.6.2015 ja ehkäpä oikein Venäjän tavoitteista alueella:

”Кроме того, именно в этом районе найдены несколько богатых нефтью шельфов. В таких случаях принято определять границу по срединной линии. Но сегодня отношения между нашими странами никак не способствуют конструктивным переговорам. И они не начнутся, пока Украина не признает присоединения Крыма к России. Однако локальные обострения могут быть спровоцированы.” (Российская газета 23.6.2015).

Vapaasti suomennettuna:

Lisäksi tältä [Krimin itäpuolen] alueen mannerjalustasta on löydetty useita runsaasti öljyä sisältäviä esiintymiä. Tällaisissa tapauksissa on tavallista määritellä raja keskeltä poikki. Mutta tänä päivänä maiden väliset suhteet eivät edistä rakentavia neuvotteluja. Neuvottelut alkavat vasta, kun Ukraina tunnustaa Krimin liittymisen Venäjälle. Paikallisia eskalaatioita voi kuitenkin syntyä.

Hakeeko Venäjä Ukrainalta Krimin liittämisen tunnustamista ja palkkioksi sopisi talousalueen rajat niin, että Ukraina saisi hallintaansa osan alueen öljy- ja kaasuvaroista?

                                                                                   ****

On selvää, että Venäjä on nyt rikkonut tuota vuoden 2003 sopimusta estämällä ukrainalaisen hinaajan ja kahden sota-aluksen kulun Kertšinsalmen läpi Asovanmerelle ja Ukrainan satamiin.

Kuvassa 2 on esitetty Ukrainan ja Venäjän aluevesirajat alueella. Asovanmeren poikki menevä suora viiva on yksinomaisen talousvyöhykkeen raja. Kuvassa 3 on esitetty laajemmin alueen talousvyöhykkeiden rajat.

Kysymys tämänkertaisesta Venäjän sotilaallisesta välikohtauksesta on merialueista ja niiden hallinnasta sen jälkeen, kun Venäjä otti haltuunsa Krimin niemimaan. Kyse on ennen kaikkea Krimin niemimaahan liittyvästä yksinomaisesta talousvyöhykkeestä, jonka Venäjä haluaisi itselleen kuvassa 3 esitetyssä laajuudessa (punaviivoitettu alue).

Tuolla talousalueella Venäjä käytännössä hallitsi Asovanmeren lisäksi puolta Mustastamerestä. Ukrainalle merkittäviä satamia vapaaseen merenkulkuun jäisi vain maan länsiosassa Odessa ja Herson.

Venäjä haluaa Ukrainan pois kokonaisuudessaan Mustaltamereltä. Kyse on siitä, mitä Ukraina voi hallita Mustallamerellä. Kyse on lopulta siitä, mitä Nato voi hallita Mustallamerellä.

Sotilaallisesti kahtena tärkeänä asiana Venäjälle kyse Mustallamerellä on toisaalta Romaniasta, jossa on Yhdysvaltain toukokuussa 2016 käyttöön otettu ohjustenpuolustusjärjestelmän maa-asema, toisaalta kulkuyhteyksistä Krimin niemimaalta Syyrian tukikohtiin. Turkin luisuminen sotilaallisesti Venäjän helmaan olisi Natolle totaalinen katastrofi.

Venäjä on edennyt Mustallamerellä vuodesta 2014 lähtien - tai ehkäpä jo vuodesta 2012 lähtien - määrätietoisesti askel askeleelta. Laadittu käsikirjoitus on toiminut, kiitos länsimaiden kyvyttömyyden. Nyt vuorossa on pohjoisten merialueiden ottaminen Venäjän hallintaan, kun Kertšin silta on valmis.

Lännessä on muistettava, että Kertšinsalmen läpi kulkevan laivaliikenteen tuoreimmat tarkastukset aloitettiin jo hieman ennen sillan toukokuista valmistumista tänä vuonna. Lokakuuhun 2018 mennessä Venäjä oli tarkastanut jo yli 200 ukrainalaisen tai muun maan lipun alla liikkunutta alusta. EU-maiden laivoja on myös tarkastettu EU:n siihen muutoin reagoimatta kuin esittämällä suullisen paheksuntansa.

                                                                                   ****

Pohjoisen Mustanmeren alueella on myös öljy- ja maakaasuvaroja, mistä syystä talousvyöhykeraja on Venäjälle tärkeä kysymys.

Mustanmeren hiilivetyvarojen johdosta Ukraina ja Romania olivat kiistelleet maiden välisestä merirajasta eivätkä maat päässeet kahdenvälisissä neuvotteluissa yhteisymmärrykseen. Romania nosti 16.10.2004 kanteen YK:n alaisessa kansainvälisessä tuomioistuimessa (The International Court of Justice, ICJ) ja tuomioistuin antoi päätöksensä 3.2.2009. Päätös sisälsi ratkaisun maiden aluemerirajoista mukaan lukien mannerjalustan ja talousvyöhykkeen rajat. Tuomioistuimen ratkaisu merirajasta on esitetty kuvassa 4.

Elokuussa 2012 yhdysvaltalainen ExxonMobil, hollantilaisbrittiläinen Shell ja itävaltalainen OMV voittivat Ukrainan järjestämän tarjouskilpailun Ukrainan syvänmeren kaasu- ja öljyvarojen tutkimisesta Mustanmeren pohjoisosissa. Seuraavan kahden vuoden aikana allekirjoitettiin myös useita muita tutkimussopimuksia. Shell ja yhdysvaltalainen Chevron suunnittelevat kahden erillisen maakaasualueen käyttöönottoa, kun taas italialainen Eni tutki Mustanmeren matalanmeren aluetta.

Ukrainan neljä tutkimusaluetta (Skifska, Forosa, Prikerchiskaya ja Tavriya) on esitetty kuvassa 5. Näistä neljästä hankkeesta pisimmälle edennyt oli Skifska, jossa Shell vuonna 2012 arvioi olevan maakaasua noin 200-250 miljardia kuutiometriä (Offshore Technology 15.8.2012). Skifskan tuotantoa koskeva jakosopimus (Production Sharing Agreement, PSA) oli tarkoitus allekirjoittaa Ukrainan kanssa helmikuussa 2014.

Ukraina arvioi aikanaan ennen Krimin tapahtumia, että Mustallamerellä sen talousalueen kaasuvarat olisivat yhteensä 2,3 biljoonaa (2 300 miljardia) kuutiota. Vertailuna mainittakoon, että nykyinen Nord Stream -kaasuputki kykenee välittämään 55 miljardia kuutiota kaasua vuodessa.

Me kaikki tiedämme, mitä Venäjä teki helmikuun viimeisenä viikonloppuna 2014. Läntiset energiayhtiöt vetäytyvät Krimin niemimaan edustajan kaasu- ja öljyhankkeista. Heidän virallinen selvitys Ukrainalle oli "force majeure". Venäjän käyttäytyminen on saanut länsimaiset energiayhtiöt varovaisiksi alueella.

Olen miettinyt, mikä merkitys pohjoisen Mustameren kaasu- ja öljyvaroilla on Venäjän toimiin vuodesta 2014 ja itse asiassa sitä ennen, kun viimeistään vuonna 2012 myös Venäjälle paljoastuivat Ukrainan pyrkimys hyödyntää merenpohjan rikkauksia. Venäjän mahdollisuudet kiristää Ukrainaa maakaasullaan olisivat heikenneet.

Epäilen, että Venäjä oli varautunut konkreettisella suunnitelmalla Krimin haltuunottoon jo vuonna 2012, mistä osaltaan kertoo 20.3.2012 Ukrainan ja Venäjän allekirjoittama Kertšinsalmea ja Asovanmerta koskeva sopimus. Nimenomaan sopimuksen sisältö.

Venäjä aikoo nyt joko kaapata sotilaallisella voimalla lopullisesti Ukrainalta sen kaasu- ja öljyvarat kokonaisuudessaan tai luovuttaa osan noista varoista palkkiona Krimin tunnustamisesta Venäjään kuuluvaksi.

Saapa nähdä, milloin Gazprom on pyörimässä Mustallamerellä ja pumppaa sieltä Ukrainan kaasua EU:n ja etenkin Saksan käyttöön. Saksan, joka ei välitä tämänlaatuisista Venäjää koskevista kysymyksistä pätkääkään.

                                                                                   ****

Venäjän nykyisestä sotilaallisesta käyttäytymisestä Mustanmeren merialueella kyse on länsimaille ennen kaikkea vapaasta merenkulusta, jota olemme pitäneet pyhänä arvona. Vapaa merenkulku YK:n merioikeusyleissopimuksen mukaisesti on ollut erityisesti Yhdysvalloille tärkeä asia. Vapaan merenkulun turvaamisessa on Yhdysvalloilla jo pitkä historia.

Länsimaat eivät reagoineet silloin, kun Venäjä ja tuolloin vuonna 2004 Venäjän liittolaisena ollut Ukraina yhdessä määrittelivät Asovanmeren sisäiseksi aluevedekseen termillä ”inland waters”. Tuo määritelmä mielestäni jo sinänsä on laiton estäen muiden kuin Venäjän ja Ukrainan pääsyn vapaasti Asovanmeren alueelle.

Toinen asia on Venäjän havittelema talousvyöhyke ja sillä olevat runsaat maakaasu- ja öljyvarat. Venäjän havittelema talousvyöhyke olisi sekin Ukrainalta rosvottu.

Kyse on siis liikkumisen vapaudesta ja omistusoikeudesta. Kahdesta lännen pyhimmistä arvoista.

Toistaiseksi länsimaat ovat antaneet Venäjän melko vapaasti ottaa alueita hallintaansa Ukrainalta. Venäjä on ottanut näitä alueita hallintaansa pikkuhiljaa vähän kerrallaan hivuttautumalla. Pikkuhiljaa kuluva aika on hämärtänyt länsimaiden oikeaa käsitystä Venäjästä Venäjän eduksi.

Venäjä testaa nyt sekä EU- että Nato-maita ja ennen kaikkea Yhdysvaltoja. Mitä länsimaat sallivat Venäjän kaiken kaikkiaan tehdä kansainvälisen oikeuden rikkomisessa ennen kuin raja katsotaan ylittyneen.

On huomattava, Venäjä on rajoittanut myös jo huhtikuusta lähtien aggressiivisesti EU-maiden alusten kulkua Kertšinsalmen läpi Ukrainan Asovanmeren satamiin. EU siis sallii Venäjän suorittamat laittomat tarkastukset jäsenmaittensa aluksille. EU on kyennyt esittämään Venäjälle vain suullisen paheksuntansa EU-ulkoasiainkomissaari Federica Mogherinin suulla (European Union 23.10.2018).

Kaiken tämän lisäksi länsimaat ovat sallimassa myös Mustanmeren pohjoisosien kaasu- ja öljyvarojen ”kansallistamista” Ukrainalta Venäjälle. Siis sen energian, jota EU ostaa hanakasti Venäjältä.

Toistaiseksi länsimaat eivät ole asettaneet Venäjälle rajaa niin matalalle , etteikö Venäjän kansainvälisen oikeuden rikkomisiin olisi puututtu niitä estäen.

Yhdysvallat on ollut huolissaan vapaan merenkulun oikeudesta Etelä-Kiinan merellä, jossa Kiina suorittaa samanlaisia toimia kuin Venäjä Mustallamerellä. Kiinan Etelä-Kiinan meri on Venäjän Mustameri. Mustallamerellä Venäjä mittaa nyt myös Yhdysvaltoja, mitä Kiina varmasti seuraa mielenkiinnolla.

Jos länsimaat eivät nyt vastaa Venäjän uusimpaan provokaatioon, jossa koetellaan itse asiassa lännen pyhimpiä arvoja, niin tämän jälkeen Venäjä voi tehdä kaikkea toisille maille, mitä se haluaa, eikä länsi puutu sen toimiin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

19Suosittele

19 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (74 kommenttia)

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen

On käymässä täysin samalla tavalla kuin Hitlerin kanssa. Kun Venäjälle annetaan jatkuvasti vain lisää siimaa, jossain vaiheessa Putinin röyhkeys käy niin suureksi, että suursota on väistämätön.

Niinistön ulkopoliikan perusjalka "hyvät suhteet Venäjään" kuulostaa koko ajan surkuhupaisammalta. Venäjään ei voi luottaa missään asiassa, eikä selvästi heikommalla maalla voi olla sen kanssa aidosti hyviä suhteita. Sopivassa hetkessä tulee puukko selkään.

Käyttäjän PekkaNrnen kuva
Pekka Näränen

Olen pitkälti samaa mieltä Mika Lehtosen kanssa. Euroopan tilanne on jo muutaman vuoden muistuttanut tilannetta 30-luvun lopulla. Hitler sai aina vain uusia sulkia hattuunsa alkaen Saarin alueen haltuunotosta, Itävallan miehityksestä sekä Tsekkoslovakian sudeettialueiden ja lopulta koko maan miehityksestä. Britannia ja Ranska olivat voimattomia ja Munchenin sopimus oli näiden viimeinen yritys säilyttää rauha. Sitten Hitler teki ratkaisevan virheen hyökkäämällä yhteistyössä Neuvostoliiton kanssa Puolaan. Siitä alkanut Toinen maailmansota johti lopulta Saksan täydelliseen tappioon.

Venäjän ydinaseet suojelevat sitä sen omalle alueelle kohdistuvalta hyökkäykseltä, samoin laaja pinta-ala. Mutta jos ja kun putinistinen hallinto jatkaa tulevina vuosina ja vuosikymmeninä imperiuminsa rakentamista, aseellinen konflikti lännen kanssa näyttää väistämättömältä. Se tullee olemaan rajoitettu ja tultaisiin käymään konventionaalisin asein, mutta Venäjä tulisi sen häviämään. Konfliktilla tulisi olemaan myös laaja taloudellinen aspekti, Venäjä tultaisiin eristämään taloudellisesti muusta maailmasta. Sen suuret luonnonvarat toki tekisivät siitä jossain määrin omavaraisen, mutta yleinen jälkeenjääneisyys ja henkisen pääoman puute ajaisivat sitä yhä lähemmäs kehitysmaatasoa.

Hävitty sota, taloussaarto, elintason ja elämisen tason jatkuva heikkeneminen ja hylkiövaltion leima hävittäisivät vähitellen venäläisten isänmaallisen uhon ja saattaisivat johtaa maan hajoamiseen pienempiin, pitkälti autonomisiin alueisiin. Länsi voisi houkutella nämä luopumaan ydinaseista taloudellista tukea vastaan. Kiina ottaisi Siperian taloudelliseen hallintaansa.

Jos tämäntyyppinen skenaario toteutuisi, Venäjä tai sen osat eivät lähimpiin vuosikymmeniin olisi naapureilleen sotilaallinen uhka. Jos länsi ei ryhdistäydy ja näytä tuolle roistovaltiolle kaapin paikkaa, niin Europpaa uhkaa suomettuminen, jossa Venäjän toiveita kuunnellaan herkällä korvalla, eikä sen laajenemiselle Itä-Euroopassa enää pystytä panemaan sulkua. Suomi olisi vaarassa liukua samaan Venäjän etupiiriin, jossa Valko-Venäjä ja vastentahtoisesti Ukraina jo ovat.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri
Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen Vastaus kommenttiin #15

Euroopan Venäjä-politiikka on väärää ennen kaikkea Saksan ja Merkelin väärän Venäjä-politiikan vuoksi.

Pitää kirjoittaa vielä jossakin vaiheessa Saksan ja Merkelin typeryyksistä oikein tulikiven katkuinen kirjoitus.

Käyttäjän JuhaMakkonen1 kuva
Juha Makkonen

#12
Jos ottaa lähtökohdaksi vuoden 1989 Neuvostoliiton ja lisää siihen sun ehdottaman skenaarion jatkoksi, niin menee vielä hassummaksi. Kukapa silloin olisi uskonut, että tuollaista lopputulosta voisi ylipäätään edes spekuloida tässä vähä vanhempana?

Käyttäjän MikaRiik kuva
Mika Riikonen

Tuolla olisi hyvät askelmerkit, joita Länsi saattaa Trumpin jälkeisessä ajassa alkaa vihdoin seurata:

https://www.the-american-interest.com/2018/11/26/h...

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Hyvä näkökohta.

Venäjän toimia voi verrata parasiittiin, joka tulee ja munii isäntäänsä, kupaten, kuihduttaen ja lopulta muuttaen isännän parasiitin kaltaiseksi. Hyviä esimerkkejä ovat Ttsetsenia, Venäjän Moldovasta valloittama Transnistria, Georgiasta ja Ukrainasta erotetut alueet ja Syyria. Kaikki mihin Venäjä koskee, muuttuu joko paskaksi tai taantuu 80 vuotta taaksepäin.

Putinia voi pitää jonkinlaisena anti-Midaksena ja hänellä on todellinen kyky tuhota kaikki mihin hän koskee. Jokainen voi kuvitella kuinka paljon varoja Venäjältä palaa pelkästään parasiitti-illuusion ylläpitoon vuodessa.

Käyttäjän kimmokautio kuva
Kimmo Kautio

Ansiokasta koontia, pitää tietysti miettiä yhtyykö tulkintoihin.

Kommentoin yhtä kohtaa:
"Sotilaallisesti kahtena tärkeänä asiana Venäjälle kyse Mustallamerellä on toisaalta Romaniasta, jossa on Yhdysvaltain toukokuussa 2016 käyttöön otettu ohjustenpuolustusjärjestelmän maa-asema"

Tässä tavallaan tunnustetaan, että Venäjä reagoi Naton toimintaan. Nato-mielisillä Venäjän uhkaa vouhottavilla jää tämä Naton laajeneminen ja varustelu usein sivurooliin ja asioita ei kyetä katsomaan Venäjän näkökulmasta, eikä tunnustamaan sitä, että Venäjä tekee uhka-arvionsa itse.

Tunnustetaan Naton varustelu perustelluksi, koska Venäjä, mutta ei Venäjän varautumista, koska Nato. Meidän näkökulmamme on, että Nato ei uhkaa ketään ja Venäjän näkökulma on, että se ei uhkaa ketään, mutta tätä shakkia luonnollisesti pelataan molemmin puolin.

Voidaan myös pohtia, miksei niin sanotusti sivistyneempi, rauhan asialla oleva osapuoli puhalla laajentumisen ja varustautumisen kierrettä poikki, jos se todella on rauhan asialla. Perustavanlaatuisia kysymyksiä. Tämäkin tulee vastaan viimeistään jos vedotaan länsimaisiin arvoihin.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Sinulta Kautio puuttuu totaalisesti lahja havaita yksinkertaisia perusasioita. Älä yhtään ihmettele jos ääniä ei ropise jatkossa.

Se mitä sinä, Väyrynen ja hyvät ystäväsi Venäjällä pidätte Naton laajenemisena, on toisille itsenäisten ja suvereenien valtioiden demokraattisessa päätöksentekojärjestelmässä tehtyä vapaata kumppanivalintaa ja oikeutta liittyä niihin järjestöihin, joissa suvereenit valtiot katsovat viihtyvänsä. Ymmärrän huolen vasta siinä vaiheessa kun Nato listataan maailmalla YK:n toimesta terroristijärjestöksi mutta tätä päätöstä odotellessa sinun on turha itkeä Venäjän puolesta täällä Suomessa.

Käyttäjän kimmokautio kuva
Kimmo Kautio

Tästä tuli mieleeni, että jos Suomessa halutaan liittyä Natoon, niin Naton historia ja yhteydet terrorismiin kylmän sodan aikana pitää tutkia. Ns. Stay behind -verkostoja ei ole kunnolla näihin päiviin mennessä tutkittu.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri Vastaus kommenttiin #9

Hehheh, melko heikkoa. Jos kommarit ja putinistit eivät 70 vuoden aikana tähän päivään mennessä ole löytäneet mitään, tarvitset Väyrysen kanssa onnea etsintään.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari Vastaus kommenttiin #9

"Naton historia ja yhteydet terrorismiin kylmän sodan aikana pitää tutkia." Aika kova epäilys, ei mahdoton tietenkään mutta ei kovin uskottava.

Jos USA/CIA:lla on joskus ollut yhteyksiä Al-Qaedaan tms. järjestöön, se ei tarkoita, että Natolla olisi. Jos niin luulet, et tunne Naton päätöksentekojärjestelmää. Uskot, että Naton jäsenmaiden hallitukset ovat tehneet yksimielisen päätöksen Naton tuesta terroristijärjestö(i)lle.

Hallitukset ja ministerit vaihtuvat ja siksi on aika epätodennäköistä, että sellaiset päätökset olisivat pysyneet salassa. Houkutus "muistelmiin tai natoleaksiin" olisi liian suuri. Tiedot medialle olisivat kovaa kamaa.

Käyttäjän kimmokautio kuva
Kimmo Kautio Vastaus kommenttiin #47

Daniele Ganserin kirjoittama Naton salaiset armeijat on paras ja lienee myös ainoa teos aiheesta.

Tässä on aiheesta kiinnostuneille lisää:
https://vastavalkea.fi/2015/09/11/operaatio-gladio...

Vastuuvapauslauseke: Voi aiheuttaa kovalle Nato-fanille kognitiivista dissonanssia.

Käyttäjän MikaRiik kuva
Mika Riikonen Vastaus kommenttiin #59

Nyt Kautio ottaa lähteekseen kahelin, jonka mukaan USA itse joko suoritti New Yorkin terrorihyökkäyksen tai ainakin antoi sen tietoisesti tapahtua!

Kehotin Kautiota kolmisen vuotta sitten jättämään yhteiskunnallisen vaikuttamisen muiden huoleksi ja keskittyvän johonkin ihan muuhun. Tämä siksi, että jo tuolloin arvioin Kaution Suomen kannalta vaaralliseksi tyypiksi. Tyypiksi joka arvotti objektiiviseen tiedonvälitykseen pyrkivän läntisen median ja venäläisen tarkoituksella sepitetyn propagandavalheen samanarvoisiksi "tietolähteiksi", joiden tuottamien uutisten välimaastosta se oikea "totuus" sitten muka löytyisi. Eli mielestäni Kaution arviointi- ja harkintakyky eivät ole ollenkaan sillä tasolla, että hänelle pitäisi suoda minkäänlaista valtaa vaikuttaa Suomen asioihin.

No eihän Kautio ottanut vinkistäni vaaria. Sittemmin Kautio on savustettu VL:sta ja tämä onkin liittynyt väyrysläisiin, mikä on kyllä Suomelle eduksi. Kautio repii riekaleiksi minkä tahansa poliittisen liikkeen.

Sisältä päin.

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto

Tuolla poiminnalla kyllä tarkoituksenmukaisesti pyrit poimimaan rusinat pullasta.

Venäjän ballistiset ohjukset eivät ole olleet Yhdysvaltain suurin huoli, vaan se, että Iranin tai Pohjois-Korean kaltaiset maat saavat haltuunsa sekä ydinkärkiä, että ohjuksia, joilla ne voidaan toimittaa toiselle mantereelle.

Kun kerran tuon esille huolen "NATO-mielisten Venäjän uhkasta", niin olisi älyllisesti rehellistä pohtia syitä siihen. Se tiedetään tosiasiana, että Venäjän vuonna 2014 tekemä Krimin miehitys rikkoi useita Venäjän tekemiä sopimuksia. Tässä on Cambridgen yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Marc Wellerin analyysi:

https://www.bbc.com/news/world-europe-26481423

Lyhyesti hän sanoo, että Venäjä on tunnustanut Ukrainan rajat Alma-Atan julistuksessa 1991, Budapestin muistiossa 1994 ja Mustanmeren laivastosopimuksessa 1997. Tämä tapahtuma todisti, että Venäjällä oli halua rikkoa tekemiään sopimuksia, jos se kokisi hyötyvänsä niistä.

Samalla unohdat sen, että NATO:ssa on lähes 30 jäsenmaata ja sen hyökkäyksellisiin toimiin tarvitaan kaikkien jäsenmaiden suostumus. Sen sijaan Venäjällä kaikki tuon tason päätökset tekee muutama henkilö, jotka ovat Putinin hallinnon keskeisiä toimijoita.

"Voidaan myös pohtia, miksei niin sanotusti sivistyneempi, rauhan asialla oleva osapuoli puhalla laajentumisen ja varustautumisen kierrettä poikki, jos se todella on rauhan asialla. Perustavanlaatuisia kysymyksiä. Tämäkin tulee vastaan viimeistään jos vedotaan länsimaisiin arvoihin."

Tuo on hyvin idealistinen lähestymistapa. On helppoa puhua rauhasta ja sen merkityksestä. Ongelma sen sijaan on siinä, että Putinin Venäjä ymmärtää vain sitä, että vastapuolella on voimaa takanaan ja se halveksii heikkoutta, sekä sovittelunhalua. Sen takia sille pitäisi laittaa SELVÄT rajat.

Käyttäjän jorikajanto kuva
Jori Kajanto

Milloinka NATO on uhannut Euroopassa jotain valtiota? Venäjä sen sijaan on miehittänyt Euroopan valtion alueen. Venäjä ja Putin on todistettavasti yrittänyt uhata ja hajottaa Euroopan yhtenäisyyttä.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Lyhyessä kommentissasi Nato-sana oli mainittu kuusi kertaa.

Minun 15 509 merkkiä (myös välilyönnit) sisältävässä kirjoituksessa oli Nato-sana mainittu neljä kertaa.

Ei sellaista minun kirjoitusta, jota joku ei väännä Nato-kirjoitukseksi, olipa Natosta sanakaan tai ei ja olipa kirjoituksen aihepiiri mikä tahansa.

No, jonkinmoista agitaatiota tai politiikan tekoa se kai on tuokin, varsinkin jos Natoa aletaan nähdä kaikissa kirjoituksissa tai pahimmillaan kenties jopa jo K-marketin leipähyllyllä.

Käyttäjän kimmokautio kuva
Kimmo Kautio

En puhunut Ari edes sinusta, kun viittasin Nato-mielisiin, vaan lähinnä noihin Pavlovin koiriin, jotka tänne ilmestyivät haukkumaan, kun Nato-taikasanan heitti ilmoille. :)

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

"Tässä tavallaan tunnustetaan, että Venäjä reagoi Naton toimintaan."

Ei se noin yksinkertaista ole, tästäkään päätellen että kesällä

Our ‘solidarity makes someone jealous,’ Erdoğan tells Putin

kun samaan aikaan

Commander of the Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG2) Boudewijn Boots believes that Russian military build-up in the Black Sea after illegal annexation of Crimea has led to increased presence of NATO ships in the Black Sea region.

As reported, six ships of the Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG2) and the Standing NATO Mine Countermeasures Group 2 (SNMCMG2) are on a friendly visit to Odesa. They include Royal Netherlands Navy frigate HNLMS De Ruyter, Turkish Navy frigate TCG Fatih, Romanian Navy frigate ROS Regele Ferdinand, the German Navy's auxiliary vessel Rhein, Turkish Navy minesweeper Anamur, and Romanian navy minesweeper Lupu Dinescu.

Ja nyt Nato-maa Turkin ulkoministeriö on ottanut kantaa

No: 321, 26 November 2018, Press Release Regarding the Tension in the Azov Sea and Kerch Strait

We follow the developments and the escalating tensions in the Sea of Azov and Kerch Strait. In this context, we are concerned about reports that shots were fired at Ukrainian vessels which caused injury of some personnel.

As a littoral state of the Black Sea, we emphasize that freedom of passage at the Kerch Strait should not be hindered. We urge all parties to refrain from steps endangering regional peace and stability, to respect international law and to act in common sense and restraint to avoid increasing the tensions.

http://www.mfa.gov.tr/no_-321_-azak-denizi-ve-kerc...

Käyttäjän JouniBorgman kuva
Jouni Borgman

Erinomainen ja tilannetta taustoittava katsaus. Ei siis Natokaan taustaryhmineen operoi tuolla alueella ilman syytä.

Asovanmereen laskee Venäjälle merkittävä Don-joki, josta on kanavayhteys Volgalle ja aina Kaspian Merelle asti. Tuo laajalle levittyvä vesiliikenneverkosto lienee Venäjälle erittäin merkittävä. Venäjä näkisi Asovanmeren mielellään Don-joen suistona tai sellaiseksi he ovat sen halunneet muuttaa. Krimin valtaus on ollut tässä mielessä erityisempi operaatio kuin mitä itsekään on tähän asti kuvitellut. Venäjän yhteydet valtamerille ovat erittäin kapeat ja maa on niiden suhteen hyvin mustasukkainen. Ukrainan irtautuminen Venäjän vaikutuspiiristä v. 2014 teki tilanteen sen kannalta hyvin tukalaksi ja niinpä se päätti turvautua Krimin suhteen oman käden oikeuteen.

Ukraina on varustamassa Asovanmerelle sota-alusten satamaa, mikä on hermostuttanut Venäjää, koska sen operaatioita ei selvästikään haluta tunnustaa edes ’de facto’, puhumattakaan ’de jure’. Putin varmaankin vähän laskeskeli lännen hajanaisuuden ja Ukrainan uuden hallinnon huteran aseman varaan. Myös Krimin maaraja on Ukrainan puolelta raskaasti varusteltu.

Molemmat osapuolet ovat vetäneet punaiset viivansa toisten yli ja ilmeisesti kuumempi sotatila on vain ajan kysymys. Tilanne kiristyy myös Syyrian suunnalla.

Isossa kuvassa voidaan nähdä, että maailman geopoliittista karttaa ovat jo löytöretkien ajoista asti hallinneet merivallat ovat menettämässä vaikutusvaltaansa maavalloille. Pesosen jutussa nimellä 'länsi' kulkeva entiteetti on oikeastaan synonyymi merivalloille. Pyhiä niiden arvot eivät koskaan ole olleet, vaan mitä raa'immat taloudelliset intressit ovat johtaneet niiden toimintaa. Alusmaiden luonnovarojen rosvous ja orjakauppa ovat olleet niiden suurimpia motivaattoreita. Raadollisimmillaan tämä toiminta oli suurten siirtomaavalloitusten aikaan, jolloin Englanti hallitsi lähes suvereenisti maailman meriä ja kauppaverkostoja, kun onnistui syrjäyttämään sieltä ensin kilpailijansa Espanjan, sitten Ranskan ja lopulta Hollannin. USA peri Englannin aseman suurimpana merivaltana II maailmansodan jälkeen.

Kiina pyrkii Uuden Silkkitiensä avulla kääntämään maailmankaupan voimasuhteet lopullisesti maavaltojen eduksi. Lähi-Idän jännitteet liityvät monelta osin tuon projektin solmukohtiin.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Hyvä kommentti. Itse tosin näen Kiinan menettelyn pelkkänä oman intressin ajamisena ja ennen pitkää Kiina tulee ottamaan itselleen alueita yhä heikommalta Venäjältä. Kasvava talous vaatii valtavat resurssit ja alati kasvava väestö lisää alueita. Jossain kohtaa Kiina huomaa että sen ei tarvitse ostaa kaikkea kun naapurista löytyy tilaa ja luonnonvaroja.

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto

Majuri on oikeassa.

Itse suhtaudun epäilleen Kiinan silkkitiehankkeeseen etenkin bulkkitavaran kuljettamisessa Kiinasta Eurooppaan.

Oletetaan, että halutaan kuljettaa 10000 TEU-konttia, joiden pituus on 12 metriä, Kiinasta Eurooppaan. Ne mahtuvat yhteen suureen konttilaivaan, mutta niiden kuljettamiseen tarvitaan aika monta tavarajunaa jos ne halutaan kuljettaa Kiinasta Eurooppaan. Oletetaan, että suureen tavarajunaan mahtuu 200 konttia, joten tavarajunia tarvittaisiin 50 kappaletta tuon lastin viemiseen Kiinasta Eurooppaan.

Merireitti Kiinasta Eurooppaan valtamerta pitkin on turvallisempi ja taloudellisempi kuin matkata Aasian poikki silkkitietä pitkin. Silkkitie kuulostaa hyvältä propagandalta, mutta sen ylläpitäminen vaatii koko matkan mitalle riittävää infrastruktuuria, kun taas merireitille riittää kaksi satamaa ja suuri konttilaiva täydessä lastissa.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Venäjän viime viikonlopun toimiin liittynee tämäkin vuoden takainen uutinen:

Russia builds Naval Base in Kaspiisk for its Caspian Flotilla

ja tähän sota-alustensa liikutteluun

Russia has transferred at least five warships out of the Caspian Sea into European waters in response to threats in that theater, at least temporarily leaving Russia without a substantial portion of its Caspian firepower.

There have been two separate redeployments over the past month. In the first, Russia sent three missile ships into the Sea of Azov, between Ukraine and Russia, along with two auxiliary vessels. In the second, it sent two corvettes into the Sea of Azov and then onward to the Black Sea and the Mediterranean.

http://www.navyrecognition.com/index.php/news/defe...

https://eurasianet.org/russia-transfers-five-warsh...

Käyttäjän JariPirppu kuva
Jari Pirppu

Kertšinsalmessa mitataan halumme puolustaa vapaata merenkulkua Venäjän paineessa

-todellisuudessa mitataan kominternin suunnitelmaa perustaa uudestaan n-liitto mukaanlukien ukraina,,sitä tuntuu täällä usarissa toivovan moni sekä ex-että nykykommari !
-tai muuten vaan kremlin juoksupoika !

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Eiköhän tuo yksi diktaattori tuolta idästä jatka näitä tempauksia niin kauan kun sille hiljaa hyväksyntä annetaan.

Pään pudistelu ja julkinen pahoittelu ei vaikuta mitään.

Jos pakotteita halutaan käyttää, niin käytetään sitten oikeita pakotteita, eikä mitään juustonvientikieltoa.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Tässä selvisi nyt sekin, mitä tapahtuisi, jos Venäjä joku kaunis päivä nousisi maihin vaikka Ahvenanmaalla. Syntyisi muutaman tunnin Twitter-kohu, ja Suomelta ja Venäjältä vaadittaisiin "jännityksen lieventämistä." Sitten jatkettaisiin taas business as usual-linjalla. Suomen sotilasjohto soittelisi hädissään Natoon, mutta Donald Trumpia ei asia kiinnostaisi pätkääkään.

Pakotteiden sijasta lienee parempi laittaa pää pensaaseen ja toivoa, ettei Putin huomaa meitä ensimmäiseksi : D

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman Vastaus kommenttiin #24

Tuossakin artikkelissa väläytetään sitä, että Saksa (tai Nato tai Yhdysvallat) lähettäisi sotalaivoja vierailulle Asovanmerelle ja Mariupoliin Ukrainan kutsusta. Mutta nämä jäävät haaveiksi Trumpin presidenttikaudella, Trump taitaa haluta kylmän sodan aikaista kaksinapaista maailmanjärjestystä takaisin. Siinä Yhdysvallat ja Neuvostoliitto jakoivat alueita ja etupiirejä keskenään, joskus riidellen, mutta joskus yhteisymmärryksessä.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #27

Niinpä taitaa, mutta Saksassa on alettu herätä.

German Chancellor Angela Merkel announced in October that her government will co-finance the construction of a $576 million LNG shipping terminal in northern Germany. Private investors are already studying the possible construction sites in Brunsbuettel and the nearby Stade, two small ports on the Elbe River close to Hamburg.

https://www.forbes.com/sites/arielcohen/2018/11/13...

Jani Kuusela

Ukrainan laivaston luutnantti Andrei Drach kertoi televisiossa, että he olivat menneet kielloista huolimatta Venäjän alueelle.

"Ukrainan aseistettujen alusten toimet Kertshinsalmella olivat luonteeltaan provokatiivisia.", hän sanoo.

Toinen ukrainalainen puolestaan kertoi kameralle olleensa Nikopol-tykkialuksessa, jota oli käsketty kulkemaan Odessasta Asovanmerellä sijaitsevaan Mariupoliin.

– Venäjän federaation rajapalvelu varoitti meitä siitä, että rikoimme Venäjän lakia. He käskivät meitä toistuvasti lähtemään Venäjän federaation aluevesiltä, hän sanoi toistaen Venäjän kertomaa.

Ukrainan laivaston komentajan mukaan miehet on uhkailemalla pakotettu kertomaan valheita.

"Tunnen nämä Nikopolin merimiehet. He ovat aina olleet rehellisiä ammattilaisia työssään, ja se, mitä he sanovat, ei ole totta", Vorontshenko sanoi.

Herää kysymys, kuinka nämä rehelliset ammattilaiset ovat yhdessä yössä saatu manipuloitua puhumaan valheita? Mitä kidutusmenetelmää on käytetty? Näkyykö heissä väkivallan merkkejä?

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Ota huomioon, että nuo ovat sotavankeja, joita on uhattu vuosien vankeudella ja ehkä kidutuksellakin. Heille on annettu valmiiksi kirjoitetut lausunnot luettavaksi kameran edessä.

Jani Kuusela

Mietin, vaan että kylläpä helposti taipuivat verrattuna kertomuksiin vaikkapa Guantanamon vankileirillä tapahtuneisiin kidutuksiin.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala Vastaus kommenttiin #30

Se on periaatteessa Ukrainan aluetta tuo Krimi.

Eli omalla pihalla he seilasivat.

Nuo haastattelut ja tunnustukset ovat Venäjän propagandalle tyypillisi toimia.

''sanot vaan, että vika oli teidän, niin pääsette heti kotiin''

Aprillia, ette pääsekään.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen Vastaus kommenttiin #30

"Mietin, vaan että kylläpä helposti taipuivat verrattuna kertomuksiin vaikkapa Guantanamon vankileirillä tapahtuneisiin kidutuksiin.
"

Sopivalla uhkailulla taipuu kuka tahansa. Etenkin mikäli ovat perheellisiä miehiä, niin heikot kohdat löytyvät aivan ilman fyysistä kiduttamistakin. Ei tuo nyt voi olla liian vaikeaa ymmärtää. Keinoja saada lukemaan joku paperi on tietenkin loputtomiin.
Guantanamo on vähän eri tapaus - eikä heitä lapun lukemiseen ole painostettu.... onnistuisi varmasti sekin vaikka esim.
ääriuskovaisuus hankaloittaisi. ISIS sai puolestaan suht helposti kaappaamiaan lukemaan mitä vain.

Käyttäjän PekkaNrnen kuva
Pekka Näränen Vastaus kommenttiin #30

Mistä Kuusela tietää, kuinka paljon noita miehiä on uhkailtu ja kidutettu. Venäjän/Neuvostoliiton salaisella poliisilla on pitkät perinteet tästä, 1930-luvulla vanhat kommunistit kertoivat tehneensä mitä mielikuvituksellisimpia rikoksia neuvostovaltaa vastaan ennen teloittamistaan.

Jani Kuusela Vastaus kommenttiin #30

Onkohan se niin, että jos suomalainen, vaikkapa merijalkaväen tai laivaston sotilas ajelee kaikessa rauhassa vesillään ja ryssä ajaa siihen paatilla viereen, ja takavarikoi aluksen, että seuraavana päivänä suomalainen, Suomen armeijan, sotilas on onnistuttu saamaan television eteen valehtelemaan, että "Kyllä, ajoin Suomen armeijan komentajan käskystä provokaatisesti Venäjän aluevesille"?

Sellainenko se sotilaskoulutus on? Minä en näet siitä tiedä, kun olen siviilipalvelusmies ja ruumiskuski. Luulin että eivät taivu. Mutta näköjään aika helposti saa kertomaan mitä haluaa.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen Vastaus kommenttiin #35

Periaatteessa en ihmettelisi. Venäjällä on pitkät perinteet ja tiedot uhkailun, manipulaation ja kidutuksen käyttämisestä. Lähes jokainen murtuu jollakin. En lähtisi syyttämään vankeja, vaan vangitsijoita. Eiköhän itsellekin riittäisi kuva perheenjäsenistä ja "tiedämme missä he asuvat ... Jne.". Fyysistä kidutusta ehkä kestäisi vähän kauemmin mikäli eivät aivan tiedä mitä tekevät... tuskin sitäkään. Kyllä itsekin lukaisisin minkä paskapaperin tahansa ja toivoisin/uskoisin että kotipuolessa tietävät miten tuo peli toimii. Useimmat muutkin lukisivat ovat kuinka "kovia" tahansa.

Kyllä sitä on tietenkin erikoisjoukkoja joita opetetaan kestämään kidutustakin tavallista tehokkaammin. En sitten tiedä kuinka tehokasta lienee... valttikortit ovat kiduttajalla ainakin mikäli mitään sääntöjä ei ole.

Venäjän osalta en luottaisi etteivätkö hyvin arveluttaviakin keinoja käyttäisi. Miksi eivät käyttäisi kun siitä ei seuraa mitään heille...

Nikolai Holopainen Vastaus kommenttiin #37

Eivät kovin kidutetuilta näyttäneet. Ehkä heille oli tehty tarjous. Voitte palata kotiin tai jatkaa töitä tuplapalkalla Venäjän lipun alla. Videolla pitää mainita...

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen Vastaus kommenttiin #42

En uskoisi että fyysisesti on kidutettu erityisesti. Sehän olisi tuossa kohtaa aika tyhmää, ja miksi venäläiset olisivat tyhmiä. Sanoilla suostuttelu on usein paljon tehokkaampaa etenkin toisen ollessa täysin muiden armoilla. Käytä mielikuvitustasi ihan vapaasti ajatellen mikä saisi sinut lukemaan tekstiä jostain lapusta ( sinällään täysin merkityksetöntä koska uskoisit pääseväni pois ja voisit jälkikäteen sanoa että puhuit painostuksen alaisena,.. mikäli koskaan pääset pois saat sen luokan uhkaukset itseäsi ja läheisiäsi koskien että luultavasti turpasi pysyy tukossa... ikävää, muttei oikeastaan pitäisi olla yllätyksellistä ).

Lahjonta, uhkailu sun muuta kivaa ja niiden yhdistelmät muun muassa toimivat varsin hyvin...

Käyttäjän PerttiRampanen kuva
Pertti Rampanen Vastaus kommenttiin #35

Kyllä Jani Kuusela monia suomalaisia sotavankeja saatiin talvi- ja jatkosodan aikana esittämään melkoista venäläistä propagandaa, eikä tilanne varmaankaan ole noista ajoista muuksi muuttunut, jos vastaava tilanne syntyisi. Eri asia on uskoivatko, tai uskooko kansa ja ruotukaverit tuohon propagandaan.

Eli, tosi kovaa luonnetta vaaditaan uhkailun edessä murtumattomalta sotilaalta. Suomalaisella sotilaskoulutuksella ei sotavankikuulustelussa henkisesti murtumatonta sotilasta saada aikaiseksi, eikä kai ole tarkoituskaan sellaista maanpuolustajaa kouluttaa. Koulutusajan voi käyttää hyödyllisemminkin maan puolustamisoppia ajatellen.

Paljon oli kyllä sotiemme aikana sellaisiakin suomalaisia sotavankeja, joita ei saatu esittämään kidutuksellakaan vihollisen propagandajulistuksia. No, se oli sitä aikaa kun miehet olivat todella rautaa.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri Vastaus kommenttiin #41

Juuri näin. Ja ne ketkä haistattavat pitkät kuulustelijoille, niiden videoita ei tietenkään näytetä.

Taisi olla Persianlahden ekassa sodassa englantilaisupseeri joka videolla ei edes pahasti hakattuna kertonut muuta kuin nimensä ja sotilasarvonsa. Jostain syystä video kuitenkin pääsi julkisuuteen ja kaverista tuli kansallissankari.

Käyttäjän jorikajanto kuva
Jori Kajanto

"Ukrainan armeijan mukaan miehistön jäsenet puhuvat videolla pakotettuina todennäköisesti painostamisen ja kiduttamisen jäljiltä, joten heidän lausuntonsa on ”ymmärrettävä tässä valossa”."

https://www.verkkouutiset.fi/pidatetyt-ukrainalais...

Nikolai Holopainen

RadioFreeEuropen haastattelussa 7.8.2018 Ukrainan merivartija Poliakov toteaa, että Venäjän käytännöt ovat provokatiivisia, mutta teknisesti laillisia.
Nähtävasti sillan valmistuminen ja Ukrainalaiset puheet, että se pitäsi räjäyttää ovat saaneet Venäjän kontolloimaan salmen liikennettä tarkemmin. Muuttiko Venäjä provokatiivista, mutta käytännössä hyväksyttyä toimintatapaa näiden kolmen laivan osalta...

vai

A.O linkissä pidätetyt merimiehet kertovat tapahtuneesta. Tiesivät suorittavansa provokaatiota Venäjän aluevesillä. Poroshenko todennäköisesti tarvitsi syyn, jotta voisi julistaa sotatilan. Hän yrittää pysyä vallassa keinolla millä hyvänsä.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=224&v=...

Niin tai näin, niin hemmetin moinen myrsky mediassa on saatu aikaan.

Jani Kuusela

"Poroshenko todennäköisesti tarvitsi syyn, jotta voisi julistaa sotatilan. Hän yrittää pysyä vallassa keinolla millä hyvänsä."

Tämä on todennäköisin syy. Toimittaja Mirja Kivimäki eilen mtv:n uutisille:

"Eilen Ukrainan parlamentti hyväksyi presidentti Petro Poroshenkon päätöksen julistaa maahan sotatilalaki, joka tulee voimaan huomenna keskiviikkona. Ukrainassa olisi määrä järjestää presidentinvaalit ensi keväänä, mutta Kivimäen mukaan ne jäävät sotatilan takia todennäköisesti pitämättä."

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Nikolai Holopainen: "A.O linkissä pidätetyt merimiehet kertovat tapahtuneesta."

Kolmesta levitetystä videohaastattelun pätkästä ainakin vihreäsävyiseen maastopukuun pukeutunut "tapahtuneesta kertoja" selvästi lukee tekstin hänen edessään pidettävästä paperista, joka on hänestä katsoen kamerasta vasemmalla. Tämä on nähtävissä selvästi silmien liikkeistä, jotka kohdistuvat tekstiin ja kulkevat tasaisesti vasemmalta oikealle ja rivin vaihtuessa siirtyvät nopeasti takaisin jatkumaan vasemmasta marginaalista. Puheääni vaikuttaa myös hiukan monotoniselta eikä spontaanilta.

Mitä pitää ajatella siitä, että pidättävä osapuoli näkee aiheelliseksi panna pidätetyn lukemaan ääneen ennalta kirjoitettu teksti, ja tallenne siitä levitetään kansainväliseen julkisuuteen?

Nikolai Holopainen

Toki pidätettyjen kommentteihin pitää suhtautua epäilyksellä, kuten kommentissa 42 esitin. Ainakin kaikki ainakin muistvat mainita Venäjän aluevedet ja ainakin yksi provokaation. Onko heidän kertoman ja muiden tapahtumaan liittyvien todisteiden välillä ristiriitaa?

Mielenkiintoista on seurata mitä heille tapahtuu vapautumisen jälkeen ja mitkä ovat kommentit sitten. Skripalien vapautumista julkisuuteen odottelen.

Poroshenko ainakin sai sotatilansa.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #53

"Ainakin kaikki ainakin muistvat mainita Venäjän aluevedet ja ainakin yksi provokaation."

Onko tuossa asetelmassa kameran edessä valinnan varaa sen suhteen, mitä "muistaa mainita"? Totta kai pidättäjän mielivallan kohteena olevat lukevat ennalta kirjoitetun tekstin sellaisenaan, koska sehän on heille pienimmän riesan tie ainakin lyhyellä tähtäyksellä.

Mikä tässä on se provokaatio? Ukrainan kaksi pientä sota-alusta ja hinaaja ovat reitillä Ukrainan satamasta toiseen Ukrainan satamaan, kun ne pysäytetään asevoimin. Osapuolilla on vastakkaiset kertomukset ennakkomuodollisuuksien noudattamisesta salmessa.

Mitä uhkaavaa tai vaarallista tähän "provokaatioon" liittyy Venäjän kannalta, vaikka Ukrainan aluksissa olisikin jalkaväen aseita?

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Venäjä kokeili tankkialuksen käyttämistä väylää tukkimassa omalla alueellaan. Voidaan myös miettiä miten Venäjä pystyy tarvittaessa tankkialuksilla räjäyttämään rai tukkimaan esimerkiksi Tanskan salmet tai Ahvenanmaalle johtavat väylät. Nopealla toiminnalla omille joukoille saadaan arvokasta aikaa kun vastapuolen päätuloväylät saadaan tukittua.

Jani Kuusela

Venäjä paha, muu maailma hyvä.

Oma maa mansikka, muu maa mustikka.

Koko Ukrainan kriisi lähti liikkeelle laittomasta vallankaappauksesta. Oligarkit sai EU-myönteiset ukrailanalaisparat barrikaadeille propagandallaan.

Lailliselta, istuvalta presidentiltä vietiin valta väkivallan keinoin.

Pari kolme kuukautta vallankaappauksesta, pimpeli pom, Poroshenko, ukrainalainen oligarkki astui valtaan.

Venäjä vastasi vallankaappaukseen järjestämällä Krimillä kansanäänestyksen.

Äänestyksen tuloksen mukaan enemmistö Krimin asukkaista olisi ollut Venäjään liittymisen puolella.

Raportoitujen tulosten mukaan 96,6 % kannatti Krimin liittymistä Venäjään. Äänestysprosentiksi kerrottiin 83,1 %.

Ukrainan hallituksen mukaan valtiollisia tiedotusvälineitä ja matkapuhelinliikennettä häirittiin laajamittaisella informaatiosodankäynnillä.

Kuulostaapa tutulta, informaatiosodankäynnillä?

Oli miten oli,

Nyt olisi laitettava katse kohti Ukrainan tulevia presidentin vaaleja. En tiedä, ketä siellä on ehdolla, saati heidän taustaansa.

Sen olen kuitenkin saanut selville, että nykyinen, hyvin kyseenalaisissa oloissa valittu Poroshenko ei nauti kansan luottamusta. Ei venäläisten sen enempää kuin ukrainalaisten enemmistön. Poroshenkon kannatusluku lienee tällä hetkellä 8 %.

TÄMÄ KOKO FUCKING HÄSSÄKKÄ on vain Poroshenkon yritys pysyä vallassa. Kun Ukrainassa on sotatila, demokraattisia vaaleja ei voida järjestää. Ei, koska äänestystulos tulisi olemaan sekä lännen että Poroshenkon mielestä väärä.

Mayday mayday

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto

Tuo on kyllä aikamoista tajunnanvirtaa.

"Koko Ukrainan kriisi lähti liikkeelle laittomasta vallankaappauksesta. Oligarkit sai EU-myönteiset ukrailanalaisparat barrikaadeille propagandallaan."

Tuo ei pidä paikkaansa. Ukrainalaiset halusivat yhteistyösopimuksen EU:n kanssa, mutta se ei sopinut Putinin Venäjälle, joka usutti presidentti Janukovichin tukahduttamaan vastarinnan kovin ottein. Tämä ei kuitenkaan onnistunut, koska väkivaltaisuudet Ukrainassa johtivat kansannousuun, jolla Ukrainan kansa, joka oli kyllästynyt Janukovichin korruptoituneeseen hallintoon, syöksi hänet vallasta.

"Venäjä vastasi vallankaappaukseen järjestämällä Krimillä kansanäänestyksen."

Tuossa sinä ojoit kyllä mutkia aika rajusti. Ensiksi Venäjä lähetti Krimille noin 10,000 hyvin koulutettua sotilastaan, jotka miehittivät sen. Tämän jälkeen Krimi "itsenäistyi" ja järjesti "kansanäänestyksen", jolla se "itsenäisenä" valtiona halusi liittyä osaksi Venäjää.

"TÄMÄ KOKO FUCKING HÄSSÄKKÄ on vain Poroshenkon yritys pysyä vallassa. Kun Ukrainassa on sotatila, demokraattisia vaaleja ei voida järjestää. Ei, koska äänestystulos tulisi olemaan sekä lännen että Poroshenkon mielestä väärä."

Saisiko tuosta todisteet, että tuo hässäkkä on Ukrainan vika? Kannattaa huomata, että Venäjä oli se osapuoli, joka avasi tulen haavoittaen useita ukrainalaissotilaita. Lisäksi on syytä muistaa, että Ukrainalla on oikeus purjehtia Mustaltamereltä Asovanmerelle Ukrainan ja Venäjän vuoden 2003 Asovanmeren sopimuksen mukaan, joka Putin allekirjoitti Venäjän puolesta. Käsitykseni mukaan kukaan ei ole Ukrainassa puhunut siitä, että vaaleja tultaisiin siirtämään.

Olisi myös hyvä kiinnittää huomiota tämän selkkauksen kansainvälisiin reaktioihin. Australia, Kanada, Tanska, Viro, Ranska, Liettua, Puola, Romania, Britannia, Moldova, Kuwait, Turkki ja Yhdysvallat käytännössä tuomitsivat Venäjän toimet sulkea Kerchin salmi. Sen sijaan Ukrainaa pitävät hyökkääjänä Bolivia, Kiina ja Kazakstan.

Lähde: https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Kerch_Strait_in...

Tässä on nähtävissä, että länsimaiset demokratiat yhdessä Kuwaitin ja Turkin kanssa tuomitsevat Venäjän toimet. Sen sijaan Venäjä saa tukea vain autoritääristen maiden, kuten Bolivian, Kiinan ja Kazakstanin tuen.

Jani Kuusela

"Ukrainalaiset halusivat yhteistyösopimuksen EU:n kanssa, mutta se ei sopinut Putinin Venäjälle, joka usutti presidentti Janukovichin tukahduttamaan vastarinnan kovin ottein. "

Bull shit, EU valmisteli Ukrainalle yksipuolisen vapaakauppasopimuksen, jonka oligarkit myivät EU myönteiselle kansanryhmälle televisiokanaviensa kautta.

Miksi ei järjestetty EU kansanäänestystä? Koska kielteinen puoli olisi voittanut.

Valta piti ottaa pois järjestetyllä kansannousulla. Se oli laiton vallankaappaus. Presidentiksi järjestettiin oligarkki Poroshenko.

Nyt kun Eu myönteisten joukko on kutistunut olemattomiin, presidentin vaaleja ei uskalleta järjestää.

Siksi tämä selkkaus, ja sotatila.

Ei vaaleja, ei demokratiaa. Kauan eläköön oligarkkien rahoittama diktaattori Porosenko.

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto Vastaus kommenttiin #51

Todista nyt väitteitäsi. Osoita, että EU valmisteli yksipuolisen vapaakauppasopimuksen. Kansanäänestyksen järjestäminen Ukrainassa on sen maan sisäinen asia ja osoita, että sitä ei järjestetty siksi, että ei-puoli olisi voittanut.

Unohdat että Janukovich oli korruptoitunut hallitsija, joka käytti Ukrainan valtion varoja omien mielihalujensa täyttämiseen ja hän käytti vuodessa lahjuksiin noin 2 miljardia dollaria:

https://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/31/ukrain...

On täysin oikein, että tuollainen henkilö joutuu vastuuseen teoistaan. Sitä paitsi Janukovich hylkäsi virkansa paeten vastuutaan ja meni vapaaehtoisesti maanpakoon Venäjälle. Ukrainan lakien mukaan jos hänet olisi tuomittu, niin hän olisi joutunut vuosiksi vankilaan, joten hänen kannaltaan on mukavampaa elää Venäjällä miljonäärinä kuin lentää vankilaan kulkematta lähtöruudun kautta.

"Nyt kun Eu myönteisten joukko on kutistunut olemattomiin, presidentin vaaleja ei uskalleta järjestää."

Todista tämä väite. Todista se, että Ukrainassa EU:n kannatus on romahtanut. Todista, että siellä ei uskalleta järjestää presidentinvaaleja.

Uskallan väittää, että et todellakaan tiedä mistä puhut, sillä Kiovan Kansainvälinen Sosiologian Instituutti "Kyiv International Institute of Sociology" sai kyselyssään, joka julkaistiin toukokuussa aivan toisenlaisia tuloksia. Suuntautumista EU:n suuntaan tai sen jäsenyyttä kannatti 45.9%, 8.9% kannatti tulliliittoa Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin kanssa ja näistä kummastakin kieltäytymistä kannatti noin 32%. Tämän lisäksi Ukrainan NATO-jäsenyyttä kannatti 41.4% ja vastusti 37.8% tässä kyselyssä.

Lähde: https://www.ukrinform.net/rubric-society/2455741-a...

Tuo osoittaa, että syljet putinilaista propagandaa one-linereiden muodossa, mutta sinulla ei ole halua tai kykyä alkaa todistamaan väitteitäsi.

Jani Kuusela Vastaus kommenttiin #55

Ukrainan entinen, vallasta laittomasti syösty presidentti Viktor Janukovytš oli voittanut demokraattisesti järjestetyt presidentin vaalit 2010.

Hän oli selkeästi diplomaattisempu johtaja Venäjän suhteen kuin Poroshenko.

Hänen ohjelmaan kirjattiin mm. vaatimus kansanäänestyksestä ennen NATO-jäsenyyttä, mikä tosiasiassa estää sen, koska valtaosa kansasta vastustaa jäsenyyttä. (Wikipedia)

Hänen aikanaan käydyt neuvottelut johtivat huhtikuussa 2010 Ukrainan ja Venäjän väliseen sopimukseen laivastotukikohdan vuokra-ajan jatkamisesta ja venäläisen kaasun edullisemmasta toimitushinnasta.

Janukovytš oli myös luvannut luoda yhteenliittymän, joka sallisi Venäjän yhteisesti toimia Ukrainan kaasun liikenneverkossa ja hän on luvannut auttaa Venäjää rakentamaan South Stream maakaasuputken.

Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Hieman ennen uusia laillisia presidentin vaaleja 2014 järjestettiin vallankaappaus, jonka seurauksena presidentti syöstiin vallasta ilman vaaleja.

Viimeinen pisara oli, kun syksyllä 2013 presidentti Viktor Janukovytš hylkäsi EU:n kauppa- ja yhteistyösopimuksen Venäjän mieliksi. EU ei ollut suostunut tinkimään oikeusvaltiokriteereistä.

Ainakin 100 000 Janukovytšille suuttunutta mielenosoittajaa valtasi Kiovan kadut.

Se on suhteellisen pieni määrä kansaa, kun maassa asuu 45,5 miljoonaa ihmistä. Kiovan, jossa mielenosoitukset pidettiin, väkiluku on noin 2,8 miljoonaa.

Oligarkien rahoittaman vallankumouksen johdosta presisentin vaalit jäivät pitämättä, ja istuva presidentti pakeni maastaan ja Ukrainan parlamentti erotti hänet virastaan. Erotusprosessin laillisuudesta on kuitenkin kiistelty.(Wikipedia)

Hässäkän keskellä

A) kansanäänestykset tulos Krimillä hylättiin ja Krim julistettiin kuuluvaksi Ukrainalle.

B) presidentiksi nousi ukrainalainen oligarkki Poroshenko.

Nyt, vallankumouksen jälkeen ensimmäiset presidentin vaalit ovat ovella. Poroshenkon kannatus on 8%. Totta kai vallankaappauksen tehneet oligarkit pyrkivät estämään uudet vaalit, koska he tulisivat kärsimään siinä tappion.

Ainoa keino estää vaalit, kansainvälisiä sopimuksia rikkomatta, on järjestää maahan sotatila, tavalla tai toisella.

Käyttäjän jorikajanto kuva
Jori Kajanto Vastaus kommenttiin #69

Ukrainan parlamentti erotti hätäistunnossaan ylivoimaisella ääntenenemmistöllä Janukovisthin. Ihan demokraattisesti.

Jani Kuusela Vastaus kommenttiin #72

Erotusprosessin laillisuudesta on kuitenkin kiistelty - jopa lännessä.

Ukrainan väliaikainen parlamentti ei ollut vaaleilla sinne äänestetty.

Käyttäjän jorikajanto kuva
Jori Kajanto Vastaus kommenttiin #76

Lopulta Janukovytš erotettiin 22. helmikuuta 2014 Ukrainan parlamentin hätäistunnossa. Parlamentin 340 läsnä olleesta jäsenestä erottamisen puolesta äänesti 328. Eli aika yksimielistä oli.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Venäjä harjoitti hybridisodankäyntiä tuomalla pidätetyt ukrainalaissotilaat julkisuuteen.

Kouluesimerkki hybridisodankäynnistä, joka upposi juuri sillä tavalla ainakin tämän blogikirjoituksen kommentoijiin arviolta 70-80 prosentin laajuudessa tavalla, jolla Venäjä haluaa käyttämiensä hybrisodankäyntitapojen ihmisiin vaikuttavan.

Upposi myös Yleen, MTV:hen jne., jotka marssittivat sotilaat televisioon.

Kehottaisin kaikka niitä, jotka kirjoittivat pidätetyistä ukrainalaissotilaista puolesta tai vastaan hieman opiskelemaan hybridisodankäyntiä ja miettimään asioita.

Onko ihan välttämätötä ajaa Venäjän etua ja kinastella typeryyksistä?

Venäjä kiittää teitä kaikkia, siis myös niitä, jotka kirjoittivat ukrainalaissotilaiden esiintymisestä lavastuksena.

Opiksi ja ojennulseksi siis. Nyt näette, miten Venäjä vaikuttaa kaikkiin varsin fiksusti hybrisodankäyntitavoillansa.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

No juurihan itsekin Pesonen kirjoitit noista pidätetyistä ukrainalaissotilaista.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Vähän sivusta: Ainakin englanninkielisestä Pravdasta päätellen Venäjä käyttää Ukrainan uutisia sisäpolitiikassaan, miten lie venäjäksi?

http://www.pravdareport.com/

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

Ei pitäisi kirjoittaa mitään ja toivoa että aihe painuu alas? Sorry, some ei toimi niin eikä se hybridivaikuttaminenkaan tai sitä vastaan oleminen.

No kun olet Pesonen kuitenkin eri mieltä, niin opeta teoriasi tai muilta saamasi opit lyhennetyssä muodossa (tai linkkaa tahoihin, jotka siihen kykenevät). Ihan turha sanoa "opetelkaa" tarjoamatta oppimateriaalia.

Käyttäjän Keijo Lindgren kuva
Keijo Lindgren

Luin juuri että Turkki vaatii etukäteisilmoituksen sota-aluksilta Hormusin salmen läpikulkuun.
Olikohan Ukraina ilmoittanut valtion alusten tulosta venäläisille silloin pidätys ei olisi ollut yllätys kun suunnitellaan etukäteen.
Huonosti suunniteltuna tulee provosointi tai harmiton provosointi vartavasten haluttiin.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Ajatuksesi ei kestä historiaan pidemmälle menevää tarkastelua.

Lue ne sopimukset, joihin kirjoituksessani on linkit. Siellä on kirjattu, mihin Ukrainalla ja Venäjällä on oikeus tuossa salmessa. Venäjällä ei todellakaan ole oikeutta tehdä tarkastuksia sen enempää kuin Ukrainallakaan. Venäjä on kirjannut tarkastukset oman liikenneministeriönsä laatimaan lakiin kirjoituksessani kirjatusti, mutta missään Ukrainan kanssa sovitussa luonnollisesti asiaa ei ole.

Et ole varmaan huomannut, että ajatuksellasi hyväksyt Venäjän Krimin niemimaan anastuksen ja sen, että Venäjä hallitsisi Kertšinsalmen molempia rantoja niin kuin Turkki hallitsee Hormuzinsalmen molempia rantoja.

Venäjä onnistuu todellakin hyvin hybridivaikuttamisessa Suomessa. Täällä tuntuu otollista maaperää riittävän vastaavasti kuin Yhdysvalloissa. Näillä kommentointipalstoilla kommentit liukuvat hyvin helposti kokonaiskuvasta Venäjä päämääriä tukeviin ja Venäjän syöttämiin pieniin yksityiskohtiin ja "heittoihin", joihin Venäjä tietää länsimaiden kansalaisten tarttuvan ja joita Venäjä tietää kansalaisten ja myös toimittajien jauhavan. Venäjä on taitava ohjaamaan asioita fokuksesta Venäjän toivomaan suuntaan.

Ukrainalaissotilaiden tuominen julkisuuteen on tyyppiesimerkki, miten Venäjä hämmentää länsimaista keskustelua haluamaansa suuntaan pois pääasiasta.

Käyttäjän Keijo Lindgren kuva
Keijo Lindgren

Porosenko lähetti sotalaivansa salmeen kysymättä venäläisiltä ja sotilaat vankeuteen.
Oikein tai väärin mutta provokatio onnistui.
Niinistö tuskin lähettäisi suomalaisia.

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto

Tässä on varmaankin kyse Bosporin salmesta, ei Hormuzin salmesta, jota Iran pystyy valvomaan.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Hormuzinsalmi

Toinen kysymys on se, että onko sinulla todisteita siitä, että Ukraina on rikkonut Asovanmeren vuoden 2003 sopimusta? Jos Ukrainaa syyttää sopimuksen rikkomisesta, niin se pitäisi myös pystyä todistamaan.

Käyttäjän paavonevalainen kuva
Paavo Nevalainen

Ihan lyhyt filosofoiva kommentti lännen pyhimpiin arvoihin:
- ei meillä kovin pyhiä arvoja ole ollenkaan, kovin on maallista ja arvovapaata meininkiä. Erilaisia pyhyyksiä voi joku meille alkaa markkinoida, mutta nyt tarjolla on vasta scientologia. Sotimisen pyhyys on perkeleestä!
- liikkumisenvapaus ja omistusoikeus ovat keskenään ristiriidassa. Sen minkä omistat (muualla maailmassa) sen estät olemasta muille saatavilla. Suomalainen järjestely on poikkeus; nomadinen rauhanpakti saamelaisten ja suomalaisten välillä nollatuhatluvulta. Ei ollut ihmeempää sotaa, mitä nyt pientä pogromia, kun suomalaisia alettiin verottaa ja painostaa asuttamaan perämetsätkin.

En kyllä lähtisi vielä sotimaan sen takia, mitä tapahtuu jossain Etämerellä. Kärsikööt ne, jotka kärsänsä tunkevat kuumiin paikkoihin. Tässä tapauksessa kärsijän pitäisi olla Ukraina. Odotellaan ja katsotaan, parempi olisi tätä tappelua katsella päältä ja sitten jälkiviisastella.

Käyttäjän paavonevalainen kuva
Paavo Nevalainen

Jos jätetään filosofia sikseen, niin on ehdotettu sellaistakin, että Krimin sillanalusrytinä ja laivatöniminen olisivat Ukrainan hallitukselta pyydetty mediatempaus juuri ennen GCM -sopimuksen allekirjoitusta. Sopimus sinällään voi olla viatonkin, mutta sopivasti tulkittuna ja vedättämällä se avaa paljonkin mahdollisuuksia myöhemmin varsinkin tuolle vapaalle liikkumiselle.

Eli siis mitä sillan alla ensin, sitä raja-asemilla myöhemmin.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Ei sinulta ainakaan mielikuvitusta puutu.

Käyttäjän PerttiRampanen kuva
Pertti Rampanen

Jos Ukraina kuuluisi Natoon, niin tällaista ei olisi tapahtunut.
Länsimaiden vaatimukset Venäjälle eivät paljon ukrainalaisia lohduta. Putin ei niistä piittaa.

Luulisi suomalaisten päättäjien viimeinkin heräävän maamme osalta Natoon liittymisessä. Myötätuntoa saimme jo tarpeeksi sotien aikana, ja pelkästään sitä emme nytkään kaipaa jos konflikti itänaapurin kanssa syntyisi. Ja minkään muun maan kanssa sellaista ei synnykään.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Putin sanoi tänään, että Venäjän rajajoukot toimivat sunnuntaina kuten toimivat, koska toimimalla toisin he olisivat voineet joutua oikeuteen. Tämähän voi olla tottakin.

https://twitter.com/dimsmirnov175/status/106774965...

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Älä nyt sinäkin lähde Venäjän hybridisodankäyntiä ja Putinin propagandaa tukemaan.

Miksi sitten ukrainalaissotilaat kuvattiin ja kuvat levitettiin ympäri maailmaa? Toimiko FSB tuossakin asiassa niin, että muutoin toimimalla - siis jättämättä kuvaamatta ja julkaisemalla kuvauksia - olisi joutunut oikeuteen?

Miksi sitten Venäjä ajoi salmeen poikittain laivan estäen Ukrainan alusten kulun Asovanmeren satamiin?

Jani Kuusela

Katoin just videolta miten ukranainalais sota-alus pakeni Venäjän puolelle niiin kuin Pohjois-korealainen sotilas pakeni etelä-koreaan taannoin, näitten hä, kun se pakeni, uutisissa näyttivät.

Käyttäjän jorikajanto kuva
Jori Kajanto

Tarkoitat kai Venäjän miehittämälle alueelle?

Käyttäjän paavonevalainen kuva
Paavo Nevalainen

Tässä ennen maatepanoa kommenti Pertti Rampasen jossitteluun: "Jos Ukraina kuuluisi Natoon, niin tällaista ei olisi tapahtunut."

Ukrainahan ei kuulunut Natoon astuessaan maailman parrasvaloihin. Jos se olisi liittynyt jollain pikapikaa -junailulla, olisi Venäjä todella vyöryttänyt massiiviset miehitysjoukot Itä-Ukrainan puolelle, ja hyvin pian olisi syntynyt uusi Itä-Länsi -Saksan raja. Se olisi näkynyt satelliitteihin asti ihan todella.

Näin ei ole käynyt, vaan jostain kummallisesta syystä ukrainalaiset ammuskelevat siellä toisiaan laiskahkoon tapaan sangen pienimuotoisesti ja hillitysti. Tuki lännestä ja Venäjästä on äärimmäisen pientä toistaiseksi. Juuri tuo tuen pienuus ihmetyttää. Kuka Venäjällä hyötyy siitä, että on olemassa konflikti, jota ei ole "ratkaistu" perinteiseen tapaan (siis isosti, laittamalla homma kunnolla ns. ruumisjäihin)? Tämä on asia, jota en vielä ymmärrä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset