AriPesonen1

Liberaali demokratia ja Perussuomalaiset

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho piti tiistaina 11.6.2019 puheen Paasikivi-Seurassa. Puhe käsitteli perussuomalaisia näkemyksiä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.

Puheessaan Halla-aho lausui seuraavasti:

Kuten edellä sanoin, moni luuli maailman tulleen valmiiksi Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Ajateltiin, että liberaali demokratia on vääjäämätön kehityksen päätepiste kaikkialla. Poikkeamat on nähty tilapäisinä häiriöinä, jotka menevät odottamalla pois. Oma arvioni on, että tässä kehityksessä ei ole mitään itsestään selvää. Se, mitä näemme esimerkiksi Venäjällä, Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Filippiineillä, Kiinassa, Turkissa, joissakin Keski-Euroopan maissa, voi hyvinkin merkitä pysyvää tai pitkäaikaista suunnanmuutosta poispäin globalismista ja kohti nationalistisempaa, konservatiivisempaa ja protektionistisempaa maailmaa. Nämä sanat eivät ole kirosanoja kaikille. Toisin kuin monet kuvittelevat, demokratia itsessään ei takaa liberaalia yhteiskuntamallia, jos äänestäjät eivät koe, että liberalismi edistää heille tärkeitä asioita. Turkissa, Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Filippiineillä, Puolassa ja Unkarissa on kansalaisten valitsemat johtajat.” (Paasikivi-Seura ry, Jussi Halla-aho 11.6.2019).

Palaan Halla-ahon edellä mainitsemiin Puolaan ja Unkariin EU:n jäsenmaina myöhemmin tässä kirjoituksessa. Näiden maiden kansalaisten valitsemat johtajat ovat keskeisintä liberaalia demokratiaa. Ilman liberaalia demokratiaa nämä kansalaisten valitsemat johtajat eivät olisi koskaan päässeet maittensa johtajiksi.

Halla-aho eivätkä muutkaan perussuomalaiset ole tähän saakka käyttäneet juurikaan termiä liberaali demokratia. Halla-ahon vanhoista puheista löytyy kyllä jossain määrin terminä liberalismi ja ennen kaikkea liberaali globalismi (esim. MTV-uutiset 15.6.2018, Suomen Uutiset 16.6.2018).

Liberaali globalismi aatesuuntaterminä on perussuomalaisten oma keksintö. Liberalismia (liberalism) aatesuuntana ja globalisaatiota (globalization) ilmiönä on kyllä käsitelty ja tutkittu myös toisiinsa sidottuna, mutta tarkoitushakuisen liberaali globalismi -termin perussuomalaiset ovat valjastaneet omiin poliittisiin tarkoituksiinsa. Globalisaation haittapuolet on haluttu sälyttää yhdelle sellaiselle aatesuunnalle, jonka perussuomalaiset näkevät vastavoimanaan.

Halla-aho on ymmärtänyt liberaali demokratia -termin väärin. Kyse on valtiomuodosta eikä aatesuunnasta. Kyse on valtiollisesta hallintomuodosta.

Valtiomuodoilla ei ole tapana noin vain hävitä, vaikka niiden suosio vaihteleekin vuosisatojen mittaan. Liberaali demokratia valtio- ja hallintomuotona sotketaan surutta liberalismiin, joka on oikeistopopulismin tapaan vain aatesuunta, ideologia ja poliittinen suuntaus.

Latinan kielestä peräisin olevat liber-alkuiset sanat ovat vaikeita ja yleensä ne yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi tarkoittamaan liberalismin eri aatteita. Liber latinalaisena kantasanana tarkoittaa kutakuinkin vapaata.

Jostakin kumman syystä kaikki liber-alkuiset sanat saavat perussuomalaiset ja myös muut oikeistopopulistit näkemään punaista. Ainoa poikkeus lienee markettien hyllyillä oleva Libero.

Liberalismi, talousliberalismi ja perussuomalaisten käyttämä liberaali globalismi ovat siis kuitenkin eri asioita kuin liberaali demokratia. Liberaali demokratia on eri asia kuin liber-alkuiset ismit.

                                                                                           ****

Liberalismi-sanaa jollakin etuliitteellä varustettuna ei pidä siis missään tapauksessa sotkea liberaaliin demokratiaan niin kuin Euroopassa yleisesti oikeistopopulististen ja kansallismielisten kansanliikkeiden kannattajakunnassa tarkoitushakuisesti sotketaan.

Nyt sotkemisen on aloittanut Paasikivi-Seuran esitelmässä ensi kertaa myös Jussi Halla-aho. Perussuomalainen vakiosotkija jo aiemmin on ollut varapuheenjohtaja ja europarlamentaarikoksi valittu Laura Huhtasaari.

Sotkeminen on ollut Huhtasaarelta tietoista toimintaa ja siihen on tarkoitushakuisesti liitetty myös demokratiakäsitys. Demokratiassa jotkin tahot - liberalistit siis - olisivat Huhtasaaren mukaan muka rajoittamassa oikeistopopulistien mahdollisuutta olla eri mieltä (esim. Twitter, Laura Huhtasaari 23.8.2018).

Eri mieltä olemisen oikeus on kuitenkin liberaalin demokratian keskeisin kulmakivi.

Huhtasaaren käsitys demokratiasta - meille länsimaissa asuville siis liberaalista demokratiasta - on oheinen:

Demokratia on estänyt meidän hyvät asiat. Joskus demokratia vesittää hyvän idean, koska kyseessä on kompromissiratkaisu. Ja kyllähän joissain asioissa jollain muulla puolueella voi olla perussuomalaisia toimivampi idea. Demokratia on paras mahdollinen valtiomuoto, mutta ei sekään ole aukoton ja täydellinen.” (Iltalehti 12.11.2015).

Huhtasaaren mielestä demokratia siis pyhittäisi kaikki keinot. Demokratia on siis hyvä niin kauan kuin se tuottaa Huhtasaarelle hyviä asioita. Huhtasaari ei ole halukas kompromisseihin.

Hyvä sentään, että demokratia on edelleen paras valtiomuoto myös Huhtasaarelle.

                                                                                           ****

Liberaalin demokratian (liberal democracy) idea on ikivanha. Liberaali demokratia nykymuotoisena sanallisena käsitteenä on sen sijaan paljon nuorempi. Synonyymi käsitteelle on myös läntinen demokratia (Western democracy) tai perustuslaillinen demokratia (constitutional democracy).

Sanan nykymuotoinen merkitys tähdentyi toisen maailmasodan jälkeen, kun läntiset demokratiat haluttiin erottaa marxilais-leniniläisten puolueiden hallitsemissa valtioissa käyttöön otetuista kansandemokratia-käsitteestä ja demokraattinen kansantasavalta -käsiteestä. Kansandemokratia- ja demokraattinen kansantasavalta -termeissä kyse oli kuvata kommunismia muka valtion demokraattisena hallintomallina. Nyt tiedämme, mikä on ja oli totuus, vaikka täällä Suomessakin moni piti vielä 70-luvullakin kansandemokratioita demokratian korkeimpana muotona.

Liberaalin demokratian aatteelliset juuret juontavat jo 1600-luvun lopulle. Liberaali-sana adjektiivina korosti jo 1700-luvulla tasa-arvoa ja sitä, ettei ihminen saa olla alistettu (subordination) eikä alistava (subjection). Esimerkiksi englantilainen filosofi John Locke (1632–1704) yhtenä aateperustan muodostajana monista kirjoitti jo vuonna 1690: “Creatures of the same species and rank … should also be equal one amongst another without Subordination or Subjection." (Second Treatise of Government, 1690).

Paroni Montesquieun (1689-1755) luoma vallan kolmijako-oppi oli tuon aikaisen liberalismin ja tämän aikaisen liberaalin demokratian ydintä. Vallan kolmijako-opissa lainsäädäntövalta, tuomiovalta ja toimeenpanovalta on erottu tiukasti toisiltaan vallan väärinkäytön estämiseksi. Ollaan siis demokratian pohjimmaisissa peruskäsitteissä jo vuosisatojen takaa.

Liberaalin demokratian kaksi avainsanaa ovat yksilön ja vähemmistön oikeudet sekä perustuslaki. Nuo ovat liberaalin demokratian kaksi perusmääritelmää, mitä Euroopan unioni esimerkiksi Puolassa ja Unkarissa sekä lisäksi myös kaikissa muissa EU-maissa tarkastelee, jos ne ovat uhattuina.

EU-maan tulee olla valtiomuodoltaan liberaali demokratia. Kyse on vallan kolmijako-opista, joka on EU:n keskeisin perusarvo. Kyse on oikeusvaltioperiaatteesta. Kyse liberaalissa demokratiassa valtio- ja hallintomuotona on pohjimmaisista EU:n yhteisesti sovituista perusarvoista. Jos noita perusarvoja ei ole valmis toteuttamaan, ei unionin jäseneksi ole asiaa. Muun valtiomuodon mailla ei EU:hun ole asiaa jo unionin perussopimuksien mukaisesti.  

On syytä vielä kertaalleen korostaa, että tuossa liberaalin demokratian sanayhdistelmässä liberaali-sanalla ei ole tekemistä liberalismi-aatesuunnan kanssa. Noita sanoja ei pidä koskaan sekoittaa keskenään niin kuin Halla-aho Paasikivi-Seuran tilaisuudessa sekoitti. Liberaalilla demokratialla ja liberalismilla on toki yhteys, mutta se ei muodostunut valtiomuodosta vaan valtioiden harjoittamasta politiikasta liberaalin demokratian valtiomuodossa kylmän sodan aikaan: kansandemokratia ja kommunismi, liberaalinen demokratia ja liberalistinen markkinatalous.

                                                                                           ****

EU-komissio aloitti vuonna 2018 uuden rikkomusmenettelyn Puolaa vastaan pitkään jatkuneessa kiistassa oikeuslaitoksen riippumattomuudesta (esim. Yle 2.7. 2018). Komissio katsoi Puolan hallituksen rikkovan oikeusvaltioperiaatetta ja siis vallan kolmijako-oppia riippumattomasta tuomiovallasta.

Unkarissa EU:n komissiolle oli liikaa kansalaisjärjestöjen toiminnan muuttaminen laittomaksi loppukeväästä 2018. Komissio on syytänyt Unkaria EU-lakien ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen rikkomisesta. Unkarin hallitus vastaa näihin syytteisiin lopulta ja viimekädessä Euroopan unionin tuomioistuimessa. Kyse on siis lopulta tuomiovallasta.

Erityisesti kansalaisjärjestöjen toiminnan muuttaminen laittomaksi ei kuulu liberaalin demokratian hallinnolliseen muotoon. Liberaalissa demokratiassa ei-vallassa-olevien toimijoiden toimintamahdollisuuksien tulee olla todellisia eikä nimellisiä.

Kun EU on arvioinut ja arvioi edelleen etenkin Puolaa, kyse ei ole Puolan tällä hetkellä vallassa olevista Laki ja oikeus -puolueesta sinänsä eikä siitä, millaista maahanmuuttopolitiikkaa puolue haluaa Puolan nimissä solmittujen sitoumuksien pohjalta noudattaa. Sama koskee myös Unkaria. EU olisi toiminut samoin Puolan ja Unkarin poliittisen hallituksen väristä riippumatta.

                                                                                           ****

Niin Perussuomalaisten kuin myös kaikkien muiden eurooppalaisten oikeistopuolueiden on syytä muistaa, että liberaalin demokratian perusajatus on se, ettei vähemmistöjä syrjitä. Vähemmistöillä tulee olla myös mahdollisuus kasvaa enemmistöksi ja ottaa valta. Kyse on itse valtiojärjestelmästä ja siitä, kuinka se toimii.

Nyt oikeistopopulistiset puolueet pyrkivät pääsemään liberaalin demokratian avulla vähemmistöasemasta valtaan ja sen jälkeen muuttamaan järjestelmää niin, ettei muilla aatesuunnilla olisi enää mahdollisuutta nousta vastaavasti valtaan tai niiden valtaanpääsy vaikeutuisi niin, ettei se enää käytännössä onnistuisi. Esimerkkinä on Venäjän valitsema tie demokraattisesta hallintomuodosta kohti autoritääristä hallintomuotoa keskeisenä välineenä Yhtenäinen Venäjä -puolue.

Hankitusta valta-asemasta ja sen muka tuomasta oikeutuksesta kohti autoritääristä valtio- ja hallintomuotoa kyse on Puolassa, jossa oikeistopopulistisen Laki ja oikeus -puoleen kannatus on noin 45 prosentin luokkaa (vuoden 2019 eurovaalien tulokset (Puola) 11.6.2019). Tästä kyse on myös Unkarissa, jossa oikeistopopulistisen Fidesz- ja KDNP-puolueliittouman kannatus eurovaaleissa oli 52 prosentin luokkaa (vuoden 2019 eurovaalien tulokset (Unkari) 27.5.2019).

Pohjimmiltaan kyse on luopumisesta liberaalista demokratiasta valtiomuotona. Kerta ei ole ensimmäinen maailmanhistoriassa, kuin näin toimitaan pyrkimyksenä kohti yksin- ja harvainvaltaa.

EU ei voi sallia jäsenmailleen tuon valtiomuodon muutosta eikä vesittämistä. Jos jokin maa haluaa muutosta, maan on tällöin erottava EU:sta. EU:n harjoittaman linjan on syytä olla melko tiukka. Näivettämistä ei tule sallia.

Liberaalissa demokratiassa siis myös vähemmistössä oleva oikeistopopulistinen puolue voi kasvaa ja ottaa vallan. Liberaali demokratia ei kuitenkaan salli sitä, että valtaan päästyään oikeistopopulistinen puolue eikä minkään muunkaan sortin puolue muuttaisi vallan kolmijako-oppia sekä yksilön ja vähemmistöjen oikeuksia niin, että vähemmistöön jäävät eivät voi kasvaa enemmistöksi ja ottaa valtaa kannatuksellaan haltuunsa.

Kyse on siis vähemmistön oikeuksista ja tasapuolisista mahdollisuuksista valtiomuodon hallintojärjestelmässä. Liberaali demokratia hallinto- ja valtiomuotona on mahdollistanut myös oikeistopopulististen liikkeiden ja puolueiden menestymisen ja pääsyn jossain maissa - kuten Puolassa ja Unkarissa - myös valtaan.

Unkarissa sivujuonne on toki EU-lakeja ja ihmisoikeussopimusta rikkova turvapaikanhakijoiden kohtelu, mutta sitä ei pidä sotkea liberaalin demokratian periaatteiden rikkomiseen.  Puolassa Mateusz Morawieckin johtama Laki ja oikeus -puolue ja Unkarissa Viktor Orbánin johtama Fidesz-puolue ovat ryhtyneet nimenomaisesti toimiin, jotka rajoittavat vähemmistöön kuuluvien puolueiden pääsyä tasapuolisesti valtaan vallassa olevan puolueen kanssa. Vallan kolmijako-oppia ja oikeusvaltioperiaatetta on horjuttu etenkin oikeuslaitokseen kohdistetuissa poliittisissa muutoksissa.

                                                                                           ****

Perussuomalaisessa kannattajakunnassa kuten oikeistopopulistisessa kannattajakunnassa laajemminkin ympäri Eurooppa on epäilty, että nyt ollaan laistamassa ja syrjäyttämässä demokratiaa, kun EU on arvostellut Mateusz Morawieckin Laki ja oikeus -puolueen johtamaa Puolaa ja Viktor Orbánin Fidesz-puolueen johtamaa Unkaria ja kun EU ei ole puuttunut Espanjan toimintaan itsenäisyyteen pyrkivässä Kataloniassa.

Kyse ei siis ole demokratian laistamisesta tai syrjäyttämistä, vaan nimenomaan päinvastoin.

Jos oikeistopopulistilla liikkeillä olisi vähänkin järkeä, he toimisivat liberaalisen demokratian vuosisatoja sitten luotujen pelisääntöjen mukaan eivätkä alkaisi muuttaa yhteiskuntia kohti Venäjän ja Kiinan kaltaista autoritääristä valtio- ja hallintomuotoa, johon nyt pisimällä EU:ssa ovat olleet menossa Puola ja Unkari.

En kirjoita nyt mistään maahanmuuttoa koskevasta politiikasta, vaan oikeuslaitoksen asemasta ja oppositiopuolueiden ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksista toimia liberaalin demokratian pelisäännöillä, johon kuuluu myös lehdistövapaus.

Se, että valtapuolueella sattuu olemaan jossakin maassa yli 45 tai 52 prosentin kannatus ja sen tuoma ehdoton hallintovalta, ei oikeuta tuota puoluetta muuttamaan maata liberaalisesta demokratiasta kohti autoritariaa niin kauan kuin maa on EU:n jäsenmaa.

                                                                                           ****

Jos liberaali demokratia -termi on sekaisin oikeistopopulisteilla, sekaisin termin ymmärtäminen on myös muillakin. Sekaisin se on esimerkiksi vihreiden Osmo Soininvaaralla ”Liberaali demokratia pulassa” -kirjoituksen perustella (Suomen Kuvalehti 31.8.2018).

Liberaali demokratia ei todellakaan ole missään pulassa. Ne ovat aatesuunnat, jotka voivat olla pulassa, ei liberaalin demokratian valtio- ja hallintomuoto.

Toivoisin mielelläni kuulevan Halla-ahon ja Huhtasaaren sanovan: ”liberaali demokratia on paras valtiomuoto”. Jos he eivät tuota kykene sanomaan, nimetköön sitten heille paremman valtiomuodon.

Ovatko Perussuomalaiset puolueena sitoutuneet liberaalin demokratian valtiomuotoon vaan haluavatko he Suomen siirtyvän kohti autoritaarista valtiomuotoa?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

16Suosittele

16 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (85 kommenttia)

Käyttäjän markkuhuusko kuva
Markku Huusko

Erinomainen pohdiskelu. Kiitos.

Käyttäjän mikkokangasoja kuva
Mikko Kangasoja

Pöh! Näennäisälykästä kuraa. Valikoi sanoja suusta ja käärii haluamakseen. Ei soisi tällaista näkevän.

Halla-ahon neutraali pohdinta ja Huhtasaaren toteamus monien muidenkin esiin tuomista tosiasioista käännetään jutussa demokratian vastaisuudeksi. Kuuluisa Huhtasaaren lausuntoa vastaava on pistetty Winston Churchillin suuhun.

Itä-Euroopan maiden omanlainen kehitys tulisi asettaa historialliseen taustaan, minkä puute romuttaa kirjoituksen pohjaa isolta osin. Muutama vuosikymmen sitten maat olivat diktatuureja. Se näkyy tietenkin ajattelumaailmassa ja vain tietämätön tai harhaanjohtaja samaistaa esim. Suomen ja Perussuomalaiset näihin maihin. Tähän viittasi vastikään eräs tutkijakin, joka näki Perussuomalaiset keskustalaisena SMP:n perillisenä. Yle Puheella oli Itä-Euroopan tästä kehityksestä valaiseva keskustelu.

"Valtiomuodoilla ei ole tapana noin vain hävitä", toteat niin kuitenkin käyneen esim. Venäjällä (ja monia muitakin esimerkkejä on) vai puhutko siitä, ettei liberaali demokratia häviä kokonaan maapallolta?

Ette näe ajatteluanne häiritsevää ennakkoluuloa.

Pakko mainita taannoisesta EU:n raportista Unkarin suhteen. Julkisuudessa reviteltiin kaikenlaisella, mm. vähemmistöjen aseman heikentämisellä. Tosiasiassa, se itse EU:n raportti, kertoi Unkarin saaneen Israelilta palkinnon juutalaisten aseman parantamisesta ja romanienkin asemaan oli parannuksia tehty. Maassa on rasistisia jengejä ja sitä käytettiin keppihevosena nollaamaan kaikki muu. Raportin käsittely näyttäytyi siis täysin poliittisena harhaanjohtamisena, enkä tässä yritä valkopestä hallitusta. Ehkä lähinnä olen ottamatta kantaa, kun en runsaan roskan takia tiedä varmaksi mistä kyse.

Anne Marita Yudenfreund

Olin yllattynyt, kun luin kirjoitusta, jossa toistettiin sanaa "liberalismi". Olen itse ollut Yhdysvalloissa yli 25 vuotta ja hieman ulkona siita mita sanalla Suomessa tarkoitetaan. Kehottaisin kuitenkin olemaan varovaisia sanan kaytossa - varsinkin jos sanaa lahdetaan kaantamaan ja kayttamaan Englannin kielessa, koska taman paivan Yhdysvalloissa liberaaleilla ja liberalismilla tarkoitetaan aari-vasemmistoa joka vahvasti ajaa sosialismia, ja jopa kommunismia Yhdysvaltoihin. Selvasti Yhdysvalloissa onkin olemassa vaarinkasitys siita minkalainen hallintomuoto Suomessa, ja muissakin Pohjoismaissa on. Kun asiaa tutkin, siella loytyi uusinta tietoa, jossa suurin osa Pohjois- ja Skandinavian maista leimattiin sosialistisiksi maiksi maininnalla, etta yksityinen omistajuus on valtion rajoittamaa, jopa niin etta tuotannon ja omistajuuden sanotaan olevan paa-asiassa valtion ja yhteisojen hallussa. Tallainen vaarinkasitys tuli melkoisena shokkina, varsinkin ottaen huomioon, etta Yhdysvalloissa valtion byrokratia luo jopa paljon enemman rajoituksia yksityisille henkiloille ja yksityiselle omistajuudelle, kuin esimerkiksi Suomessa. Voin todellakin puhua omasta kokemuksesta, koska olen ollut rakentanut/ omistanut yrityksia, ja omistanut kiinteistoja molemmissa maissa. Lieneeko tallaiset tiedot kielenkaannos-virheita, vai muita vaarinkasityksia...?

Käyttäjän IonMittler kuva
Ion Mittler

Parempi valtiomuoto olisi moniulotteinen demokratia, suurimpien puolueiden alueellinen itsehallinto. Silloin jokainen puolue voisi toteuttaa haluamaansa politiikkaa omien äänestäjiensä suuntaan, siltä osin kuin kansaa kiinnostaisi riittävästi että muuttaisivat kannattamansa puolueen itsehallintoalueelle.

http://ionmittler.com/politics/IonMittler_moniulot...

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren

Vain faktat puuttuvat. Puolassa tai Unkarissa ei ole kielletty muita puolueita tai vaikka mitätöity vaalituloksia kuten Turkin Erdogan. On toki mahdollista, että Puola ja Unkari ovat Turkin tiellä, mutta mitään viitteitä tästä ei vielä ole, joten tuulesta temmattu kirjoitus.

edit:

Puola laski tuomariensa eläkeikää. Puola ei heittänyt heitä vankilaan, puhdistanut oikeuslaitostaan tms. saati muuta. Unkari sai tarpeekseen NGO:sta jotka toimivat pakolaisten, laittomasti maassa olevien, parissa. Puola ei häkittänyt heitä tms. tai muuta. Ehkä vähän kyseenalaisia toimia mutta ei näistä nyt mitenkään voi vetää jotain -> Turkki päätelmää.

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren

? Niin Unkari ei halua turvapaikanhakijoita tai tarkemmin nykyjohto ei halua. Jos Unkarin kansa on eri mieltä voi äänestää uuden johdon. Vaalit olivat vapaat. "Unkarin opposition heikkous onkin yksi Orbánin vahvuuksista." Onko tässä joku ongelma? Luen kyllä YLE:n höpöjuttuja ilman linkkejäkin.

EU:lla on ihan omat syynsä olla Puolan ja Unkarin kimpussa. Ja kenelläkään ei tule olemaan tulkintavaikeuksia jos vaikka nämä maat siirtyvät yksipuoluejärjestelmään eli kieltävät muut puolueet, heittävät toisinajattelijat vankiloihin jne. Mutta sana on vapaa siitä vaan vetämään johtopäätös siitä, että Unkarin oppositio on heikko Unkarin hirmuhallintoon.

Yksinkertaisimmillaan molempien maiden kehitystä tulee toki seurata. Kriittinen asia on onko maissa vapaa oppositio, oppositiojohtajia ei katoa, vangita sun muuta ja on toki mahdollista että molempien maiden johto haluaa ottaa mallia Putinin Venäjän näennäisdemokratiasta ja on tällä tiellä mutta on aivan liian aikaista tätä todeta, näin ei ole ainakaan vielä tapahtunut.

Käyttäjän jockerantanen kuva
Jocke Rantanen

"Joskus demokratia vesittää hyvän idean, koska kyseessä on kompromissiratkaisu."
Yllä lainaus Huhtasaaren sitaatista.

Alla väitteesi siitä että Huhtasaari ei olisi halukas kompromisseihin.
"Huhtasaari ei ole halukas kompromisseihin."

Huhtasaarihan tarkkaan sanoo sitaatissa että "Joskus vesittää....".
Ja näinhän se on ja on aina ollut.
Useimmiten kompromissi ei ole se paras ratkaisu vaan nimenomaan kompromissi.

Sitten enempää puuttumatta pohdintaasi, jos se perustuu Ylen uutisointiin niin on todella heikolla pohjalla.

Käyttäjän PanuSaarela kuva
Panu Saarela Vastaus kommenttiin #25

Vastaavat faktat ja uutiset löytyvät Ylen lisäksi kaikilta läntisten demokratioiden medioilta. Perustellun analyysin muka kumoaminen ai-tää-perustuu-ylen-juttuihin -tyyliin on naiivia ja osoittaa vain todellisten argumenttien totaalisen puutteen.

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren Vastaus kommenttiin #28

Mitä niissä tulisi kumota? Premissi, lähtökohta on, että Unkarissa ja Puolassa ei olla innostuneita ottamaan maahanmuuttajia vastaan. Tästä ei kuitenkaan seuraa, että ne olisivat tämän takia Venäjä, Kiina tai Turkki.

"Jos oikeistopopulistilla liikkeillä olisi vähänkin järkeä, he toimisivat liberaalisen demokratian vuosisatoja sitten luotujen pelisääntöjen mukaan eivätkä alkaisi muuttaa yhteiskuntia kohti Venäjän ja Kiinan kaltaista autoritääristä valtio- ja hallintomuotoa, johon nyt pisimällä EU:ssa ovat olleet menossa Puola ja Unkari.

En kirjoita nyt mistään maahanmuuttoa koskevasta politiikasta, vaan oikeuslaitoksen asemasta ja oppositiopuolueiden ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksista toimia liberaalin demokratian pelisäännöillä, johon kuuluu myös lehdistövapaus."

Tämä sitaatti on puhdasta höpöä ja täysin liioiteltu johtopäätös. Uudestaan. Varsinkin Saksa ja Ranska ovat vetäneet herneen nenään kun Puola ja Unkari eivät suostu taakanjakoon ja toisaalta ottavat toki eu - tuet vastaan joka nyt eniten kertoo siitä miten surkeassa jamassa EU on kun vain mallioppilas Suomi toimii kuten pitäisi muut maat miten haluavat.

Käyttäjän jockerantanen kuva
Jocke Rantanen Vastaus kommenttiin #29

Tässä voisi tietenkin myös kääntää kaiken ylösalaisin ja kysyä mitä se on sitten se ei-liberaali demokratia?
Koko Eurooppa olisi siis täynnä "Putinisteja" tai Venäjä-mielisiä jotka haluavat myydä Euroopan Venäjälle, tai luovuttaa?
Jos joku tai jokin valtio haluaa tehdä oman tahtonsa mukaan niin eikö "liberaalin demokratian" tulisi sallia se? Muutoinhan se liberaalius taitaa olla vähän muuta? Puhumattakaan demokratiasta.

Käyttäjän PekkaNrnen kuva
Pekka Näränen Vastaus kommenttiin #32

Jocke, taisit lukea Arin kirjoituksen huolimattomasti. Hän nimenomaan korosti, että jos esim. PS saa riittävästi kannatusta päästäkseen valtaan, on vain demokratian pelisääntöjen mukaista, että se myös pääsee. Se ei kuitenkaan valtaan päästyään saa estää eikä vaikeuttaa mahdollista kansan vaaleissa ilmaisemaa vallan taas vaihtumista. Puolan ja Unkarin valtapuolueet ovat pyrkineet vaikeuttamaan opposition, oikeuslaitoksen ja tiedotusvälineiden toimintaa ja tämä ei ole liberaalin demokratian pelisääntöjen mukaista. Eivät tähänastiset toimet vielä mitään diktatuuria ole toki olleet, mutta jossain määrin huolestuttavia kuitenkin.

Ei EU voi kieltää näitä maita siirtymästä autoritarismiin, mutta sitten ne eivät vain voi olla EU:n jäseniä, koska rikkovat sen perusperiaatteita. Ajatus siitä, että demokratian nimissä on hyväksyttävä epädemokraattinen toiminta on outo.

Käyttäjän jockerantanen kuva
Jocke Rantanen Vastaus kommenttiin #35

Aika nopeasti luin.
Kuitenkin, nykyään EU, siis vallassa olevat, tekevät kaikkensa estääkseen erimielisiä saamasta ääntään kuuluville. (Vrt. Ruotsi, Suomi) Ja tätä kautta estävät heidän pyrkimyksensä päästä valtaan. Eikö tuon "liberaalin demokratian" pitäisi sallia kaikkien suuntien pyrkimykset ja antaa kansalaisten vapaissa vaaleissa päättää mihin mennään?
Onko EU:n, siis valtaapitävien asia määritellä se, ketkä soveltuvat EU:n? EU päättää kuka rikkoo sen perusperiaatteita? Onko EU siis se auktoriteetti joka päättää mitä sen jäsenmaat saavat tai eivät saa tehdä?
Kuka päättää sen mikä on epädemokraattista? Keisari?

Olen toki samaa mieltä siitä että kaikenlaiset natsi-, fasismi- ym liikkeet on pysäytettävä. Mukaan luettuna sosialismiin pyrkivät. Sosialismihan on itse asiassa ylivoimaisesti eniten tuhoa aikaansaanut järjestelmä. Ja saa edelleen.

Ainoa kunnollinen keino estää tällaiset totalitarismit on ajatuksen-, mielipiteen- ja sananvapaus ilman mitään sensuuria. Kun yhteiskunnassa on oikeasti toimiva demokratia, ei tällaisille liikkeille ole kasvualustaa.
Väitän, että mitä tiukemmat rajat ihmisille asetetaan, sitä enemmän ihmiset potkivat vastaan. Tällainen, erilaisten vapauksien, rajoittaminen on aina ollut väkivaltaisten vallankumousten perussyy.
Joskus kuulin Ruotsissa sanottavan että ruotsalainen kapitalisti ymmärsi ajoissa antaa kansalle sen verran vapautta ja näköalaa tulevaisuuteen että siellä ei koskaan syntynyt levottomuuksia vaikka oli köyhää ja kurjaa.
Periaate oli se, että kun miehellä on perhe, talo, auto ja hän näkee että vielä huomennakin saa leipää, niin ei hän lähde vallankumoukseen. Vaikka nuo olisivatkin suurelta osin "pankin omaisuutta".
Oleellisinta on että on jonkilainen näköala paremmasta.

Käyttäjän PanuSaarela kuva
Panu Saarela Vastaus kommenttiin #29

Sekoitat (Halla-ahon tavoin) adiat, tahallasn tai tahattomasti. Pesosen premissi nimenomaan ei ole Unkarin ja Puolan maahanmuuttopolitiikka vaan liberaalin demokratian rapauttaminen esimerkiksi median ja oikeuslaitoksen kontrollilla. Hän perustelee sen niin kirkkaasti, etten voi kuin kallistua puoleltasi tahalliseen väärinymmärrykseen.

Mitä tulisi kumota? Tietenkin ne perustelut, joilla Pesonen kiistatta osoittaa edellä mainitsemani adiat todeksi. Ne eivät kumoudu sillä, että "johtopäätös menee liian pitkälle" tai perustuvat Ylen uutisiin.

Sinä yrität vain hämätä kääntämällä tämän maahanmuuttoa koskevaksi erimielisyydeksi. Tosiasiassa Puola ja Unkatri ovat autoritaarisuudessaan jo hyvin lähellä Venäjää.

Käyttäjän jockerantanen kuva
Jocke Rantanen Vastaus kommenttiin #28

Jo tuo Huhtasaari - "analyysi" on vääristelyä ja tarkoitushakuista sellaista. Kuinka on sitten kaikki muu?
Ylellä ei ole kovinkaan usein faktoja uutisissa vaan "faktoja".

Käyttäjän PanuSaarela kuva
Panu Saarela Vastaus kommenttiin #30

Siinäkö olivat pyytämäni argumentit? Ylen uutisissa on monesti virheitä! Kuin keskustelisi lastentarhalaisen kanssa.

Käyttäjän jockerantanen kuva
Jocke Rantanen Vastaus kommenttiin #47

Missä olet pyytänyt jotain argumentteja?

Kumoa tuo Huhtasaari-vääristely?

Käyttäjän PanuSaarela kuva
Panu Saarela Vastaus kommenttiin #49

Pyysin argumentteja siinä kommentissa (28), johon vastasit: "Perustellun analyysin muka kumoaminen ai-tää-perustuu-ylen-juttuihin -tyyliin on naiivia ja osoittaa vain todellisten argumenttien totaalisen puutteen."

Jos et ymmärrä, että olen tuossa argumentteja vailla.

Nyt pyydät minua kumoamaan "Huhtasaari-vääristelyn". Miten voin kumota Pesosen artikkelin "kritiikkiäsi", kun et taaskaan esitä ainuttakaan argumenttia. Et ainuttakaan.

PS. En edes muista, mitä Huhtasaaresta yllä lukee - eikä se ole aiheemme kannalta edes relevantti.

Käyttäjän PanuSaarela kuva
Panu Saarela Vastaus kommenttiin #59

*Jos et ymmärrä, että olen tuossa argumentteja vailla, niin se jää sinun ongelmaksesi.

Käyttäjän jockerantanen kuva
Jocke Rantanen Vastaus kommenttiin #59

"Huhtasaaren käsitys demokratiasta - meille länsimaissa asuville siis liberaalista demokratiasta - on oheinen:

”Demokratia on estänyt meidän hyvät asiat. Joskus demokratia vesittää hyvän idean, koska kyseessä on kompromissiratkaisu. Ja kyllähän joissain asioissa jollain muulla puolueella voi olla perussuomalaisia toimivampi idea. Demokratia on paras mahdollinen valtiomuoto, mutta ei sekään ole aukoton ja täydellinen.” (Iltalehti 12.11.2015).

Huhtasaaren mielestä demokratia siis pyhittäisi kaikki keinot. Demokratia on siis hyvä niin kauan kuin se tuottaa Huhtasaarelle hyviä asioita. Huhtasaari ei ole halukas kompromisseihin.

Hyvä sentään, että demokratia on edelleen paras valtiomuoto myös Huhtasaarelle."

Et siis ole edes lukenut blogistin kirjoitusta?

Tuo ei todellakaan ole argumenttien pyyntö.

Käyttäjän PanuSaarela kuva
Panu Saarela Vastaus kommenttiin #62

Miksi laitat sanoja suuhuni? Sanoin, etten muista, mitä Huhtasaaresta kirjoitettiin. Ymmärtätkö lukemisen ja muistamisen eron?

Jos vastauksessani sinulle totean, ettet esitä mitään argumentteja, niin kyllä normaali ihminen ymmärtää, että olen niitä vailla.

Tietenkin luetun ymmärtäminen on joillekin vaikeampaa.

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Liberaali demokratia kuulostaa erinomaiselta valtiomuodolta.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Se on vanha todellinen valtiomuoto eikä vain kuulostava.

Käyttäjän jockerantanen kuva
Jocke Rantanen

Onko jossain ollut totetettuna?

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Tuossa sitaatissasi Halla-aho kertoo suoraan, missä on persujen "ideologian" kansainvälinen pohja. Venäjä on tuon listan ensimmäisenä, mikä ei suinkaan ole sattumaa. Tämä on se epämääräinen sekoitus konservatismia, uskontoa ja "perinteisiä arvoja," joka on eurooppalaisen Moskovaan sidotun populismin keskiössä.

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren

Halla-aho kuvaa tapahtumia hän ei sano, että Putin <3 aah Venäjää joten melko kummallinen kommentti taas kerran.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Halla-aholla ei positiivisia ajatuksia ole, joten kysymys on vain siitä, mitä hän vihaa vähän vähemmän kuin kaikkea muuta.

Käyttäjän OlliBackstrom kuva
Olli Bäckström Vastaus kommenttiin #9

Halla-aho kieltämättä vaikuttaa suhtautuvan kielteisesti aivan kaikkeen ja kaikkiin. Hänestä tulee mieleen se, mitä brittiläinen rockmuusikko Noel Gallagher sanoi veljestään Liamista:
"He's a man with a fork in a world of soup."

Käyttäjän taistolainen kuva
taisto vanhapelto

Demokratia tarkoittaa kansanvaltaa. Demokraattinen kansantasavalta tarkoittaa siis kansanvaltaista kansantasavaltaa ja kansandemokratia kansankansanvaltaa. Tosissaan näitä naurattavia nimityksiä edelleen käytetään valtioissa, joissa ei ole demokratiaa eikä siis kansalla valtaa.

Käyttäjän JanneRantala kuva
Janne Rantala

On se Halla-aho kyllä paha ukko.Joka päivä kymmeniä postauksia eripuolelta mediaa kuinka kaikki on väärin mitä Halla-aho sanoo tai tekee ja nykyiset kommunistit kuten Snellman syyttää vielä Venäjä mieliseksi :)Onkohan toista maata missä koko median tila käytetään yhtä puoluetta vastaan?

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Aika paljon on haukuttu ja minäkin olen haukkunut mm. Rinteen hallituksen hallitusohjelmaa ja etenkin SDP:tä. Aika rankasti kirjoitin hallitusohjelman Venäjää miellyttävistä ulko- ja turvallisuuspoliitista kirjauksista.

Kaikki saavat kyllä siis ansionsa mukaan ainakin minulta. Yhtään puoluetta en ole tainut jättää paitsi arvostelulta.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Älä höpötä Rantala vaan katso, missä mennään: Mestari tänään hyödyllisenä hölmönä julkiputinistien tiedotustilaisuudessa Brysselissä, tuossa ovat ainakin Marine Le Pen, Harald Vilimsky ja Nicolas Bay:

https://areena.yle.fi/1-50193289

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Heh Jouni, olet varsin hauska veikko. Katsos kyllä pääministerimme Antti Rinnekin (Rinnehän on saman puolueen edustaja kuin olet itse eli sdp) taitaa olla varsinainen hyödyllinen hölmö, koska tulee aivan varmasti esiintymään niin Unkarin pääministeri Orbanin kuin Puolankin pääministerin kanssa samoissa neuvotteluissa, vaikka heitäkin monilta tahoilta moititaan milloin mistäkin.

Missä mahtanee luurata demareissa tasa-arvoinen ja ihmisläheinen arvostus kaikkia henkilöitä kohtaan vai onko se puolueessa ns. valikoivaa? Keskustelut ja eu-ryhmään kuuluminen ei vielä ole osoitus sellaisesta mistä jatkuvasti esität täällä kritiikkiä. Ryhmällä on joissakin asioissa yhteisiä asioita ajettavana, eikä niihin luonnollisesti kuulu minkään jäsenmaan sisäiset poliittiset vaateet.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Jos liberaali demokratia on paras tapa hallita, niin miksi sitä ei sovelleta järjestelmällisesti esim. Puolustusvoimissa?

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Koska se on paras, mutta ei tehokkain.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Vastauksen voit itsekin johtaa kysymyksesi ensimmäisestä sanasta. Premissisi on väärä.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Ari Pesosen mielestä liberaali demokratia on paras ja lopullinen tapa hallita. Mielestäni tällöin sitä pitäisi voida soveltaa järjestelmällisesti kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

Minun mielestä ei ole olemassa mitään universaalia kaikkialle sopivaa hallintatapaa. Liberaali demokratia on sinänsä ok länsimaissa, mutta muslimimaissa se kohtaisi loppunsa hyvin nopeasti, jos joku sitä siellä todella yrittäisi harjoittaa.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #33

Puhe taisi olla valtiomuodosta, ei siitä, että se olisi paras tapa minkä tahansa hallintayksikön organisoimiseksi. Siitä johtui kommenttini.

En oikein tiedä mitä tarkoitat muslimimaalla, mutta moni muslimi elää jo tänään liberaalissa demokratiassa. Islamilainen valtio taas ihan määritelmällisesti on autoritaarinen. Nuo ovat siis käytännössä toistensa vastakohtia.

Käyttäjän ollivaisala kuva
Olli Väisälä Vastaus kommenttiin #36

Hmm, olisi mielenkiintoista saada joltakulta asioita tuntevalta lista muslimienemmistöisistä maista, joissa on toimiva demokratia, sanotaan vaikka Turkkia toimivampi.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen Vastaus kommenttiin #36

Lähi-Idäm ainoa ns. liberaali demokratia on Isreal. Muut valtiot ovat enemmän tai vähemmän diktatuureja.

Käyttäjän ollivaisala kuva
Olli Väisälä Vastaus kommenttiin #42

Kun rupesin miettimään, on muslimimaista jonkinnäköistä demokratiaa ainakin Pakistanissa, Bangladeshissa ja Malesiassa. Tarkemmin en osaa sanoa, miten ne ovat toimineet.

Käyttäjän PanuSaarela kuva
Panu Saarela Vastaus kommenttiin #43

Lisään tuohon vielä Indonesian.

"Indonesian väkiluku on yli 234 miljoonaa. Se on asukasluvultaan maailman neljänneksi suurin valtio ja suurin muslimienemmistöinen maa. Indonesia on valtiomuodoltaan tasavalta, jolla on vaaleilla valittu parlamentti ja presidentti."

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Indonesia

Käyttäjän PanuSaarela kuva
Panu Saarela Vastaus kommenttiin #50

Kuuluu listaan toki Turkkikin, joskin se kulkee nyt samaan autoritaariseen suuntaan kuin Puola ja Unkari.

Käyttäjän jockerantanen kuva
Jocke Rantanen Vastaus kommenttiin #50

Indonesia, demokraattinen? Sallitko nauraa?
Siellä taidettiin surmata pari-kolme miljoonaa kristittyä vielä 1960 jälkeen. Tästä oli tunnin dokumentti Ylellä? jokin aika sitten. Täysin vaiettu kansanmurha.
Osassa, Acehissa, on voimassa sharia - laki.
Armeijalla on edelleen poliittista valtaa.

Käyttäjän PanuSaarela kuva
Panu Saarela Vastaus kommenttiin #55

Naura pois vaan. Et edelleenkään ymmärrä, että demokratia on hallintomuoto. Indonesia on hallintomuodoltaan kiistatta demokratia.

"Suharton kaatumisen jälkeen Indonesiassa on tapahtunut paljon edistystä demokratiassa ja poliittisissa vapauksissa, ja vaikka maassa on edelleen paljon ihmisoikeusongelmia, luokitteli Freedom House sen vuonna 2010 ainoana Kaakkois-Aasian maana vapaaksi (free).[66] Suurimpia ihmisoikeusongelmia ovat kuolemantuomio, Papuan tilanne, uskonnonvapauden rajallisuus, ilmaisunvapauden osittainen rajoittaminen ja haluttomuus käsitellä aiempien hallintojen ihmisoikeusrikoksia."

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Indonesia

Demokratia ei tarkoita ongelmattomuutta. Intiaakin pidetään demokratiana, vaikka siellä on tapettu vaikka ja ketä. Eikä tarvitse mennä 70 vuoden päähän, kuten sinä Indonesian suhteen epätoivoisesti räpiköit.

Käyttäjän PanuSaarela kuva
Panu Saarela Vastaus kommenttiin #43

Surkuhupaisaa on se, että usein samat henkilöt, jotka kritisoivat muslimienemmistöisten maiden diktatuureja, ovat itse Venäjä-mielisiä ja puolustavat autoritaarisia johtajia Puolassa, Unkarissa ja jopa Turkissa. Eikä Trumpiakaan voi varsinaisena liberaalin demokratian kannattajana pitää.

Käyttäjän PetriHirvimki kuva
Petri Hirvimäki

Hyvää pohdiskelua, kiitos Ari.

Liberaali demokratia, miten se toteutuu, on tosin kriisissä Euroopassa ja Suomessa monessa mielessä OSIN juuri niiden syiden vuoksi joita oikeistopopulistit nostavat.

Heitäkään ei tosin kiinnosta kokonaisuus vaan oma valta ja siksi mennään yli sieltä missä aita on matalin.

Sanon sen ainakin sadannen kerran : liberaali demokratia on juuri niin vahva kuin se pystyy nostamaan valtaan HYVIÄ KOKONAISUUDESTA JA RUOHONJUURITASOLTA, SYSTEEMIN ULKOPUOLELTA, LÄHTEVIÄ ja ihmisoikeuksia kunnioittavia uusia aatteita ja ajatuksia.

Suomessa ei pysty. Täällä pitää kirjoittaa scriptablogeja jos haluaa päästä asemiin.

Liberaali demokratia EI KOSKAAN saisi olla alusta säilyttää kulloinkin vallassa olevien puolueiden asemat. Se ei siis toimi Euroopan unionissa, koska politiikka ja valta edellä on menty, olkoonkin useampia puolueita, niitä joilla tarvittavat resurssit ja asema. Asialla ei niin väliä.

Jos miettii Suomea niin nykysysteemi on juuri sitä. Ja koska se on sitä, perussuomalaiset ovat valtamedian avulla ainoa voima joka haastaa nykysysteemiä. Ihmisten pahoinvointi kanavoituu siihen mikä on heille olemassa, sen voiman kannatukseen.

Muista he eivät tiedä mitään. #valtamedia

Melkoinen paradoksi.

Käyttäjän MiikkaKristianSatama kuva
Miikka Satama

Länsimainen liberaali meno on saanut kovan haasteen kilpailevista järjestelmistä. Kiinan malli tietty se kovin vastustaja. Huomioida tulee myös se, että kehittyvät maat ovat osaltaan haastajia ihan vain sen takia, että niistä löytyy luontaista jatkumoa eli syntyvyyttä.

Etenkin Euroopassa korostuu yhteiskuntajärjestelmän luontaisin näivettyminen heikon syntyvyyden kautta. Yhteiskuntajärjestelmä periytyy lähtökohtaisesti vanhemmilta lapsille.

Liberaali demokratia on tukeutunutkin "luontaisen periytymisen" ontuessa vahvaan uskoon "tuotteensa" paremmuudesta, jota toki harva tervepäinen vanhentuva hyvät ajat elänyt länkkäri kiistää. Tämä yhteiskuntajärjestämän myynti ei ehkä ole ollut kaikkiaan menestys vanhollisten väkirikkaiden kansakuntien ja Kiinan talousmallin puristuksessa.

Itä-Euroopan maat ovat hyvä esimerkki siitä kuinka liberaali demokratia on otettu vastaan avosylin - periaatteessa. Tuloksena ollut valikoivuus ja "paikalliset sovellukset ja joustot". Tässä toki taustana Neuvostoliiton rauniot. Ehkä ongelman on myös ollut nopea siirtyminen järjestelmästä toiseen - väkisinkin oikoen. EU on osaltaan katsonyt sormien läpi, ja maksaa nyt hintaa.

Etenkin kun talous länsimaissa on alkanut sakkaamaan uuden globaalin kilpailun myötä, on myös liberaalin demokratian menestyskulku tehnyt samoin. Ikävä kyllä ilman vahvaa taloutta pohja putoaa pois, vaikka aatteet olisivat kuinka hienot. Maailmalla ei liene yhtään köyhää liberaalia demokratiaa? Taloudella ja ihmisoikeuksilla jne on syy-yhteys.

Yhdysvaltojen konservatiiviset tuulet ja toisaalta nokittelu Kiinan kanssa on aika luontainen vastaus. Kukaan ei toki kiistä, etteikö se ole nuoralla tanssia.

EU ei ehkä ole kunnostautunut keskusjohtoisena kovinkaan hyvänä liberaalin demokratian pääkonttorina. Sen ongelmana on ollut liian nopea laajeneminen, josta pitkälti moni sen ongelmista johtuu. Kiireellä lienee tullut niitä kuuluisia kusipäisiä kakaroita.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Vapaa demokratia on siis vain valtio- ja hallintomuoto kuten Kiinan harjoittama autoritarismi.

En ole huomannut, että liberaalista demokratiasta oltaisiin pyrkimässä eroon kohti autoritarismia kovinkaan laajasti. Ei Yhdysvallat eikä Suomi. Puola ja Unkari ovat läntisessä maailmassa pisimmällä kohti itsevaltaista hallintotapaa, mutta muut maat eivät muutoin. Turkki myös on menossa kohti autoritarismia. Venäjä on jo siellä.

Liberaali demokratia on siis vain hallintomuoto, joka ei liity varsinaisti talouteen ja talousmalliin.

Kiina taloudellinen menestys perustuu markkinatalouteen, ei mielestäni autoritarismiin. Olisiko Kiina kasvu vieläkin rajumpaa, jos valtiomuoto olisi vapaa demokratia?

Kysynkin sinulta kuten kysyin myös Perussuomalaisilta tuossa kirjoituksessa: pitääkö Suomen siirtyä liberaalista demokratiasta kohti autoritarismia?Kommunismiin tai totalitarismiin tuskin enää kukaan haluaa tosi mielellä.

Käyttäjän MiikkaKristianSatama kuva
Miikka Satama

Kysynkin sinulta kuten kysyin myös Perussuomalaisilta tuossa kirjoituksessa: pitääkö Suomen siirtyä liberaalista demokratiasta kohti autoritarismia?

Ei.

.........

"Autoritarismi tarkoittaa enemmän tai vähemmän itsevaltaista hallintotapaa erotuksena demokraattisesta hallintomuodosta.[1] Sillä tarkoitetaan vahvaa, keskitettyä vallankäyttöä ja poliittisen vapauden rajoittamista." - wiki

Päättömän byrokratian sekä federalismin vastustus ei liene autoritarian haikailua. Toki "vahvan Suomen" liputtaminen olisi sitten vaihtehtona autoritaarista, mutta sanoisin tuota olevan lopulta vähemmän. Joskin retorisesti sitä näkee. Kukin ymmärtäenee vientivetoisen talouden realiteetit.

Samaan aikaan perussuomalaiset ovat kunnostautuneet sananvapauden puolustamisessa, vihapuhesensuuria vastaan, joka lienee poliittisen vapauden puolta.

Itseasiassa Halla-aho taisi taannoin sanoa kuntauudistuksestakin, että Sveitsin kantonimalli voisi olla jotain mistä ottaa mallia. Eli tuo vähentäisi Suomen keskusjohtoisuutta. Olen itsekin noilla linjoilla.

Toistaalta toki PS on liputtanut kovempien tuomioiden puolesta väkivaltarikosten kohdalla, joka lienee jokseenkin tuonne autoritäärin/konservativismin suuntaan. Taitaa kuitenkin olla kansan oikeustaju koetuksella muuallakin kuin perusuomalaisissa.

Ei tätä vyyhtiä voi vain perussuomalaisten niskaan heittää. Etenkään väki, joka flirttailee sananvapauden heikentämisen kanssa (vihapuheen kitkeminen). Samaan aikaan EU itse syyllistyy keskusvaltaisuuteen. Puolin ja toisin ollaan kallellaan vähän ristiriitaisuuksiin. Ihmiset ja heidän yhteenliittymät ovat ristiriitaisia.

Syytös on heikoilla hangilla.

Persuilla on kiihkeiden vastustajiensa mielestä monta rautaa tulessa. Venäjän kanssa veljeillään, myös muiden ikävien ihmisten kanssa veljeillään, rasisteja ollaan, ikäviä ihmisiä noin muutenkin, äärioikeistoa vieläpä, miehet (reppanat) äänestäjinä liiaksi... nyt vielä tämä. Läpeensä huonoja ihmisiä lienemme... :(

Käyttäjän MarkkuTurpeinen kuva
Markku Turpeinen

Tunnustan etten hallitse kaikkia demokratian nyansseja. Euroopassa useat maat pitävät itseään liberaali demokratian mallimaina - jopa pyrkivät opettamaan muita, mielestään vähemmän demokraattisia. Uskoisin demokratiaan kuuluvan vähemmistöjen oikeuksien kuuleminen ja huomiominen. Vähemmistön äänen tukahduttaminen ja mielipidevangit eivät kuulune muihin kuin kansandemokratioihin.
Kysymykseni onkin, miksi EU on hiirenhiljaa siitä, mitä Espanjassa tapahtuu? Demokratian vaalijana EU:n ei odottaisi hiljaa katsovan päältä Espanjan poliittisia vankeja ja viranomaisten väkivaltaa vähemmistöryhmää (katalaanit) kohtaan.

Olen myös ihmetellyt demokratian oppimestarin, Ruotsin poliittista tilannetta. Siellähän yksi poliittinen voima eristetään täysin päätöksenteosta jopa niin, että parlamentin muut ryhmät kieltäytyvät kuuntelemasta ryhmän puheenvuoroja. Mielestäni varsin omituista demokratiaa oppimestarilta. Mutta jospa näihin pariin esimerkkiin sopii sanonta: ”Älä tee kuten minä teen vaan kuten minä opetan”.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Kyllä mielestäni Espanjassa ja Ruotsissa toimii liberaali demokratia. Espanjassa ei ole kansalaisten enenmistöä Katalonian erolle lähimainkaan, mutta itse Kataloniassa taitaa olla.

Suomessa Perussuomalaiset on nyt mielipidetiedustelujen mukaan suurin puolue ja Ruotsissa Ruotsidemokraatit komanneksi suurin edellisissä parlamenttivaaleissa.

Ruotsidemokraatit ylsivät historialliseen vaalivoittoon, mutta punavihreä blokki säilytti juuri ja juuri enemmistön.

Ruotsissakin hallitus on muodostettu demokraattisesti, mutta "syrjintä" kyllä ennemmin tai myöhemmin kostautuu yleensä syrjijälle.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Ari Pesonen: - "Ruotsissakin hallitus on muodostettu demokraattisesti, mutta "syrjintä" kyllä ennemmin tai myöhemmin kostautuu yleensä syrjijälle."

Eikö tätä ajatusta voisi soveltaa myös silloin, kun pelätään perussuomalaisten pyrkivän harjoittamaan syrjintää?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #37

Mitä ihmeen syrjintää. Kai sinäkin haluat itsemääräämisoikeuden säilyttää? Miten voisi edes ”neuvotella”, jos olisi pakko mennä samaan hallitukseen.

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

Täytyy kyllä sanoa että näin pian vaalien jälkeen gallupeilla ei ole kuin viihdearvoa. Eurovaalien merkittävin tulos oli se, että äärioikeiston eurojytky jäi suutariksi ja vihreät etenivät melkein kaikkialla, jopa Ranskassa jossa trolliarmeijan ja Kremlin rahojen tukemat pseudoisänmaalliset saivat melkein sellaisen vaalivoiton mistä koko laitaoikeisto unelmoi.

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

Hyvää analyysiä. Jotkut osaavat muutakin kuin hihitellä ja twittuilla.

Jone Virtanen

"Maailmalla ei liene yhtään köyhää liberaalia demokratiaa?" Tuolla joku kysyi. Se on hyvä indikaattori, sillä maailman köyhimmät maat kaipasivat juuri liberaalia demokratiaa. Sitä niillä valitettavasti ei ole.

Köyhillä mailla ei ole resursseja kehittää koululaitosta, niinpä kehitysmaiden aikuisista jopa kolmasosa ei osaa lukea, eikä noin 100 miljoonalla lapsella ole mahdollisuutta käydä koulua. Alhainen koulutustaso pitää yllä köyhyyden, yhteiskunnasta syrjäytymisen ja naisten epätasa-arvon kierrettä. YK:n mukaan koulutukseen panostaminen on vähentänyt köyhyyttä monissa Kaukoidän maissa.

Monien kehitysmaiden kehityksen esteenä on huono hallinto ja korruptio (demokratiavaje)sekä sodat ja aseelliset konfliktit. Useiden kehitysmaiden demokraattisen hallintotavan perinne on lyhyt tai maata hallitaan hyvin autoritaarisin ottein. Demokratian puute ja byrokraattisuus estävät kansalaisten osallistumista ja yhteiskunnan tasa-arvoista kehitystä. Lisäksi korruptio hidastaa maiden talouskasvua merkittävästi; Afrikan Unionin vuonna 2002 tekemän tutkimuksen mukaan korruptio syö yli neljäsosan Afrikan bruttokansantuotteesta. samat syyt syövät valtioiden budjettivaroja, tuhoavat infrastruktuuria ja kansalaisten omaisuutta sekä ajaa ihmiset pakolaisiksi. YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n arvion mukaan maailmassa on noin 9 miljoonaa pakolaista - maan sisäisiä pakolaisia sen sijaan on noin 25 miljoonaa.

Näiden maiden ongelmat alkavat juuri liberaalin demokratian puutteesta. Idi Aminin ja muiden vesseleiden perntö elää edelleen.

Käyttäjän andreas kuva
Andreas Pyy

"On syytä vielä kertaalleen korostaa, että tuossa liberaalin demokratian sanayhdistelmässä liberaali-sanalla ei ole tekemistä liberalismi-aatesuunnan kanssa."

Ei sillä ole kyllä mitään tekemistä myöskään demokratian kanssa sillä demokratia ei perustu mihinkään ylhäältä alas tulevaan sanelupolitiikkaan, jollaista se pääosin on EU-maissakin. "Liberaali demokratia" ei ole muuta kuin sanahelinää ja kaikista suosituimpia ja muodikkaita, puhtaasti dogmaattiseen ajatteluun perustuvia propagandatermejä.

"Liberaalien demokratioiden suhtautuminen autoritaarisuuteen on hyvin valikoivaa. Kiinan, Saudi- Arabian ja Israelin kaltaisten valtioiden autoritaarisuus ei häiritse näitä "länsimaisia demokratioita" lainkaan, ainoastaan Venäjän ja sen liittolaisten autoritaarisuus häiritsee. Ja Israel on oikein virallisessa propagandassa leimattu "Lähi-idän ainoaksi demokratiaksi" ja, niin pakkohan sen sitten on myös olla sellainen! Virallinen propagandahan ei koskaan valehtele.

"Liberaaleja demokratioita" - tai sellaiksi kutsuttuja - ei tosiasiassa useimmiten kiinnosta liberalismin, demokratian ja ihmisoikeuksien kaltaiset ylevät asiat, sillä ne itse ovat rikastuneet ihmisoikeuksien polkemisella, korruptiolla ja kehitysmaiden riistolla. Oikeistoajattelun mukaan tässä ei tietenkään ole mitään väärää, sillä sen mukaan kehitysmaiden riisto on oikein jos se on kerran mahdollista. Heikot sortuu elon tiellä.

Kiinan ja Saudi-Arabian kaltaisia hirmuhallintoja tukevat ja niiden edessä rähmällään olevat "liberaalit demokratiat" eivät kunnioita ihmisoikeuksia ja demokratiaa vaan ovat valmiita tinkimään niistä mm. "taloudellisiin realiteetteihin" vedoten. Sotia, kaikista pahimpia ihmisoikeusrikoksia ollaan myös valmiita järjestämään, koska ne ovat hyväksi "liberaalien demokratioiden" "vapaille markkinoille", ja millään muullahan ei ole uusliberalismin oppien mukaan mitään väliä. Ehkä "uusliberaalit demokratiat" on se termi jota tässä todellisuudessa haetaan. Myös taloustotalitarismi on hyvä termi.

"Toivoisin mielelläni kuulevan Halla-ahon ja Huhtasaaren sanovan: ”liberaali demokratia on paras valtiomuoto”. Jos he eivät tuota kykene sanomaan, nimetköön sitten heille paremman valtiomuodon.

Ovatko Perussuomalaiset puolueena sitoutuneet liberaalin demokratian valtiomuotoon vaan haluavatko he Suomen siirtyvän kohti autoritaarista valtiomuotoa?"

Mielenkiintoisen ristiriitainen toivomus. Pakotetaan kaikki hyväksymään epämääräiset "liberaalin demokratian arvot" - ei kuulosta järin demokraattiselta. Jos tuolle jotain aitoa vaihtoehtoa kuitenkin pitäisi ehdottaa, niin ehdottaisin ihan vaan demokratiaa.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

On kyllä vähän hämäävä termi tuo "liberaali demokratia". Ilmeisesti vapaus (liber) on niin kiva sana, että sitä pyritään tunkemaan kaikkeen mahdolliseen. Tämä kuitenkin johtaa siihen, että ajastaan sana menettää merkityksensä ja aiheuttaa hämmennystä niille, joille se vielä merkitsee jotain.

Sama pätee kyllä ihan liberaalius termiin sanan aatteellisessä merkityksessä. Melkein kaikki pyrkivät sanomaan olevansa liberaaleja. Henkilö saattaa esimerkiksi kannattaa asevelvollisuutta, Alkon monopolia ja kannabiksen kriminalisointia, mutta silti kirkkain silmin väittää olevansa liberaali.

Käyttäjän paavonevalainen kuva
Paavo Nevalainen

Snellman sanoo: persut konservatismia, uskontoa ja "perinteisiä arvoja", joka on eurooppalaisen Moskovaan sidotun populismin keskiössä.

Minusta tuo on sidottu aivorakenteeseen. Osa meistä nyt vain on konservatiiveja, ja heille muutos on rankkaa ja he haluavat jonkinlaista mentaalihygieniaa maailmankuvilta ja tulevaisuuudensuunnitelmilta. Kokoomukselainen politiikka näyttäytyy heille juuri "liberaalina" kaiken vanhan hävittämisenä, ulkoisille vaikutteille antautumisena, uskottomuutena omalle itselle ja passiivisena ajopuisuutena.

Pesonen: Liberaali globalismi aatesuuntaterminä on perussuomalaisten oma keksintö.

Enpä usko. Halla-aho on luultavasti vain googletelluyt hiukan ja löytänyt mainintoja liberalismismin muodoista, jotka suoraan johtavat globalismiin ja sitä tietä jonkinlaiseen kansojenyliseen taloudenm hirmuhallintoon. Ei poliitikko ehdi olla intellektuelli ja keksiä jotain omaa, poliitikko on soranmurskauslaite, joka hiukkasen seuuloo kaikkea sitä töhnää mitä sisuksiin kelluu.

Esim. https://www.conservapedia.com/Globalism luultyavasti muotoilee Halla-ahon näkemykset hyvin. Esitetyt näkemykset ovat jossain määrin USA -kyllästeisiä, mutta niillä on tavattoman psykologinen kysyntämaaperä.

Koska maailma on mikä on, ja tämä aika, ja koska ihmiset ovat mitä ovat, monissa maissa, Puola, Suomi, Ranska ja USA mukaan lukien, on potentiaalia nationalismille sen lukemattomissa eri muodoissa ja sävyasteissa.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Nyt tämä minkä kirjoitan perustuu vain ja ainoastaan kuunneltuani suoraa Paasikiviseuran lähetystä ja siinä loppuosan kysymyksien esittämistä Halla-aholle. Muistaakseni eräs kysyjä oli Jaakko Iloniemi, joka heikosti kuullun perusteella puuttui juuri tuohon nimitykseen liberaali demokratia vai oliko liberaali globalismi jota Halla-aho taisi käyttää puheessaan. Vastauksenaan Halla-aho sanoi jotenkin tyyliin ettei hän ole tullut ajatelleensa asiaa Iloniemen kertomalla tavalla. H-aho sanoi"hyvä tietää".

Tähän selvennyksen voinee antaa vain Halla-aho eli onko hänen ajatuksensa muuttunut tuon ilmaisun suhteen.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Demokratia hallintomuotona ei ole täydellinen mutta kuitenkin paras nykyisistä. Tuo sana liberaali demokratia voi tosiaan sotkeutua liberalismiin - Kyllä suurin osa konservatiiveistä kannattaa liberaalia demokratiaa. Mainitsemasi perustuslaillinen demokratia olisi käsitteenä selkeä.

Käyttäjän jockerantanen kuva
Jocke Rantanen

Meillä oli, ehkä, jonkinlainen liberaali demokratia 1900-luvun loppuun. Sitä ei vain huomannut periaatteella "ei näe metsää puilta". Voi olla että tulemme vielä kaipaamaan aikaa ennen 2000.
Tuohon saakka käytännössä kaikki mikä ei ollut nimenomaan kiellettyä oli sallittua", nyt tilanne on jo kääntynyt suuntaan "mikä ei ole nimenomaan sallittua" on kiellettyä.
Nyt voi siis joutua tuomituksi oikeudesta asioista joita on mahdoton tietää ovatko ne sallittuja vai ei. Jopa korkeasti koulutetut oikeusoppineet ovat jatkuvasti eri mieltä näistä asioista ja tuomioista.
Kuinka siis tavallinen kansalainen voi tietää syyllistyvänsä laittomuuteen?

Se että demokratia nykymuodossa on tiensä päässä on aika selvää. Ihminen on oppinut käyttämään sitä omaksi hyödykseen ja toisten alistamiseen. Jotain muuta täytyisi kehitellä. En vain tiedä mitä. Se on ehkä viisaampien asia.
Historiasta on vaikea löytää korvaavaa, parempaa järjestelmää.

Käyttäjän PanuSaarela kuva
Panu Saarela

No nyt selvisi jotain: Rantanen ei kannata liberaalia demokratiaa. Tosin hän ei sitten otsekään tiedä mitä kannattaa. Veikkaisin, että kannatus kohdistuu persuihin, suunta siis kohti autoritaarista järjestelmää, jossa sananvapaus on vain persuilla itsellään. Rantasen puolustamat Puola ja Unkari (jopa Venäjä!) hyvinä esimerkkeinä.

Käyttäjän jockerantanen kuva
Jocke Rantanen Vastaus kommenttiin #54

Sinä puhut puuta heinää. Missä olen "puolustanut" mainitsemiasi maita ja vieläpä Venäjää kaiken huipuksi.
Voit veikata aivan mitä tahansa mutta älä viitsi käydä henkilöön. Kommentoi asiaa tai jätä kommentoimatta.

Käyttäjän PanuSaarela kuva
Panu Saarela

Missä kohdin kävin kiinni henkilöön? Puhuin vain ja ainoastaan mielipiteistäsi, en persoonastasi. Sekoitat jatkuvasti puurot ja vellit.

Myönnät siis puolustavasi Puolaa ja Unkaria (sehän näkyy tämänkin palstan kommenteissasi), jotka kiistatta kulkevat demokratiasta kohti autoritaarisuutta. Muistini mukaan ei tuottaisi suurta ongelmaa löytää Venäjä-mielisiäkään kommenttejasi. Mutta hienoa, jos olet tullut toisiin ajatuksiin.

Käyttäjän jockerantanen kuva
Jocke Rantanen

Missä puolustan mainitsemiasi maita?
Keskustele asiasta älä sellaisista mielipiteistä joita laitat muille.
Etsi vain Venäjä-mielisiä kommenttejani. Voi olla että on vaikea löytää. Kuten myös Puola-Unkari-kommentteja.
On ikävää kun keksit kaikenlaista.

Sinun pitäisi ymmärtää että se että sanoo jotain ei ole sama asia kuin mielipide asiasta.

Rautalangasta. Jos siis sanon että A tekee oikein niin se ei ole mielipiteeni vaan toteamus.

Käyttäjän PanuSaarela kuva
Panu Saarela

"Jos siis sanon että A tekee oikein niin se ei ole mielipiteeni vaan toteamus."

Eiköhän surkuhupaisa kommenttisi kerro olennaisen. Kun normaali ihminen kirjoittaa täällä, että A tekee oikein, niin hän sekä tarkoittaa että se tulkitaan hänen mielipiteekseen. Jos joku kirjoittaa jonkun toisen mielipiteen, ei omasnsa, sr mainitaan erikseen. Kirjoitat siis täyttä hölynpölyä ja indikoit samalla miksi keskustelu kanssasi on mahdotonta.

Puolaa ja Unkaria puolustat yllä esimerkiksi näin: "Jos joku tai jokin valtio haluaa tehdä oman tahtonsa mukaan niin eikö "liberaalin demokratian" tulisi sallia se?". Kontekstissaan voit tarkoittaa vain Puolaa ja Unkaria. Vastaavia löytyy muiltakin palstoilta muistini mukaan läjäpäin.

Kirjoitat yllä myös vadtauksena Näräselle: "Kuitenkin, nykyään EU, siis vallassa olevat, tekevät kaikkensa estääkseen erimielisiä saamasta ääntään kuuluville. (Vrt. Ruotsi, Suomi) Ja tätä kautta estävät heidän pyrkimyksensä päästä valtaan. Eikö tuon "liberaalin demokratian" pitäisi sallia kaikkien suuntien pyrkimykset ja antaa kansalaisten vapaissa vaaleissa päättää mihin mennään?
Onko EU:n, siis valtaapitävien asia määritellä se, ketkä soveltuvat EU:n? EU päättää kuka rikkoo sen perusperiaatteita? Onko EU siis se auktoriteetti joka päättää mitä sen jäsenmaat saavat tai eivät saa tehdä?"

Taas tuota ei kontekstissaan voi tulkita muuten kuin Puolan ja Unkarin autoritaaristen toimien puolustamiseksi; niistähän Näräsen kanssa tinkaat.

Äläkä, hyvä mies, väitä kirjoittavasi "toteamuksia"! Leiki miestä, joka seisoo sanojensa takana.

Käyttäjän jockerantanen kuva
Jocke Rantanen

Omat tulkintasi ovat omiasi. En mahda sille mitään että et ymmärrä pohdintaa asioista.

No, noihin asettamiini kysymyksiin voit vastata.

Jos siis sanon että ulkona sataa ( ja siellä sataa) niin kyse ei ole mielipiteestäni vaan ainoastaan toteamus että ulkona sataa.

Joka tapauksessa, tulkitsen siis niin että sinä kannatat autoritääristä hallintoa joka sanoo mitä itse kunkin tulee ja saa tehdä. Olenko oikeassa?

Käyttäjän PanuSaarela kuva
Panu Saarela

Jos esitän mielestäsi vääriä tulkintoja teksteistä, olisi varmaan kohtuullista, että kerrot ne oikeat. Mutta et edes yritä, koska tajuat olevasi umpikujassa.

"Jos siis sanon että ulkona sataa ( ja siellä sataa) niin kyse ei ole mielipiteestäni vaan ainoastaan toteamus että ulkona sataa."

Et ilmeisesti todellakaan tajua, mitä idioottimaisuuksia kirjoitat. Jos sanot, että ulkona sataa, niin kaikki täysjärkiset ymmärtävät, että sinun mielestäsi ulkona sataa. Eikö tyhmyydellä ole mitään rajaa?

Kirjoitat ja kysyt: "Joka tapauksessa, tulkitsen siis niin että sinä kannatat autoritääristä hallintoa joka sanoo mitä itse kunkin tulee ja saa tehdä. Olenko oikeassa?"

Vastaan Näräsen sinulle osoittamilla sanoilla - joita et ole vieläkään ymmärtänyt:

"Jocke, taisit lukea Arin kirjoituksen huolimattomasti. Hän nimenomaan korosti, että jos esim. PS saa riittävästi kannatusta päästäkseen valtaan, on vain demokratian pelisääntöjen mukaista, että se myös pääsee. Se ei kuitenkaan valtaan päästyään saa estää eikä vaikeuttaa mahdollista kansan vaaleissa ilmaisemaa vallan taas vaihtumista. Puolan ja Unkarin valtapuolueet ovat pyrkineet vaikeuttamaan opposition, oikeuslaitoksen ja tiedotusvälineiden toimintaa ja tämä ei ole liberaalin demokratian pelisääntöjen mukaista. Eivät tähänastiset toimet vielä mitään diktatuuria ole toki olleet, mutta jossain määrin huolestuttavia kuitenkin.

Ei EU voi kieltää näitä maita siirtymästä autoritarismiin, mutta sitten ne eivät vain voi olla EU:n jäseniä, koska rikkovat sen perusperiaatteita. Ajatus siitä, että demokratian nimissä on hyväksyttävä epädemokraattinen toiminta on outo."

En siis kannata autoritaarista hallintoa, vastustan sitä. Vastustan sitä esimerkiksi Puolassa ja Unkarissa, joita sinä puolustat.

Käyttäjän PanuSaarela kuva
Panu Saarela

*Jos esitän mielestäsi vääriä tulkintoja teksteistäsi (siis sinun teksteistäsi), olisi varmaan kohtuullista...

Käyttäjän LasseHietanen kuva
Lasse Hietanen

Hei. Kiitos Ari. Pidin kirjoituksestasi. Enhän muuten tietäisi sydämestäsi, sen, mykytilaa. En kuitenkaan jaksanut sitä lukea kokonaan. Jussista ja meistä muista; joita ei suvaita samalla "hiekkalaatikolla" "leikkimässä". Näkemykseni: Mihin meidän kaikkien pitäisi olla pyrkimässä ja menossa,-iankaikkiseen elämään; niin hullua, kuin se onkin heistä, jotka eivät sinne ole menossa, vaan helvettiin. Jeesukselta jäi työnsä; ei omalta kohdaltaan, vaan meidän kohdalta, siinämielessä; "tavallaan", "kesken" koska tänne jäi; vahvat variseukset ja kirjanoppineet vielä "käännyttämättä", ymmärtämättömiksi; mikä oli Hänen tulonsa pääasiallinen tarkoitus: Tehdä tyhjäksi perkeleen työt. Vaan kateudesta nämä "pitkälle lukeneet,/ vaan, eivät tarpeeksi pitkälle lukeneet; tahtoivat päästä; "hankalasta, vaarallisesta" ihmisestä, mahdollisen pian ja häpeällisellä kuolemantavalla eroon. Ei tässä Jussin ja kumppaneiden työssä ole muusta kyse, kuin jatkaa Jeesuksen jo alkamaa työtä. Ei muuta, kuin vain ottaa Raamatut esiin ja lukemaan ja omaksumaan; niin pääsee opinnoissa paljon pidemmälle, kuin vain yliopiston kautta: Pääsee kerran, Hyvään Iankaikkisuuteen. Kiitos. Siunaten, Lasse.

Käyttäjän mauritem kuva
Mauri Temisevä

Erinomaista ja selkeyttävää pohdiskelua liberaalista demokratiasta valtiomuotona. Synonyymeja läntinen demokratia, perustuslaillinen demokratia käytetään nykyisin harvoin.
Tämä artikkeli olisi hyvä lukea monen politiikon ja blogistin puhuessaan tai kirjoittaessaan liberaalista demokratiasta.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Ehkä olisi syytä selvittää, mitä vikaa on konservatiivisessa demokratiassa, joka olettettavasti on jotain muuta kuin liberaali demokratia? Tai miten liberaali demokratia eroaa puhtaasta demokratiasta?

Blogisti Pesonen myös väittää, että tri Halla-aho on käsittänyt väärin liberaalin demokratian. Voi olla, kuitenkin olettaisin, että termillä tri Halla-aho tarkoitti joitain muuta kuin vain demokratiaa. Sitten blogistin määritelmä, että liberaali demokratia tarkoitaisi samaa kuin perustuslaillinen demokratia, laajentanee käsitteen myös konservatiivisen demokratian kattavaksi?

Ihan asiallista keskustelu blogistin alustus, en sitä ole moittimassa.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Jospa vain käytettäisiin niitä määritteitä, jotka ovat tiedossa ympäri maailmaa ja jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä ja vakiintuneita. Ihan joka paikkaan ei sentään pitäisi keksiä omia virityksiä omien mieltymysten mukaan.

Tälläinen perussuomalaiten keksimä oma viritys omiin tarkoituksiin on "liberaali globalismi" -määritelmä, jota ei tunneta missään.

Vähimmäistaso olisi, että käytettävästä määrittestä on wikipedia-sivu.

Perussuomalaiset ne ovat näitä ihmevirittelijöitä vähän joka asiassa. Pikkusieluisia vänkääjiä, sanoisin.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Tuo Freedom Housen termikeksintö nyt vaan sattui kuulostamaan siltä, kuin demokraattista puoluekenttää haluttaisiin rajata siten, etteivät konservatiivit kuulu demokratiaan. Pahoittelen aiheuttamaani mielenpahoitusta.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen Vastaus kommenttiin #75

Freedom House ei ole sitä keksinyt. Jos googlaat jotain termiä, katso muutkin kuin Wikipedia-sivut tai 5-10 ensimmäistä Google-hakutulosta alusta.

Googelessa tottumaton hakija löytää vain uusimmat sivut. Ammattilaiset (jota minä en ole) hakee tieteellisiä artikkeleja ja muuta tieteellistä aineistoa muualta kuin Googlen kautta. Siihen on omat kanavansa.

Käyttäjän MikaLehtonen kuva
Mika Lehtonen

Mikä on liberaali demokratia? Sellaisesta valtiomuodosta en ole koskaan kuullutkaan.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen

Minä olen kuullut ja moni muu myös on.

Mika, tästä se sivistys pikkuhiljaa kasvaa kirjoituksia lukiessa...

Liberaali demokratia taitaa olla myös Wikipediassa valtiomuotona, mutta se ei tosin takaa mitään:

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Liberaali_demokratia

Englannin kielistä aineistoa tuosta valtiomuodosta löytyy paljon (liberal democracy), jos haluaa sivistää itseään.

Englannin kieliseltä Wikipedia-sivulta löytyy hyvä kuva Suomen eduskunnastakin:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Liberal_democracy

Olen lukenut viime aikoina The New York Timesin asiaa koskevaa juttusarjaa, jonka juuri julkaistu 5. osa otsikolla "Can Liberal Democracy Survive in Europe?" löytyy: https://www.nytimes.com/2019/06/14/podcasts/the-da...

Käyttäjän PaavoVaattovaara kuva
Paavo Vaattovaara

Olisiko Kekkosen aika Suomessa ollut liberaali demokratian aikaa.

Käyttäjän AriPesonen1 kuva
Ari Pesonen Vastaus kommenttiin #79

Sanoisin, että nimellisesti kyllä, mutta tosiallisesti ei. Oleellista on siis tosiasiallisuus eikä nimellisyys. Nimellisesti perustuslakia ja valtiosääntöä ei rikottu, muttapa henkeä kylläkin. Pitäisi lausua nyt myös pari sanaa Neuvostoliitosta, mutta jätettäköön.

Ne, jotka saavat vaaleissa kannatusta, pitää päästä valtaan. Kilpailun pitää olla kovaa, mutta rehtiä. Paras voittakoon.

Tämä koskee Kokoomusta kylmän sodan aikaan ja Perussuomalaisia nyt.

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää Vastaus kommenttiin #80

Parashan voitti. SDP oli vaaleissa suurin puolue ja kokosi hallituksen niistä jotka sen kanssa yhteistyöhön pystyivät. Alusta asti oli selvää että Rinne haluaa Haaviston ulkoministeriksi ja vasemmistoliiton hallitukseen ettei demareiden vasen laita vuoda Anderssoniin päin. Kokoomus taas ei vasemmistoliiton kanssa hallitukseen halunnut ja pelasi sillä itsenä ulos. Niinpä keskusta oli pakko ottaa mukaan. Tämmöistä se nyt on kun ei enää ole suuria puolueita vaan neljä keskisuurta. Kaksi niistä pitää saada mukaan ja nyt ne oli sdp ja kepu.

Raimo Salo

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset